IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:51 07/01/2022 4,874 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế một hệ thống CSDL sử dụng trong giải đấu sắp tới của FIFA. Nghiệp vụ yêu cầu cần bạn thiết kế các bảng dữ liệu và các chức năng được mô tả dưới đây

1. Bảng quản lý trọng tài gồm các trường

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50) -> not null

- address: nvarchar(200) -> not null

- level: float -> cấp độ của trọng tài (kinh nghiệm, đánh giá, ...)

- exp: (experience) -> date -> Ngày bắt đầu tham gia làm trọng tài

2. Bảng lịch sử bắt của trọng tài

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- id trọng tài: int -> liên kết với bảng trọng tại (id)

- giải đấu -> nvarchar(100) -> not null

- ngày bắt -> date

- rate: float -> đánh giá về trọng tài trong buổi bắt

- id_club_1: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- id_club_2: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- note: nvarchar(500) -> ghi chú thích về giải đấu

3. Bản đội bóng

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên đội bóng: nvarchar(50)

- sân chủ nhà: nvarchar(100)

- huấn luyện viên: nvarchar(50)

4. Thông tin cầu thủ

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50)

- birthday: date

- salary: money -> lương/1 tuần

- ngày bắt đầu đá: date (ngày bắt đâu tham gia giải bóng)

5. Thông tin đội bóng - cầu thủ (group table)

- id_club: int -> liên kết với bảng đội bóng (côt id)

- id_player: int -> liên kết với bản cầu thủ (id)

- ngày tham gia đội bóng: date

Yêu cầu:

1) Tạo bảng

2) Thêm dữ liệu cho bảng (ít nhất 5 bản ghi)

3) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2

(Viết truy vấn và tạo view)

4) Xem danh sách cầu thủ của 1 đội bóng

(Viết truy vấn và tạo view)

5) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 -> Tìm theo tên 1 đội bóng

Viết proc có 1 tham số đầu vào là id đội bóng.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 21:14 22/04/2021create database CSDL_FIFA
go

use CSDL_FIFA
go

-- tao bang QuanLy Trong Tai--
create table TrongTai(
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50) not null,
	address nvarchar(200) not null,
	level float,
	experience date
)
go

-- tao bang Lich Su Bat cua Trong Tai--
create table History_TrongTai(
	id int primary key identity(1,1),
	id_trongtai int,
	GiaiDau nvarchar(100) not null,
	Ngay_Bat date,
	rate float,
	id_club_1 int,
	id_club_2 int,
	note nvarchar(500)
)
go
-- tao bang Doi Bong--
create table DoiBong(
	id int primary key identity(1,1),
	TenDoiBong nvarchar(50),
	SanChuNha nvarchar(100),
	HuyenLuyenVien nvarchar(50),
)
go
-- Tao Bang ThongTincauThu--
create table Info_CauThu(
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50),
	birthday date,
	salary money,
	NgayBatDauDa date
)
go
-- Tao bang GroupTable--
create table GroupTable(
	id_clubk int,
	id_player int,
	NgayThamGia date
)
go

--foreign key--
alter table History_TrongTai
add constraint FK_HS_TrongTai_ID foreign key (id_trongtai) references TrongTai(id)
go

alter table History_TrongTai
add constraint FK_HS_TrongTai_ID_Club_1 foreign key (id_club_1) references DoiBong(id)
go

alter table History_TrongTai
add constraint FK_HS_TrongTai_ID_Club_2 foreign key (id_club_2) references DoiBong(id)
go

alter table GroupTable
add constraint FK_Group_Table_Id_Club foreign key (id_clubk) references DoiBong(id)
go

alter table GroupTable
add constraint FK_Group_Table_Id_Player foreign key (id_player) references Info_CauThu(id)
go

--2. them 5 du lieu vao moi bang sau--
insert into TrongTai(fullname,address,level,experience)
values 
('Trong Tai A','Ha Noi',6,'2021-3-20'),
('Trong Tai B','Ha Nam',7,'2021-2-15'),
('Trong Tai C','Nam Dinh',9,'2021-1-10'),
('Trong Tai D','Ha Tay',8,'2021-2-25'),
('Trong Tai E','Ha Dong',5,'2021-3-10')
go
select * from TrongTai

insert into Info_CauThu(fullname,birthday,salary,NgayBatDauDa)
values
('Nguyen Van A','2000-5-15',1000,'2021-1-1'),
('Nguyen Nam B','2000-4-5',1100,'2021-1-1'),
('Nguyen Dao C','2000-3-10',1200,'2021-1-1'),
('Nguyen Tran D','2000-2-3',1300,'2021-1-1'),
('Nguyen Hung E','2000-4-10',1400,'2021-1-1')
go

insert into DoiBong(TenDoiBong,SanChuNha,HuyenLuyenVien)
values
('FC_HaNoi','SanBong_HaNoi','Tran Nguyen A'),
('FC_HaNam','SanBong_HaNam','Tran Nguyen B'),
('FC_NamDinh','SanBong_NamDinh','Tran Nguyen C'),
('FC_HaTay','SanBong_HaTay','Tran Nguyen D'),
('FC_HaDong','SanBong_HaDong','Tran Nguyen E')
go

insert into History_TrongTai(id_trongtai,GiaiDau,Ngay_Bat,rate,id_club_1,id_club_2,note)
values
(1,'FIFA_HANOI','2021-4-20',5,'Giai to nhat'),
(3,'FIFA_HANAM','2021-4-20',9,'Giai binh thuong'),
(4,'FIFA_NAMDINH','2021-4-20',8,'Giai kha nho'),
(2,'FIFA_HATAY','2021-4-20',7,'Giai qua be'),
(5,'FIFA_HADONG','2021-4-20',6,'Giai Vua Vua')
go
select * from History_TrongTai
select * from DoiBong
select * from Info_CauThu


insert into GroupTable(id_clubk,id_player,NgayThamGia)
values
(5,1,'2020-5-5'),
(4,5,'2020-5-4'),
(3,4,'2020-5-3'),
(2,3,'2020-5-2'),
(1,2,'2020-5-1')
go

--3. Thong tin lich su bat cua Trong Tai--
create view vw_History_TrongTai 
as
	select TrongTai.fullname 'Ten Trong Tai',TrongTai.level'Level',TrongTai.experience'EXP',History_TrongTai.GiaiDau'GiaiBong',History_TrongTai.id_club_1'Doi 1',History_TrongTai.id_club_2'Doi 2'
	from TrongTai,History_TrongTai
	where TrongTai.id = History_TrongTai.id_trongtai
go

select * from vw_History_TrongTai
go

--4. Xem danh sach cau thu Doi Bong--

create view vw_Info_CauThu_DoiBong
as
select Info_CauThu.fullname ,DoiBong.TenDoiBong
from Info_CauThu,GroupTable,DoiBong
where Info_CauThu.id = GroupTable.id_player
	and GroupTable.id_clubk = DoiBong.id		
go

select * from vw_Info_CauThu_DoiBong
go

--5. tao bang proc --
alter proc proc_Lich_Su_Bat_Trong_Tai
	@TenDoiBong nvarchar(50)
as
begin
	select TrongTai.fullname 'Ten Trong Tai',TrongTai.level'Level',TrongTai.experience'EXP',History_TrongTai.GiaiDau'GiaiBong',DoiBong1.TenDoiBong'Ten Doi1',DoiBong2.TenDoiBong'Ten Doi 2'
	from TrongTai,History_TrongTai,DoiBong DoiBong1, DoiBong DoiBong2
	where TrongTai.id = History_TrongTai.id_trongtai
			and DoiBong1.id = History_TrongTai.id_club_1
			and DoiBong2.id = History_TrongTai.id_club_2
			and (DoiBong1.TenDoiBong = @TenDoiBong or DoiBong2.TenDoiBong = @TenDoiBong)
end
go

exec proc_Lich_Su_Bat_Trong_Tai 'FC_HaNoi'

select * from History_TrongTai
select * from DoiBong


delete from TrongTai where id = 1
--tạo trigger--
create trigger Trigger_delete_TrongTai on TrongTai
instead of delete
as
begin
	delete from History_TrongTai where id_trongtai in (select id from deleted)
	delete from TrongTai where id in (select id from deleted)
end


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:58 22/04/2021

Diagram

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:57 22/04/2021-- Create database BT2243
create database BT2243
go

-- Active database
use BT2243
go

-- Create Tables
create table Referee (
	RefereeID int primary key identity(1,1),
	FullName nvarchar(50) not null,
	Address nvarchar(200) not null,
	Level float,
	Exp date
)
go

create table PenaltyHistory (
	PenaltyID int primary key identity(1,1),
	RefereeID int,
	LeagueName nvarchar(100) not null,
	CatchDate date,
	Rate float,
	TeamID_1 int,
	TeamID_2 int,
	Note nvarchar(500)
)
go

create table Team (
	TeamID int primary key identity(1,1),
	TeamName nvarchar(50),
	HomeTeam nvarchar(100),
	CoachName nvarchar(50)
)
go

create table PlayerInfo (
	PlayerID int primary key identity(1,1),
	FullName nvarchar(50),
	Birthday date,
	Salary money,
	LeagueJoiningDate date
)
go

create table Club_Player_Info (
	TeamID int,
	PlayerID int,
	ClubJoiningDate date,
	primary key (TeamID, PlayerID)
)
go

-- Foreign Key
alter table PenaltyHistory
add constraint FK_PenaltyHistory_Referee foreign key (RefereeID) references Referee (RefereeID)
go

alter table PenaltyHistory
add constraint FK_PenaltyHistory_Team_1 foreign key (TeamID_1) references Team (TeamID)
go

alter table PenaltyHistory
add constraint FK_PenaltyHistory_Team_2 foreign key (TeamID_2) references Team (TeamID)
go

alter table Club_Player_Info
add constraint FK_Club_Player_Info_PlayerInfo foreign key (PlayerID) references PlayerInfo (PlayerID)
go

alter table Club_Player_Info
add constraint FK_Club_Player_Info_Team foreign key (TeamID) references Team (TeamID)
go

-- Insert Into
insert into Referee(FullName, Address, Level, Exp)
values 
('Referee A', 'Adress A', 2, '2019-10-10'),
('Referee B', 'Adress B', 1, '2018-12-05'),
('Referee C', 'Adress C', 3, '2017-07-15'),
('Referee D', 'Adress D', 3, '2018-06-20'),
('Referee E', 'Adress E', 2, '2019-04-25')
go

insert into Team (TeamName, HomeTeam, CoachName)
values 
('Team 1', 'Country 1', 'Coach 1'),
('Team 2', 'Country 2', 'Coach 2'),
('Team 3', 'Country 3', 'Coach 3'),
('Team 4', 'Country 4', 'Coach 4'),
('Team 5', 'Country 5', 'Coach 5'),
('Team 6', 'Country 6', 'Coach 6')
go

insert into PlayerInfo(FullName, Birthday, Salary, LeagueJoiningDate)
values
('Player 1A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10')
go

insert into Club_Player_Info(TeamID, PlayerID, ClubJoiningDate)
values
(1, 1, '2017-10-10'),
(1, 2, '2017-10-10'),
(1, 3, '2017-10-10'),
(1, 4, '2017-10-10'),
(1, 5, '2017-10-10'),
(1, 6, '2017-10-10'),
(2, 7, '2017-10-10'),
(2, 8, '2017-10-10'),
(2, 9, '2017-10-10'),
(2, 10, '2017-10-10'),
(2, 11, '2017-10-10'),
(2, 12, '2017-10-10'),
(3, 13, '2017-10-10'),
(3, 14, '2017-10-10'),
(3, 15, '2017-10-10'),
(3, 16, '2017-10-10'),
(3, 17, '2017-10-10'),
(3, 18, '2017-10-10'),
(4, 19, '2017-10-10'),
(4, 20, '2017-10-10'),
(4, 21, '2017-10-10'),
(4, 22, '2017-10-10'),
(4, 23, '2017-10-10'),
(4, 24, '2017-10-10'),
(5, 25, '2017-10-10'),
(5, 26, '2017-10-10'),
(5, 27, '2017-10-10'),
(5, 28, '2017-10-10'),
(5, 29, '2017-10-10'),
(5, 30, '2017-10-10'),
(6, 31, '2017-10-10'),
(6, 32, '2017-10-10'),
(6, 33, '2017-10-10'),
(6, 34, '2017-10-10'),
(6, 35, '2017-10-10'),
(6, 36, '2017-10-10')
go

insert into PenaltyHistory(RefereeID, LeagueName, CatchDate, Rate, TeamID_1, TeamID_2)
values
(1, 'League X', '2019-10-10', 7.5, 1, 2),
(1, 'League Y', '2019-10-10', 5.5, 2, 3),
(1, 'League Z', '2019-10-10', 9.0, 3, 4),
(2, 'League X', '2019-10-10', 6.5, 4, 5),
(3, 'League X', '2019-10-10', 5.0, 5, 6),
(4, 'League X', '2019-10-10', 7.5, 6, 1),
(4, 'League Y', '2019-10-10', 4.5, 2, 5),
(5, 'League X', '2019-10-10', 9.5, 6, 4),
(5, 'League Y', '2019-10-10', 8.0, 4, 3)
go

-- TEST
select * from Referee
go
select * from PenaltyHistory
go
select * from Team
go
select * from PlayerInfo
go
select * from Club_Player_Info
go

-- Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2
---- Referee, PenaltyHistory, Team
select Referee.FullName, Referee.Level, Referee.Exp, PenaltyHistory.LeagueName, Team1.TeamName 'Team Name 1', Team2.TeamName 'Team Name 2'
from Referee, Team Team1, Team Team2, PenaltyHistory
where Referee.RefereeID = PenaltyHistory.RefereeID
	and PenaltyHistory.TeamID_1 = Team1.TeamID
	and PenaltyHistory.TeamID_2 = Team2.TeamID
go

create view view_referee_history
as
select Referee.FullName, Referee.Level, Referee.Exp, PenaltyHistory.LeagueName, Team1.TeamName 'Team Name 1', Team2.TeamName 'Team Name 2'
from Referee, Team Team1, Team Team2, PenaltyHistory
where Referee.RefereeID = PenaltyHistory.RefereeID
	and PenaltyHistory.TeamID_1 = Team1.TeamID
	and PenaltyHistory.TeamID_2 = Team2.TeamID
go

select * from view_referee_history
go

-- Xem danh sách cầu thủ của 1 đội bóng
---- PlayerInfo, Team, Club_Player_Info
select Team.TeamName, PlayerInfo.*
from PlayerInfo, Team, Club_Player_Info
where Team.TeamID = Club_Player_Info.TeamID
	and PlayerInfo.PlayerID = Club_Player_Info.PlayerID
	and Team.TeamName = 'Team 1'
go

-- Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 -> Tìm theo tên 1 đội bóng
---- proc
create proc proc_find_referee
	@teamId int
as
begin
	select Referee.FullName, Referee.Level, Referee.Exp, PenaltyHistory.LeagueName, Team1.TeamName 'Team Name 1', Team2.TeamName 'Team Name 2'
	from Referee, Team Team1, Team Team2, PenaltyHistory
	where Referee.RefereeID = PenaltyHistory.RefereeID
		and PenaltyHistory.TeamID_1 = Team1.TeamID
		and PenaltyHistory.TeamID_2 = Team2.TeamID
		and (Team1.TeamID = @teamId or Team2.TeamID = @teamId)
end
go

exec proc_find_referee 1
go

-- Tạo instead of delete cho phép delete 1 trọng tài.

delete from Referee where RefereeID = 1
go

create trigger trigger_delete_referee on Referee
instead of delete
as
begin
	delete from PenaltyHistory where RefereeID in (select RefereeID from deleted)
	delete from Referee where RefereeID in (select RefereeID from deleted)
end
go

delete from Referee where RefereeID = 1
go


Cao Tuấn Minh [community,C2010L]

Ngày viết: 21:03 20/04/2021create table Referee (
	RefereeID int primary key identity(1,1),
	FullName nvarchar(50) not null,
	Address nvarchar(200) not null,
	Level float,
	Exp date
)
go

create table PenaltyHistory (
	PenaltyID int primary key identity(1,1),
	RefereeID int foreign key references Referee(RefereeID),
	LeagueName nvarchar(100) not null,
	CatchDate date,
	Rate float,
	TeamID_1 int foreign key references Team(TeamID),
	TeamID_2 int foreign key references Team(TeamID)
)
go

create table Team (
	TeamID int primary key identity(1,1),
	TeamName nvarchar(50),
	HomeTeam nvarchar(100),
	CoachName nvarchar(50)
)
go

create table PlayerInfo (
	PlayerID int primary key identity(1,1),
	FullName nvarchar(50),
	Birthday date,
	Salary money,
	LeagueJoiningDate date
)
go

create table Club_Player_Info (
	TeamID int foreign key references Team(TeamID),
	PlayerID int foreign key references PlayerInfo(PlayerID),
	ClubJoiningDate date
)
go

insert into Referee(FullName, Address, Level, Exp)
values 
('Referee A', 'Adress A', 2, '2019-10-10'),
('Referee B', 'Adress B', 1, '2018-12-05'),
('Referee C', 'Adress C', 3, '2017-07-15'),
('Referee D', 'Adress D', 3, '2018-06-20'),
('Referee E', 'Adress E', 2, '2019-04-25')
go

insert into Team (TeamName, HomeTeam, CoachName)
values 
('Team 1', 'Country 1', 'Coach 1'),
('Team 2', 'Country 2', 'Coach 2'),
('Team 3', 'Country 3', 'Coach 3'),
('Team 4', 'Country 4', 'Coach 4'),
('Team 5', 'Country 5', 'Coach 5'),
('Team 6', 'Country 6', 'Coach 6')
go

select * from Referee
go
select * from Team
go
select * from PlayerInfo
go
select * from Club_Player_Info
go
select * from PenaltyHistory
go


insert into PlayerInfo(FullName, Birthday, Salary, LeagueJoiningDate)
values
('Player 1A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 1F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 2F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 3F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 4F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 5F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6A', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6B', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6C', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6D', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6E', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10'),
('Player 6F', '1995-10-10', 3000.65, '2018-10-10')
go

insert into Club_Player_Info(TeamID, PlayerID, ClubJoiningDate)
values
(1, 1, '2017-10-10'),
(1, 2, '2017-10-10'),
(1, 3, '2017-10-10'),
(1, 4, '2017-10-10'),
(1, 5, '2017-10-10'),
(1, 6, '2017-10-10'),
(2, 7, '2017-10-10'),
(2, 8, '2017-10-10'),
(2, 9, '2017-10-10'),
(2, 10, '2017-10-10'),
(2, 11, '2017-10-10'),
(2, 12, '2017-10-10'),
(3, 13, '2017-10-10'),
(3, 14, '2017-10-10'),
(3, 15, '2017-10-10'),
(3, 16, '2017-10-10'),
(3, 17, '2017-10-10'),
(3, 18, '2017-10-10'),
(4, 19, '2017-10-10'),
(4, 20, '2017-10-10'),
(4, 21, '2017-10-10'),
(4, 22, '2017-10-10'),
(4, 23, '2017-10-10'),
(4, 24, '2017-10-10'),
(5, 25, '2017-10-10'),
(5, 26, '2017-10-10'),
(5, 27, '2017-10-10'),
(5, 28, '2017-10-10'),
(5, 29, '2017-10-10'),
(5, 30, '2017-10-10'),
(6, 31, '2017-10-10'),
(6, 32, '2017-10-10'),
(6, 33, '2017-10-10'),
(6, 34, '2017-10-10'),
(6, 35, '2017-10-10'),
(6, 36, '2017-10-10')
go

insert into PenaltyHistory(RefereeID, LeagueName, CatchDate, Rate, TeamID_1, TeamID_2)
values
(1, 'League X', '2019-10-10', 7.5, 1, 2),
(1, 'League Y', '2019-10-10', 5.5, 2, 3),
(1, 'League Z', '2019-10-10', 9.0, 3, 4),
(2, 'League X', '2019-10-10', 6.5, 4, 5),
(3, 'League X', '2019-10-10', 5.0, 5, 6),
(4, 'League X', '2019-10-10', 7.5, 6, 1),
(4, 'League Y', '2019-10-10', 4.5, 2, 5),
(5, 'League X', '2019-10-10', 9.5, 6, 4),
(5, 'League Y', '2019-10-10', 8.0, 4, 3)
go

--- Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 (Viết truy vấn và tạo view)
alter view View_Referee_PenaltyHistory
as
select Referee.FullName 'Ten trong tai', Referee.Level 'Level', PenaltyHistory.LeagueName 'Giai bong', PenaltyHistory.TeamID_1 'Doi 1', PenaltyHistory.TeamID_2 'Doi 2'
from Referee, PenaltyHistory
where PenaltyHistory.RefereeID = Referee.RefereeID
	and Referee.RefereeID = 1
go

select * from View_Referee_PenaltyHistory
go

--- Xem danh sách cầu thủ của 1 đội bóng (Viết truy vấn và tạo view)
alter view View_Team_Players
as
select Team.TeamName, PlayerInfo.*
from Team, PlayerInfo, Club_Player_Info
where Team.TeamID = Club_Player_Info.TeamID
	and Club_Player_Info.PlayerID = PlayerInfo.PlayerID
	and Team.TeamID = 1
go

select * from View_Team_Players
go

---  Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 -> Tìm theo tên 1 đội bóng. Viết proc có 1 tham số đầu vào là id đội bóng.
alter proc Procedure_Referee_PenaltyHistory
@TeamName nvarchar(50)
as
begin 
	select Referee.FullName 'Ten Trong Tai', Referee.Level 'Level', Referee.Exp 'Exp', PenaltyHistory.LeagueName 'Giai Bong', PenaltyHistory.TeamID_1 'Doi 1'
	from Referee, PenaltyHistory, Team
	where Referee.RefereeID = PenaltyHistory.RefereeID
		and PenaltyHistory.TeamID_1 = Team.TeamID
		--and PenaltyHistory.TeamID_2 = Team.TeamID
		and Team.TeamName like CONCAT('%', @TeamName,'%')
end
go

exec Procedure_Referee_PenaltyHistory 'Team 2';
go

---6) Tạo instead of delete cho phép xong 1 trọng tài

create trigger Trigger_delete_referee on Referee
instead of delete
as
begin
	delete from PenaltyHistory where RefereeID in (select RefereeID from deleted)
	delete from Referee where RefereeID in (select RefereeID from deleted)
end
go

--- cau thu delete de kich hoat trigger
delete from Referee where RefereeID = 1
go

--- check lai trong tai da xoa 
select * from Referee
go
select * from PenaltyHistory
go


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 20:54 20/04/2021create database FIFA
go
use FIFA
go
create table history (
	id int primary key identity(1,1),
	full_name nvarchar(50) not null,
	address nvarchar(200) not null,
	level float,
	exp date
)
go
create table arrest_history (
	id int primary key identity(1,1),
	id_history int references history(id),
	Tournaments nvarchar(100),
	star_day date,
	rate float,
	id_club_1 int references Club(id),
	id_club_2 int references Club(id),
	note nvarchar(500)
)
go
create table Club (
	id int primary key identity(1,1),
	Club_name nvarchar(50),
	home_field nvarchar(100),
	coach nvarchar(50)
)
go
create table Player (
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50),
	birthday date,
	salary money,
	star_day date
)
go
create table group_table (
	id_club int references Club(id),
	id_player int references Player(id),
	star_day date
)
go
insert into history (full_name, address, level, exp)
values 
('Nguyen Trung A','Ha Noi',5,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung B','Ha Noi',3,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung C','Ha Noi',2,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung D','Ha Noi',1,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung E','Ha Noi',3,'2018-01-01')
go
insert into arrest_history (id_history, Tournaments, star_day, rate, id_club_1, id_club_2, note)
values
(1,'FIFA online 4','2021-04-09',5,1,1,'bal...bal'),
(2,'FIFA online 4','2021-04-09',3,2,2,'bal...bal'),
(3,'FIFA online 4','2021-04-09',1,3,3,'bal...bal'),
(4,'FIFA online 4','2021-04-09',3,4,4,'bal...bal'),
(5,'FIFA online 4','2021-04-09',4,5,5,'bal...bal')
go
insert into Club (Club_name, home_field, coach)
values
('HANOI','HANOI','Tran Van A'),
('HANOI','HANOI','Tran Van B'), 
('HANOI','HANOI','Tran Van C'), 
('HANOI','HANOI','Tran Van D'),
('HANOI','HANOI','Tran Van E')
go
insert into Player (fullname, birthday ,salary, star_day)
values
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01')
go

insert into group_table (id_club, id_player, star_day)
values
(1,2,'2020-05-05'),
(1,3,'2020-05-05'),
(2,2,'2020-05-05'),
(2,4,'2020-05-05'),
(4,1,'2020-05-05')
go


select history.full_name,history.level,history.exp,arrest_history.Tournaments,ClubA.Club_name 'Club A',ClubB.Club_name 'Club B'
from arrest_history,history,Club ClubA, Club ClubB
where history.id=arrest_history.id_history 
	and arrest_history.id_club_1=ClubA.id 
	and arrest_history.id_club_2=ClubB.id

create view fifav 
as
select history.full_name,history.level,history.exp,arrest_history.Tournaments,ClubA.Club_name 'Club A',ClubB.Club_name 'Club B'
from arrest_history,history,Club ClubA, Club ClubB
where history.id=arrest_history.id_history 
	and arrest_history.id_club_1=ClubA.id 
	and arrest_history.id_club_2=ClubB.id


select	* from fifav 

create proc proction
@id int
as
begin

select	* from fifav 

end


Đã sao chép!!!