IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:51 07/01/2022 6,211 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau

1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi

- mã bãi đỗ xe

- địa chỉ

2. ThongTinGui gồm các column sau

- tên xe

- biển số xe

- mã bãi đỗ xe

- Ngày gửi xe

- Ngày lấy xe

- Chi phí

- id chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu

- tên

- số cmtnd

- địa chỉ


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 3 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Tạo Stores

-> Đếm số lượt gửi xe của 1 khách hàng theo id_chusohuu

-> Tính tổng chi phí gửi xe của 1 khách hàng theo id chủ sở hữu

-> Kiểm tra chủ sở hữu xe có đang gửi xe hay không -> In thông tin -> số CMTND, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe

-> Hiển thị tất cả các xe mà id chủ sở hữu đã từng gửi xe -> In Bãi đỗ xe, biển số xe.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Dao Thu Huyen [C2010G]

Ngày viết: 10:16 07/04/2021create database qlibaidoxe
use qlibaidoxe

create table baidoxe(
	tenbai nvarchar(50),
	id_baidoxe int,
	diachi nvarchar (50)

)

create table thongtinguii(
	tenxe nvarchar (50),
	biensoxe int,
	id_baidoxe int,
	ngayguixe datetime,
	ngaylayxe datetime,
	chiphi money,
	id_chusohuu int
)

create table chusohuu(
	id_chusohuu int,
	ten nvarchar(50),
	socmnd int,
	diachi nvarchar (50)
)insert into baidoxe(tenbai,id_baidoxe,diachi)
values 
('A',001,'Mydinh'),
('B',002,'Giapbat'),
('C',003,'Gialam')


insert into thongtinguii(tenxe,biensoxe,id_baidoxe,ngayguixe,ngaylayxe,chiphi,id_chusohuu)
values
('Mercesdes',1234,001,'10-05-2020','11-11-2020',2000000000,1),
('Maybach',3456,002,'05-05-2020','06-06-2020',25000000000,2),
('Toyota',5678,003,'10-05-2020','11-11-2020',14000000000,3)


insert into chusohuu(id_chusohuu,ten,socmnd,diachi)
values
(1,'Huyen',001302015197,'Vancanh'),
(2,'Bong',00130208902,'Ditrach'),
(3,'Thuy',00130203859,'Kimhoang')select * from baidoxe
select * from thongtinguii
select * from chusohuu

select chusohuu.socmnd,chusohuu.ten,baidoxe.tenbai,thongtinguii.biensoxe
	from chusohuu,baidoxe,thongtinguii
		where baidoxe.id_baidoxe=thongtinguii.id_baidoxe
		and thongtinguii.id_chusohuu=chusohuu.id_chusohuu
		


Đã sao chép!!!