IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com - 20:06 14/01/2022 16,963 Lượt Xem

Thiết kế CSDL phục vụ trong việc quản lý quán cafe. Yêu cầu đề bài như sau

- Quản lý được danh mục sản phâm của quán cafe

- Quản lý loại đồ uống trong quán cafe

- Quản lý nhân viên của hàng

- Quản lý đơn hàng -> mỗi đơn hàng được nhập vào bởi một nhân viên (Nghĩa là có thể xem đc đơn hàng này do nhân viên nào nhập) - Chú ý : Mỗi đơn hàng có thể có nhiều loại đồ uống

- Quản lý được khách hàng tới của hàng -> Đơn hàng sẽ mapping được vs khách hàng đã đặt đồ uống.

Yêu cầu nghiệp vụ

- Thiết kế CSDL & Nhập dữ liệu cho mỗi bảng 5 bản ghi

- Đánh index trên ít nhất 1 bảng. Tự chọn cột để đánh index

- Hiển thị danh sách loại đồ uống theo một danh mục -> yêu cầu viết truy vấn sql, tạo store (phần này làm 2 ý tách biết)

- Hiển thị danh mục sản phẩm trong 1 đơn hàng -> yêu cầu viết truy vấn sql và tạo 1 store cho chức năng này

- Hiển thị danh mục các đơn hàng theo mã KH.

- Hiển thị doanh thu theo ngày bắt đầu và ngày kết thức -> yêu cầu viết theo store.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 14:32 09/12/2020-- Tao database
create database QuanLyCafe

-- Active database
use QuanLyCafe

-- Tao tables
create table category (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(50) not null
)

create table product(
	id int primary key identity(1,1),
	title nvarchar(150),
	price money,
	thumbnail nvarchar(500),
	updated_at datetime,
	created_ad datetime,
	content text,
	id_cat int,
	constraint fk_id_cat foreign key (id_cat) references category(id)
)
create table staff(
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(100),
	birthday datetime,
	address nvarchar(200)
)
create table customer(
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(150),
	phone_number nvarchar(30),
	address nvarchar(200)
)
create table orders(
	id int primary key identity(1,1),
	staff_id int,
	constraint fk_staff_id foreign key (staff_id) references staff(id),
	customer_id int,
	constraint fk_customer_id foreign key (customer_id) references customer(id),
	total_price int,
	order_date datetime
)
create table order_detail(
	id int primary key identity(1,1),
	order_id int,
	product_id int,
	constraint fk_order_id foreign key (order_id) references orders(id),
	constraint fk_product_id foreign key (product_id) references product(id),
	amount int,
	price money,
	total_price int
)

-- Nhap du lieu cho tat ca cac tables
insert into category(name)
values
('tea'),
('coffee'),
('bia'),
('juice'),
('coca')

insert into product(title,price,thumbnail,updated_at,created_ad,content,id_cat)
values
('tra sua tran chau',10,'photo01.jpg','2020-10-10','2020-10-20','abcxyz',2),
('coffe da',20,'photo02.jpg','2020-10-10','2020-10-20','abcxyz',1),
('bia ha noi',30,'photo03.jpg','2020-10-10','2020-10-20','abcxyz',2),
('nuoc cam',40,'photo04.jpg','2020-10-10','2020-10-20','abcxyz',3),
('coca cola',50,'photo05.jpg','2020-10-10','2020-10-20','abcxyz',1)

insert into staff(fullname,birthday,address)
values
('Leo Messi','2020-05-05','Argentina'),
('C.Ronaldo','2020-05-05','Portugal'),
('T.V.Lam','2020-05-05','VietNam'),
('A.Grizman','2020-05-05','France'),
('H.Xavi','2020-05-10','Spain')

insert into customer(fullname,phone_number,address)
values
('Tran Van A','1234444','Hanoi'),
('Tran Van B','133243','Hanam'),
('Tran Van C','3223242','ThaiBinh'),
('Tran Van D','3414141','NamDinh'),
('Tran Van E','31213123','HaiPhong')

select * from staff

insert into orders(staff_id,customer_id,total_price,order_date)
values
(2,2,50,'2020-12-11'),
(2,1,60,'2020-12-11'),
(5,4,70,'2020-12-11'),
(3,2,55,'2020-12-11'),
(4,3,60,'2020-12-11')

select * from orders

insert into order_detail(order_id,product_id,amount,price,total_price)
values
(2,2,2,20,40),
(2,1,1,10,10),
(4,2,3,20,60),
(3,2,3,20,60),
(3,1,1,10,10)

-- Liet ke san pham theo 1 danh muc: id, title, price, thumbnail, updated_at, category_name
select * from category
select * from product

select product.id, product.title, product.price, product.thumbnail, product.updated_at, category.name as category_name
from product left join category on product.id_cat = category.id
where category.id = 2

create proc proc_view_product
	@idCat int
as
begin
	select product.id, product.title, product.price, product.thumbnail, product.updated_at, category.name as category_name
	from product left join category on product.id_cat = category.id
	where category.id = @idCat
end

exec proc_view_product 1
exec proc_view_product 2

-- Hien thi thong tin danh muc san pham trong don hang
select * from category
select * from product
select * from orders
select * from order_detail

select product.title, order_detail.amount, order_detail.price, order_detail.total_price
from product left join order_detail on product.id = order_detail.product_id
where order_detail.order_id = 2

create proc proc_view_order_detail
	@orderId int
as
begin
	select product.title, order_detail.amount, order_detail.price, order_detail.total_price
	from product left join order_detail on product.id = order_detail.product_id
	where order_detail.order_id = @orderId
end

exec proc_view_order_detail 2
exec proc_view_order_detail 1

-- xem thong tin chi tiet ve KH: nhan vien ban hang, khach hang, tong tien, ngay mua
select staff.fullname 'Ten Nhan Vien', customer.fullname 'Ten KH', orders.total_price, orders.order_date
from orders left join staff on orders.staff_id = staff.id
	left join customer on orders.customer_id = customer.id
where orders.customer_id = 2

create proc proc_view_order_by_customer
	@customerId int
as
begin
	select staff.fullname 'Ten Nhan Vien', customer.fullname 'Ten KH', orders.total_price, orders.order_date
	from orders left join staff on orders.staff_id = staff.id
		left join customer on orders.customer_id = customer.id
	where orders.customer_id = @customerId
end

exec proc_view_order_by_customer 2

-- Thong ke doanh thu
select sum(total_price) as 'Tong Doanh Thu'
from orders
where order_date >= '2020-12-10'
	and order_date <= '2020-12-30'

create proc proce_view_money
	@startDate date,
	@endDate date
as
begin
	select sum(total_price) as 'Tong Doanh Thu'
	from orders
	where order_date >= @startDate
		and order_date <= @endDate
end

exec proce_view_money '2020-12-10', '2020-12-30'


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:42 07/12/2020- Bang danh muc san pham: category
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- name -> nvarchar(50)

- Bang san pham: product
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- title -> nvarchar(150)
	- price -> money
	- cat_id -> int -> references category(id)
	- num -> int
	- thumbnail -> nvarchar(500) -> link hinh anh
	- updated_at -> datetime
	- created_at -> datetime
	- content text

- Quan ly nhan vien: staff
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- fullname -> nvarchar(50)
	- birthday -> date
	- address -> nvarchar(200)

- Quan ly khac hang: customer
	- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
	- fullname -> nvarchar(50)
	- phone_number -> nvarchar(20)
	- address -> nvarchar(200)

- Quan ly don hang:
	- Order
		- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
		- staff_id -> int -> foreign key -> references staff (id)
		- customer_id -> int -> foreign key -> references customer (id)
		- total_price -> int (tong so tien cua don hang)
		- order_date: datetime

	- order_detail
		- id -> int -> primary key -> identity(1,1)
		- order_id -> int -> foreign key -> references order (id)
		- product_id -> id -> foreign key -> references product (id)
		- amount
		- price
		- total_price


Đã sao chép!!!