IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:51 07/01/2022 4,870 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế một hệ thống CSDL sử dụng trong giải đấu sắp tới của FIFA. Nghiệp vụ yêu cầu cần bạn thiết kế các bảng dữ liệu và các chức năng được mô tả dưới đây

1. Bảng quản lý trọng tài gồm các trường

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50) -> not null

- address: nvarchar(200) -> not null

- level: float -> cấp độ của trọng tài (kinh nghiệm, đánh giá, ...)

- exp: (experience) -> date -> Ngày bắt đầu tham gia làm trọng tài

2. Bảng lịch sử bắt của trọng tài

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- id trọng tài: int -> liên kết với bảng trọng tại (id)

- giải đấu -> nvarchar(100) -> not null

- ngày bắt -> date

- rate: float -> đánh giá về trọng tài trong buổi bắt

- id_club_1: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- id_club_2: int -> liên kết với bảng đội bóng (id)

- note: nvarchar(500) -> ghi chú thích về giải đấu

3. Bản đội bóng

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên đội bóng: nvarchar(50)

- sân chủ nhà: nvarchar(100)

- huấn luyện viên: nvarchar(50)

4. Thông tin cầu thủ

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- fullname: nvarchar(50)

- birthday: date

- salary: money -> lương/1 tuần

- ngày bắt đầu đá: date (ngày bắt đâu tham gia giải bóng)

5. Thông tin đội bóng - cầu thủ (group table)

- id_club: int -> liên kết với bảng đội bóng (côt id)

- id_player: int -> liên kết với bản cầu thủ (id)

- ngày tham gia đội bóng: date

Yêu cầu:

1) Tạo bảng

2) Thêm dữ liệu cho bảng (ít nhất 5 bản ghi)

3) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2

(Viết truy vấn và tạo view)

4) Xem danh sách cầu thủ của 1 đội bóng

(Viết truy vấn và tạo view)

5) Xem thông tin lịch sử bắt của trọng tài - tên trọng tài, level, exp, giải bóng, đội 1, đội 2 -> Tìm theo tên 1 đội bóng

Viết proc có 1 tham số đầu vào là id đội bóng.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen Trung Kien [community,C2010G]

Ngày viết: 11:23 09/04/2021create database FIFA

use FIFA

create table history (
	id int primary key identity(1,1),
	full_name nvarchar(50) not null,
	address nvarchar(200) not null,
	level float,
	exp date
)
create table arrest_history (
	id int primary key identity(1,1),
	id_history int references history(id),
	Tournaments nvarchar(100),
	star_day date,
	rate float,
	id_club_1 int references Club(id),
	id_club_2 int references Club(id),
	note nvarchar(500)
)
create table Club (
	id int primary key identity(1,1),
	Club_name nvarchar(50),
	home_field nvarchar(100),
	coach nvarchar(50)
)
create table Player (
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50),
	birthday date,
	salary money,
	star_day date
)
create table group_table (
	id_club int references Club(id),
	id_player int references Player(id),
	star_day date
)
insert into history (full_name, address, level, exp)
values 
('Nguyen Trung A','Ha Noi',5,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung B','Ha Noi',3,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung C','Ha Noi',2,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung D','Ha Noi',1,'2018-01-01'),
('Nguyen Trung E','Ha Noi',3,'2018-01-01')

insert into arrest_history (id_history, Tournaments, star_day, rate, id_club_1, id_club_2, note)
values
(1,'FIFA online 4','2021-04-09',5,1,1,'bal...bal'),
(2,'FIFA online 4','2021-04-09',3,2,2,'bal...bal'),
(3,'FIFA online 4','2021-04-09',1,3,3,'bal...bal'),
(4,'FIFA online 4','2021-04-09',3,4,4,'bal...bal'),
(5,'FIFA online 4','2021-04-09',4,5,5,'bal...bal')
insert into Club (Club_name, home_field, coach)
values
('HANOI','HANOI','Tran Van A'),
('HANOI','HANOI','Tran Van B'), 
('HANOI','HANOI','Tran Van C'), 
('HANOI','HANOI','Tran Van D'),
('HANOI','HANOI','Tran Van E')
insert into Player (fullname, birthday ,salary, star_day)
values
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01'),
('Nguyen Van A','2002-05-27',10000000,'2020-01-01')


insert into group_table (id_club, id_player, star_day)
values
(1,2,'2020-05-05'),
(1,3,'2020-05-05'),
(2,2,'2020-05-05'),
(2,4,'2020-05-05'),
(4,1,'2020-05-05')

select history.full_name, history.level, history.exp, arrest_history.Tournaments, arrest_history.id_club_1, arrest_history.id_club_2
from history, arrest_history
where arrest_history.id_history = history.id
----3---
create view View_arrest_history
as
select history.full_name, history.level, history.exp, arrest_history.Tournaments, arrest_history.id_club_1, arrest_history.id_club_2
from history, arrest_history
where arrest_history.id_history = history.id

select * from View_arrest_history
---4--
create view View_Player_Club
as
select group_table.id_player, Player.fullname, Player.birthday, Player.salary, Player.star_day
from group_table , Player
where Player.id = group_table.id_player

select * from View_Player_Club
---5---
create proc proc_arrest_history_player
	@Club nvarchar(50)
as
begin
	select history.full_name, history.level, history.exp, arrest_history.Tournaments, arrest_history.id_club_1, arrest_history.id_club_2, Club.Club_name, Club.home_field
	from history, arrest_history,Club
	where arrest_history.id_history = history.id
	and arrest_history.id_club_1= Club.id
	and arrest_history.id_club_2= Club.id
	and Club.Club_name like CONCAT('%', @Club,'%')

end
drop proc proc_arrest_history_player
exec proc_arrest_history_player 'G'
--6---
alter trigger trigger_delete_history on history
instead of delete
as
begin
	delete from arrest_history where id_history in (select id_history from deleted)
	delete from history where id in (select id from deleted)
end
drop trigger trigger_delete_history
delete from history where id = 1
delete from arrest_history where id_history = 1
select * from history
select * from arrest_history


Phạm Ngọc Đại [community,C2010G]

Ngày viết: 10:54 09/04/2021

create database quan_ly_giai_dau

use quan_ly_giai_dau


drop table Arbitration

drop table Team

drop table Player

drop table Groups

drop table History


create table Arbitration (

ArbitrationID int primary key identity (1,1),

fullname nvarchar(50) not null,

address nvarchar(200) not null,

level float,

exp date

)


create table Team (

TeamID int primary key identity (1,1),

Team_name nvarchar(50),

Home_yard nvarchar(100),

Coach nvarchar(50),

)


create table Player (

PlayerID int primary key identity (1,1),

Fullname nvarchar(50),

birthday date,

salary money,

start_day date

)


create table Groups (

id_club int references Team(TeamID),

id_player int references Player(PlayerID),

join_date date

primary key (id_club, id_player)

)


create table History (

HistoryID int primary key identity (1,1),

Arbitration_ID int references Arbitration (ArbitrationID),

Tournaments nvarchar(100) not null,

arrest_date date,

rate float,

id_club_1 int references Team(TeamID),

id_club_2 int references Team(TeamID),

note nvarchar(200)

)

---

insert into Arbitration (fullname, address, level, exp)

values

('Trong Tai 1','My','1','2020-01-01'),

('Trong Tai 2','Anh','2','2020-01-02'),

('Trong Tai 3','Phap','2','2020-01-03'),

('Trong Tai 4','Duc','1','2020-01-04'),

('Trong Tai 5','Ao','3','2020-01-05')


insert into Team (Team_name, Home_yard, Coach)

values

('Bang A','San 1','HLV 1'),

('Bang B','San 2','HLV 2'),

('Bang C','San 3','HLV 3'),

('Bang D','San 4','HLV 4'),

('Bang E','San 5','HLV 5')


insert into Player (Fullname, birthday, salary, start_day)

values

('Cau Thu 1','1995-01-02','10000','2021-01-01'),

('Cau Thu 2','1995-01-03','10000','2021-01-02'),

('Cau Thu 3','1995-01-04','10000','2021-01-03'),

('Cau Thu 4','1995-01-05','10000','2021-01-04'),

('Cau Thu 5','1995-01-06','10000','2021-01-05')


insert into Groups (id_club, id_player, join_date)

values

('1','1','2010-01-02'),

('2','1','2010-01-03'),

('2','3','2010-01-04'),

('1','2','2010-01-05'),

('3','4','2010-01-06'),

('4','2','2010-01-07'),

('3','1','2010-01-08'),

('5','2','2010-01-09'),

('4','4','2010-01-10'),

('5','3','2010-01-01')


insert into History (Arbitration_ID, Tournaments, arrest_date, rate, id_club_1, id_club_2, note)

values

('1','giai 1','2019-01-01','5','1','2','ABC'),

('1','giai 2','2019-01-02','6','1','1','ABC'),

('2','giai 3','2019-01-03','7','1','3','ABC'),

('2','giai 4','2019-01-04','8','2','5','ABC'),

('3','giai 5','2019-01-05','9','4','3','ABC'),

('3','giai 5','2019-01-06','10','5','2','ABC'),

('4','giai 4','2019-01-07','7','4','5','ABC'),

('4','giai 3','2019-01-08','8','3','2','ABC'),

('5','giai 2','2019-01-09','6','5','4','ABC'),

('5','giai 1','2019-01-10','9','2','4','ABC')


---3.view

create view view_0

as

select Arbitration.fullname, Arbitration.level, Arbitration.exp, History.Tournaments, History.id_club_1, History.id_club_2

from Arbitration left join History on Arbitration.ArbitrationID = History.Arbitration_ID


create view view_1

as

select Arbitration.fullname, Arbitration.level, Arbitration.exp, History.Tournaments, Team.Team_name as 'Team 1', History.id_club_2

from  Arbitration left join History on History.Arbitration_ID = Arbitration.ArbitrationID

left join Team on Team.TeamID = History.id_club_1


create view view_2

as

select view_1.fullname, view_1.level, view_1.exp, view_1.Tournaments, view_1.[Team 1], Team.Team_name as 'Team 2'

from view_1 left join Team on view_1.id_club_2 = Team.TeamID


select * from view_0

select * from view_1

select * from view_2

---- 4.

create view list_player

as

select Player.Fullname, Player.birthday, Player.salary, Player.start_day

from  Player left join Groups on Groups.id_player = Player.PlayerID

left join Team on Team.TeamID = Groups.id_club


select * from list_player


---5.proc

create proc proc_history

@ID_Clus nvarchar(50)

as

begin

select view_2.fullname, view_2.level, view_2.exp, view_2.Tournaments, view_2.[Team 1], view_2.[Team 2]

from view_2

where view_2.[Team 1] like concat ('%', @ID_Clus, '%') or view_2.[Team 2] like concat ('%', @ID_Clus, '%')

end


drop proc proc_history

exec proc_history 'C'


---6.

create trigger Arbitration_delete on Arbitration

instead of delete

as

begin

delete from History where Arbitration_ID in (select Arbitration_ID from deleted)

delete from Arbitration where ArbitrationID in (select ArbitrationID from deleted)

end


delete from Arbitration where ArbitrationID = 1


select * from Arbitration

Đã sao chép!!!