IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:51 07/01/2022 4,872 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế một hệ thống CSDL sử dụng trong giải đấu sắp tới của FIFA. Nghiệp vụ yêu cầu cần bạn thiết kế các bảng dữ liệu và các chức năng được mô tả dưới đây

1. Bảng quản lý trọng tài gồm các trường

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50) -> not null

- address: nvarchar(200) -> not null

- level: float -> cấp độ của trọng tài (kinh nghiệm, đánh giá, ...)

- exp: (experience) -> date -> Ngày bắt đầu tham gia làm trọng tài

2. Bảng lịch sử bắt của trọng tài

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- id trọng tài: int -> liên kết với bảng trọng tại (id)

- giải đấu -> nvarchar(100) -> not null

- ngày bắt -> date

- rate: float -> đánh giá về trọng tài trong buổi bắt

- id_club_1: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- id_club_2: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- note: nvarchar(500) -> ghi chú thích về giải đấu

3. Bản đội bóng

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên đội bóng: nvarchar(50)

- sân chủ nhà: nvarchar(100)

- huấn luyện viên: nvarchar(50)

4. Thông tin cầu thủ

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50)

- birthday: date

- salary: money -> lương/1 tuần

- ngày bắt đầu đá: date (ngày bắt đâu tham gia giải bóng)

5. Thông tin đội bóng - cầu thủ (group table)

- id_club: int -> liên kết với bảng đội bóng (côt id)

- id_player: int -> liên kết với bản cầu thủ (id)

- ngày tham gia đội bóng: date

Yêu cầu:

1) Tạo bảng

2) Thêm dữ liệu cho bảng (ít nhất 5 bản ghi)

3) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2

(Viết truy vấn và tạo view)

4) Xem danh sách cầu thủ của 1 đội bóng

(Viết truy vấn và tạo view)

5) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 -> Tìm theo tên 1 đội bóng

Viết proc có 1 tham số đầu vào là id đội bóng.

Bình luậnĐã sao chép!!!