IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com - 20:06 14/01/2022 16,964 Lượt Xem

Thiết kế CSDL phục vụ trong việc quản lý quán cafe. Yêu cầu đề bài như sau

- Quản lý được danh mục sản phâm của quán cafe

- Quản lý loại đồ uống trong quán cafe

- Quản lý nhân viên của hàng

- Quản lý đơn hàng -> mỗi đơn hàng được nhập vào bởi một nhân viên (Nghĩa là có thể xem đc đơn hàng này do nhân viên nào nhập) - Chú ý : Mỗi đơn hàng có thể có nhiều loại đồ uống

- Quản lý được khách hàng tới của hàng -> Đơn hàng sẽ mapping được vs khách hàng đã đặt đồ uống.

Yêu cầu nghiệp vụ

- Thiết kế CSDL & Nhập dữ liệu cho mỗi bảng 5 bản ghi

- Đánh index trên ít nhất 1 bảng. Tự chọn cột để đánh index

- Hiển thị danh sách loại đồ uống theo một danh mục -> yêu cầu viết truy vấn sql, tạo store (phần này làm 2 ý tách biết)

- Hiển thị danh mục sản phẩm trong 1 đơn hàng -> yêu cầu viết truy vấn sql và tạo 1 store cho chức năng này

- Hiển thị danh mục các đơn hàng theo mã KH.

- Hiển thị doanh thu theo ngày bắt đầu và ngày kết thức -> yêu cầu viết theo store.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 15:01 07/12/2020create database QuaanLyQuanCaphe

use QuaanLyQuanCaphe

create table product (
	sanpham_id int primary key identity (1,1),
	name nvarchar(50),
	price float
)

create table drinks (
	drink_id int primary key identity (1,1),
	drink_name nvarchar(50),
	price float
)

create table nhanvien (
	Ma_nhanvien int identity (1,1),
	gender nvarchar(20),
	age int,
	name nvarchar(50)
)

create table bill (
	bill_id int primary key identity (1,1),
	name nvarchar(50),
	Ma_nhanvien int,
	price float,
	soluong int
)

create table khachhang (
	khachhang_id int primary key identity (1,1),
	name nvarchar(50),
	bill_id int
)

alter table nhanvien
add constraint TB_nhanvien primary key (Ma_nhanvien)

alter table khachhang
add constraint LK_khachhang_bill foreign key (bill_id) references bill(bill_id)

alter table bill
add constraint LK_bill_nhanvien foreign key (Ma_nhanvien) references nhanvien(Ma_nhanvien)

alter table drinks
add sanpham_id int

alter table drinks
add constraint LK_drinks_product foreign key (sanpham_id)  references product(sanpham_id)

insert into product(name, price)
values
('Ca Phe', 10),
('Juice', 15),
('Milk Tea', 20),
('Tra Chanh', 10),
('Huong Duong', 5)

insert into drinks(drink_name, price)
values
('Ca Phe Den', 10),
('Ca Phe Nau', 10),
('Hong Tra Sua', 15),
('Tra Sua Olong', 15),
('Nuoc Cam', 12)

insert into nhanvien(name, age, gender)
values
('Tran Van Diep', 30, 'Nam'),
('Tran Thi Diep', 29, 'Nu'),
('Tran Van A', 25, 'Gay'),
('Tran Van B', 19, 'Nam'),
('Lung Thi Linh', 25, 'Nu')

insert into bill(name, soluong, price, Ma_nhanvien)
values
('bill_1', 1, '', 1),
('bill_2', 1, '', 2),
('bill_3', 2, '', 3),
('bill_4', 3, '', 4),
('bill_5', 2, '', 5)

insert into khachhang(name, bill_id)
values
('Nguyen Thi Diep', 1),
('Nguyen Thi Diep Em', 2),
('Tran Van A', 3),
('Hiep Xong Che', 4),
('V', 5)

select * from product
select * from drinks
select * from nhanvien
select * from bill
select * from khachhang

create index CI_Sanpham on product(name)

create proc PK_product 
as
begin
	select product.sanpham_id, product.name, drinks.drink_name, drinks.price
	from product, drinks
	where product.sanpham_id = drinks.sanpham_id
end

exec PK_product

create proc PK_bill
as
begin
	select bill.bill_id, bill.name, bill.soluong, drinks.drink_name, drinks.price
	from 
end


Đã sao chép!!!