IMG-LOGO
Trang Chủ SQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server
×

Bài Tập

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server Bài tập - Thiết kế CSDL - Tạo bảng, thêm dữ liêu, hiển thị dữ liệu - Lập trình SQL Server Bài tập - kiểm tra 60 phút - Lập trình SQL - Thiết kế CSDL quản lý sở thú Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Examination & Test

[Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Source Code Chia Sẻ

[Share Code] Hướng dẫn tạo table + insert trong SQL Server [Video] Bài giảng - Thiết kế CSDL quản lý lớp học - sinh viên - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu select nhiều bảng trong CSDL - select multi table - Lập trình SQL Server [Share Code] bài giảng tim hiểu nâng cáo select , join trong lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View + Stored (Proceduce & Function) trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Hướng dẫn tìm hiểu index + trigger trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Bài giảng T2008A [Share Code] Bài giảng T2008A - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu PROC - View - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index, trigger trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu SQL Server - Table, Insert, Select [Share Code] Tìm hiểu create database, create table, alter table, insert into, update trong SQL Server [Share Code] Tìm hiểu primary key, foreign key, join (left, right, inner, full outer join) - Lập trình SQL [Share Code] Tìm hiểu View + Stored trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index + trigger - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về tạo bảng, thêm dữ liệu, sửa, xóa dữ liệu và column trong database - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu foreign key, constraint, where: join nhieu tables, inner join, left join Lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View - Proc (Stored, Function) Lập trình SQL Server - Quản lý điểm thi SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về Trigger Insert & Update & Delete - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Tạo database - tạo bảng - SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế hệ thống Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Tìm hiểu về foreign key - check - unique - Lập trình SQL Server [Share Code] Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu where, inner join sql, left join sql, right join sql, full outer join sql- like sql- not like sql- in sql- not in sql, between sql - Lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế database (CSDL) Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server [Bài giảng] Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server [Bài Giảng] Tìm hiểu Index Sql + Trigger Sql thông qua bài quản lý sinh viên sql - Lập trình SQL Server Bài Giảng - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài giảng - Quản lý sở thú sql - Lập trình SQL Server

Projects

How To Migrate a MySQL Database Between Two Servers - Di chuyển MySQL Database giữa 2 Server Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux Toàn Tập - Hướng dẫn cài đặt LAMPP >> build apache2 + mysql + php7.2 + phpmyadmin server ubuntu
Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:40 13/04/2021 3,217 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau

1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi

- mã bãi đỗ xe

- địa chỉ

2. ThongTinGui gồm các column sau

- tên xe

- biển số xe

- mã bãi đỗ xe

- Ngày gửi xe

- Ngày lấy xe

- Chi phí

- id chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu

- tên

- số cmtnd

- địa chỉ


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 3 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Tạo Stores

-> Đếm số lượt gửi xe của 1 khách hàng theo id_chusohuu

-> Tính tổng chi phí gửi xe của 1 khách hàng theo id chủ sở hữu

-> Kiểm tra chủ sở hữu xe có đang gửi xe hay không -> In thông tin -> số CMTND, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe

-> Hiển thị tất cả các xe mà id chủ sở hữu đã từng gửi xe -> In Bãi đỗ xe, biển số xe.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Dao Thu Huyen [C2010G]

Ngày viết: 10:16 07/04/2021create database qlibaidoxe
use qlibaidoxe

create table baidoxe(
	tenbai nvarchar(50),
	id_baidoxe int,
	diachi nvarchar (50)

)

create table thongtinguii(
	tenxe nvarchar (50),
	biensoxe int,
	id_baidoxe int,
	ngayguixe datetime,
	ngaylayxe datetime,
	chiphi money,
	id_chusohuu int
)

create table chusohuu(
	id_chusohuu int,
	ten nvarchar(50),
	socmnd int,
	diachi nvarchar (50)
)insert into baidoxe(tenbai,id_baidoxe,diachi)
values 
('A',001,'Mydinh'),
('B',002,'Giapbat'),
('C',003,'Gialam')


insert into thongtinguii(tenxe,biensoxe,id_baidoxe,ngayguixe,ngaylayxe,chiphi,id_chusohuu)
values
('Mercesdes',1234,001,'10-05-2020','11-11-2020',2000000000,1),
('Maybach',3456,002,'05-05-2020','06-06-2020',25000000000,2),
('Toyota',5678,003,'10-05-2020','11-11-2020',14000000000,3)


insert into chusohuu(id_chusohuu,ten,socmnd,diachi)
values
(1,'Huyen',001302015197,'Vancanh'),
(2,'Bong',00130208902,'Ditrach'),
(3,'Thuy',00130203859,'Kimhoang')select * from baidoxe
select * from thongtinguii
select * from chusohuu

select chusohuu.socmnd,chusohuu.ten,baidoxe.tenbai,thongtinguii.biensoxe
	from chusohuu,baidoxe,thongtinguii
		where baidoxe.id_baidoxe=thongtinguii.id_baidoxe
		and thongtinguii.id_chusohuu=chusohuu.id_chusohuu
		


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 10:14 07/04/2021create database KhuGuixe
use KhuGuixe

create table BaiDoXe(
	TenBai nvarchar(50),
	MaBaiDoXe nvarchar(50) primary key,
	DiaChi nvarchar(50)
)
create table ThongTinGui(
	TenXe nvarchar(50),
	BienSoXe nvarchar(50),
	MaBaiDoXe nvarchar(50) primary key,
	idChuXe nvarchar(50)
)

create table BangChuSoHuu(
	idChuXe nvarchar(50) primary key,
	TenChuXe nvarchar(50),
	CMTNN bigint,
	DiaChiChuXe nvarchar(50),
)
insert into BaiDoXe(TenBai, MaBaiDoXe, DiaChi)
values
('a', 'a1', 'ha noi'),
('b', 'a2', 'ha noi'),
('c', 'a3', 'ha noi'),
('d', 'a4', 'ha noi'),
('e', 'a5', 'ha noi')

insert into ThongTinGui(TenXe, BienSoXe, MaBaiDoXe, idChuXe)
values
('honda', '18-G1 45678', 'a1', '123456789'),
('honda', '1r9-G1 45678', 'a2', '1234567891'),
('yamaha', '10-G1 45678', 'a3', '1234567892'),
('kawazaki', '34-G1 45678', 'a4', '1234567893'),
('ducati', '35-G1 45678', 'a5', '1234567894')

insert into BangChuSoHuu(idChuXe, TenChuXe, CMTNN, DiaChiChuXe)
values
('123456789', 'A', '3247239872', 'ha noi'),
('1234567891', 'B', '0980978458201', 'ha noi'),
('1234567892', 'C', '0980978458202', 'ha noi'),
('1234567893', 'D', '0980978458203', 'ha noi'),
('1234567894', 'E', '0980978458204', 'ha noi')

alter table BaiDoXe
add constraint fk_MaBaiDoXe foreign key (MaBaiDoXe) references ThongTinGui (MaBaiDoXe)

alter table ThongTinGui
add constraint fk_idChuXe foreign key (idChuXe) references BangChuSoHuu (idChuXe)

select BangChuSoHuu.CMTNN, BangChuSoHuu.TenChuXe, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
	from BangChuSoHuu, ThongTinGui, BaiDoXe
		where BaiDoXe.MaBaiDoXe = ThongTinGui.MaBaiDoXe
			and ThongTinGui.idChuXe = BangChuSoHuu.idChuXe


Trinh Huy Hung [community,C2009I]

Ngày viết: 16:11 04/03/2021create database QuanLyBaiDoXe

use QuanLyBaiDoXe

create table BaiDoXe(
	TenBai nvarchar(50),
	MaBai int primary key,
	DiaChi nvarchar(100)
)

create table ThongTinGui(
	TenXe nvarchar(50),
	BienSoXe nvarchar(50) primary key,
	MaBai int,
	NgayGui datetime,
	NgayLay datetime,
	ChiPhi money,
	IdChuSoHuu int
)

create table ChuSoHuu(
	IdChuSoHuu int primary key,
	Ten nvarchar(100),
	SoCmtnd nvarchar(20) unique,
	DiaChi nvarchar(100)
)

alter table ThongTinGui 
add foreign key (MaBai) references BaiDoXe(MaBai)

alter table ThongTinGui 
add foreign key (IdChuSoHuu) references ChuSoHuu(IdChuSoHuu)

insert into BaiDoXe(MaBai,TenBai,DiaChi)
values 
(1, 'Vin1','Thanh Xuan'),
(2, 'Vin2','Bach Mai'),
(3, 'Vin3','Giai Phong')

insert into ChuSoHuu(IdChuSoHuu, Ten, SoCmtnd, DiaChi)
values
(1, 'Nam', '202631526', 'Thanh Xuan'),
(2, 'Long', '212631524', 'Giai Phong'),
(3, 'Nhan', '222631525', 'Bach Mai')

insert into ThongTinGui(TenXe, BienSoXe, MaBai, NgayGui, NgayLay, ChiPhi, IdChuSoHuu)
values
('Vinfast', 'AB1-123-868', 3, '2021-03-03', '2021-03-10', 70000, 2),
('Toyota', 'AB1-123-989', 1, '2021-03-06', '2021-03-10', 40000, 1),
('Toyota', 'AB1-123-999', 1, '2021-03-05', '2021-03-10', 50000, 1),
('Vinfast', 'AB1-123-888', 3, '2021-03-06', '2021-03-10', 40000, 2),
('Toyota', 'AB1-123-777', 2, '2021-03-01', '2021-03-10', 90000, 3)

select ChuSoHuu.SoCmtnd, ChuSoHuu.Ten, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
from ChuSoHuu, BaiDoXe, ThongTinGui
where ThongTinGui.IdChuSoHuu=ChuSoHuu.IdChuSoHuu and ThongTinGui.MaBai=BaiDoXe.MaBai

create proc proc_DemSoLuotGui
		@IDchusohuu int
as
begin 
	select ChuSoHuu.IdChuSoHuu, ChuSoHuu.Ten, Count(ThongTinGui.IdChuSoHuu)as SoLanGui
	from ChuSoHuu, ThongTinGui
	where ChuSoHuu.IdChuSoHuu=ThongTinGui.IdChuSoHuu and [email protected]
	Group by ChuSoHuu.IdChuSoHuu, ChuSoHuu.Ten
end

exec proc_DemSoLuotGui 1

create proc proc_ChiPhi
	@IDchusohuu int
as
begin
	select ChuSoHuu.IdChuSoHuu, ChuSoHuu.Ten, Count(ThongTinGui.IdChuSoHuu)as SoLanGui, Sum(ThongTinGui.ChiPhi) as TongChiPhi
	from ChuSoHuu, ThongTinGui
	where ChuSoHuu.IdChuSoHuu=ThongTinGui.IdChuSoHuu and  [email protected]
	Group by ChuSoHuu.IdChuSoHuu, ChuSoHuu.Ten
end

exec proc_ChiPhi 1

create proc proc_check
	@IDchusohuu int
as
begin
	select ChuSoHuu.SoCmtnd, ChuSoHuu.Ten, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
	from ChuSoHuu, BaiDoXe, ThongTinGui
	where ThongTinGui.IdChuSoHuu=ChuSoHuu.IdChuSoHuu and ThongTinGui.MaBai=BaiDoXe.MaBai and GETDATE() between ThongTinGui.NgayGui and ThongTinGui.NgayLay and [email protected]
end

exec proc_check 2


create proc proc_History
	@IDchusohuu int
as
begin
	select ChuSoHuu.Ten, ChuSoHuu.IdChuSoHuu, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
	from ChuSoHuu, BaiDoXe, ThongTinGui
	where ThongTinGui.IdChuSoHuu=ChuSoHuu.IdChuSoHuu and ThongTinGui.MaBai=BaiDoXe.MaBai and [email protected]
end

exec proc_History 2


Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 15:41 04/03/2021


#1825.sql


create database ParkingManager
use ParkingManager

create table BaiDoXe (
	TenBai nvarchar(20) not null,
	idBai int not null,
	DiaChi nvarchar(200) not null
)

create table ThongTinGui (
	TenXe nvarchar(50) not null,
	BSX nvarchar(20) not null,
	idBai int not null,
	NgayGui date not null,
	NgayLay date not null,
	Phi money not null,
	idChuXe int not null
)

create table ChuXe (
	idChuXe int not null,
	TenChuXe nvarchar(50) not null,
	CMND nvarchar(20) not null,
	DiaChiChuXe nvarchar(200) not null
)

alter table BaiDoXe
add constraint BaiDoXe_PK primary key (idBai)

alter table ThongTinGui
add constraint ThongTinGui_PK primary key (TenXe)

alter table ChuXe
add constraint ChuXe_PK primary key (idChuXe)

alter table ThongTinGui
add constraint ThongTinGui_ChuXe_FK foreign key (idChuXe) references ChuXe(idChuXe)

alter table ThongTinGui
add constraint ThongTinGui_BaiDoXe_FK foreign key (idBai) references BaiDoXe(idBai)

insert into BaiDoXe(TenBai, idBai, DiaChi)
values
('B1', 1, 'HN'),
('B2', 2, 'HCM'),
('B3', 3, 'DN')

insert into ChuXe(idChuXe, TenChuXe, CMND, DiaChiChuXe)
values
(1, 'Tran Van A', '2345636', 'DN'),
(2, 'Tran Van B', '3456377', 'HN'),
(3, 'Tran Van C', '4747747', 'HCM')

insert into ThongTinGui(TenXe, BSX, idBai, NgayGui, NgayLay, Phi, idChuXe)
values
('BMW', '74657474', 1, '2020/02/01', '2020/02/03', '2000050', 3),
('Audi', '34636346', 2, '2021/02/01', '2021/02/06', '2005000', 1),
('Audi', '34636346', 1, '2021/05/01', '2021/07/03', '20000340', 1),
('Toyota', '58588786', 1, '2020/12/01', '2021/2/03', '200000', 2),
('BMW', '45646456', 3, '2021/02/11', '2020/02/13', '2000006', 3),
('Mercedes', '90789696', 1, '2020/02/21', '2020/02/25', '2050000', 3),
('BMW', '74657474', 3, '2020/01/31', '2020/02/03', '200000', 3),
('Toyota', '58588786', 2, '2021/05/01', '2020/06/03', '2000200', 3),
('Mazda', '74657474', 2, '2020/02/01', '2020/02/13', '2000070', 2),
('Vinfast', '34636333', 1, '2019/02/01', '2020/02/03', '2070000', 3)

create proc proc_SoLanGuiXe
	@idChuXe int
as
begin
	select ThongTinGui.idChuXe, ChuXe.TenChuXe, count(ThongTinGui.idBai) 'SoLanGui'
	from ThongTinGui, ChuXe
	where ThongTinGui.idChuXe = ChuXe.idChuXe and ThongTinGui.idChuXe = @idChuXe
	group by ThongTinGui.idChuXe, ChuXe.TenChuXe
end

create proc proc_TongPhi
	@idChuXe int
as
begin
	select ThongTinGui.idChuXe, ChuXe.TenChuXe, sum(ThongTinGui.Phi) 'TongPhi'
	from ThongTinGui, ChuXe
	where ThongTinGui.idChuXe = ChuXe.idChuXe and ThongTinGui.idChuXe = @idChuXe
	group by ThongTinGui.idChuXe, ChuXe.TenChuXe
end

create proc proc_Check
	@idChuXe int
as
begin
	select ChuXe.CMND, ChuXe.TenChuXe, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BSX
	from ChuXe, BaiDoXe, ThongTinGui
	where ChuXe.idChuXe = ThongTinGui.idChuXe and ThongTinGui.idBai = BaiDoXe.idBai and ThongTinGui.idChuXe = @idChuXe
end

create proc proc_ThongTinXeDaGui
	@idChuXe int
as
begin
	select ThongTinGui.idChuXe, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BSX
	from BaiDoXe, ThongTinGui
	where BaiDoXe.idBai = ThongTinGui.idBai and ThongTinGui.idChuXe = @idChuXe
end

exec proc_SoLanGuiXe 3
exec proc_TongPhi 3
exec proc_Check 3
exec proc_ThongTinXeDaGui 3
select * from BaiDoXe
select * from ThongTinGui
select * from ChuXe


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 21:52 15/12/2020create database baidoxe1825
use baidoxe1825
create table baidoxe(
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100),
	address nvarchar(200)
)
create table custumer(
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(50),
	cmtnd nvarchar(25),
	address nvarchar(100)
)

create table info(
	id_baidoxe int references baidoxe(id),
	id_custumer int references custumer(id),
	name_car nvarchar(50),
	number_car nvarchar(25),
	date_in date,
	date_out date,
	chiphi money,
)

insert into baidoxe(name, address)
values
('Chuong Duong', 'Ha Noi'),
('Thanh Xuan', 'Ha Noi'),
('Cau Giay', 'Ha Noi'),
('Tu Liem', 'Ha Noi'),
('Hoan Kiem', 'Ha Noi')

insert into custumer(name, cmtnd, address)
values
('Nguyen Van A','00232323','Ha Noi'),
('Nguyen Van B','0343423','Hung Yen'),
('Nguyen Van C','023233','Ha Nam'),
('Nguyen Van D','0324243','Ha Tinh'),
('Nguyen Van E','03424243','Ha Tay'),
('Nguyen Van F','0434343','Ha Giang')

insert into info(id_baidoxe, id_custumer, name_car, number_car, date_in, date_out, chiphi)
values
(1,2,'Vision','29X3-22622','2020-09-20','2020-09-22', 10000),
(2,3,'Vision2','29X3-22622','2020-09-20','2020-09-22', 10000),
(3,3,'Vision3','29X3-22622','2020-09-20','2020-09-22', 10000),
(2,2,'Vision2','29X3-22622','2020-09-20','2020-09-22', 10000),
(3,2,'Vision1','29X3-22622','2020-09-20','2020-09-22', 10000)

select * from info

--Hien thi người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)
select custumer.cmtnd, custumer.name, baidoxe.name, info.number_car
from custumer, baidoxe, info
where custumer.id = info.id_custumer and baidoxe.id = info.id_baidoxe

---> Đếm số lượt gửi xe của 1 khách hàng theo id_chusohuu ==proc

create proc num_customer_id_customer
	@number_id int
as
begin
	select count(id_custumer) from info where info.id_custumer = @number_id
end

exec num_customer_id_customer 1

---> Tính tổng chi phí gửi xe của 1 khách hàng theo id chủ sở hữu

create proc chiphitheo_id_custumer2
	@id_custumer int
as
begin
	select sum(chiphi) 'Chi phi gui xe' from info where info.id_custumer = @id_custumer
end
exec chiphitheo_id_custumer2 3

---> Hiển thị tất cả các xe mà id chủ sở hữu đã từng gửi xe -> In Bãi đỗ xe, biển số xe.
select baidoxe.name, info.number_car, custumer.name
from baidoxe, info, custumer
where custumer.id = info.id_custumer and baidoxe.id = info.id_baidoxe
group by baidoxe.name, info.number_car, custumer.name


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!