IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:51 07/01/2022 6,203 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau

1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi

- mã bãi đỗ xe

- địa chỉ

2. ThongTinGui gồm các column sau

- tên xe

- biển số xe

- mã bãi đỗ xe

- Ngày gửi xe

- Ngày lấy xe

- Chi phí

- id chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu

- tên

- số cmtnd

- địa chỉ


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 3 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Tạo Stores

-> Đếm số lượt gửi xe của 1 khách hàng theo id_chusohuu

-> Tính tổng chi phí gửi xe của 1 khách hàng theo id chủ sở hữu

-> Kiểm tra chủ sở hữu xe có đang gửi xe hay không -> In thông tin -> số CMTND, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe

-> Hiển thị tất cả các xe mà id chủ sở hữu đã từng gửi xe -> In Bãi đỗ xe, biển số xe.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:05 04/12/2020create database Parking_management
use Parking_management

create table parking(
parking_id int identity (1,1) primary key,
parking_Name nvarchar(100),
parking_address nvarchar(200)
)

create table Information(
name_car nvarchar (100),
license_plates nvarchar (10),
parking_id  int ,
Parking_date date,
Pick_up_date date,
Price money,
owner_id int
)
alter table Information
add constraint fk_parking_id 
foreign key (parking_id) references parking(parking_id)

alter table Information
add constraint fk_owner_id 
foreign key (owner_id) references owner(owner_id)

create table owner (
owner_id int identity (1,1) primary key,
owner_name nvarchar (100),
cmtnd int,
address_of_owner nvarchar (200)
)

insert into  parking(parking_Name,parking_address)
values
('A','Ha Noi'),
('B','Hai Duong'),
('C','Hai Phong')

insert into Information(name_car,license_plates,parking_id,Parking_date,Pick_up_date,Price,owner_id)
values
('Car1','s11111','1','2020-11-04','2020-12-01','100','1'),
('Car2','s19991','2','2020-09-04','2020-09-09','100','2'),
('Car3','s22221','3','2020-03-04','2020-05-04','100','3')

insert into owner(owner_name,cmtnd,address_of_owner)
values
('aa','1121212','Ha Noi'),
('ss','2323232','Ha Noi'),
('dd','4343434','Hai Phong')----Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe
select owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates
from owner,parking,Information
where Information.owner_id = owner.owner_id and parking.parking_id = Information.parking_id

-----Đếm số lượt gửi xe của 1 khách hàng theo chu so huu
alter proc Dem_so_luot
@id_chusohuu int
as
begin
select owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates,count(owner.owner_id) as number_of_turns
from owner,parking,Information
where Information.owner_id = owner.owner_id and parking.parking_id = Information.parking_id and owner.owner_id = @id_chusohuu
group by owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates
end

exec Dem_so_luot 1

----Tính tổng chi phí gửi xe của 1 khách hàng theo id chủ sở hữu
create proc tong_chi_phi
@id_chusohuu int
as
begin
select owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates, sum(Information.Price)as tong_chi_phi
from owner,parking,Information
where Information.owner_id = owner.owner_id and parking.parking_id = Information.parking_id and owner.owner_id = @id_chusohuu
group by owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates
end

exec tong_chi_phi 1

create proc chu_so_huu
@ten nvarchar(100)
as
begin
select owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates
from owner,parking,Information
where Information.owner_id = owner.owner_id and parking.parking_id = Information.parking_id and owner.owner_name = @ten
group by owner.cmtnd,owner.owner_name,parking.parking_Name,Information.license_plates
end

exec chu_so_huu aa

create proc cac_xe_chu_so_huu_gui
@id int
as
begin
select parking.parking_Name,Information.license_plates
from owner,parking,Information
where Information.owner_id = owner.owner_id and parking.parking_id = Information.parking_id and owner.owner_id = @id 
end

exec cac_xe_chu_so_huu_gui 1


Đã sao chép!!!