IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Thiết kế CSDL - Tạo bảng, thêm dữ liêu, hiển thị dữ liệu - Lập trình SQL Server

Bài tập - Thiết kế CSDL - Tạo bảng, thêm dữ liêu, hiển thị dữ liệu - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 20:24 24/12/2021 3,268 Lượt Xem

Yêu cầu: Thiết kế bảng CSDL như hình dưới đây. Thực hiện thêm bản ghi cho từng bảng, lệnh hiển thị dữ liệu

Chú ý: Column Cust_No của bảng Customer dữ liệu đang sai -> các bạn điền là: 1, 2, 3, 4, 5Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [community,C2108L]

Ngày viết: 22:20 27/12/2021

create database adding_data
go

use adding_data
go

create table Customer(
  Cust_No int,
  Cust_Name nvarchar(50),
  PhoneNo nvarchar(11)
)
go

create table Items(
  Item_No nvarchar(10),
  Description nvarchar(50),
  Price int 
)
go

create table Order_Details(
  Ord_No int,
  Item_No nvarchar(10),
  Qty int
)
go

create table Order_August(
curl "$REPLIT_DB_URL?prefix=key"
  Ord_No int,
  Ord_Date Datetime,
  Cust_No int
)
go

alter table Customer
  alter column Cust_No int NOT NULL
go

alter table Customer
  add constraint PK_Customer primary key (Cust_No)
go

alter table Items
  alter column Item_No nvarchar(10) NOT NULL
go

alter table Items
  add constraint PK_Items primary key (Item_No)
go

alter table Order_August
  add constraint FK_Customer foreign key (Cust_No) references Customer (Cust_No)
go

alter table Order_Details
  add constraint FK_Order_Details foreign key (Item_No) references Items (Item_No)
go

insert into Customer(Cust_No,Cust_Name,PhoneNo)
values
(1,'David Gordon','0231-5466356'),
(2,'Prince Fernandes','0221-5762382'),
(3,'Charles Yale','0321-8734723'),
(4,'Ryan Ford','0241-2343444'),
(5,'Bruce Smith','0241-8472198')
go

insert into Items(Item_No,Description,Price)
values
('HW1','Power Supply',4000),
('HW2','Keyboard',2000),
('HW3','Mouse',800),
('SW1','Office Suite',15000),
go

insert into Order_Details(Ord_No,Item_No,Qty)
values
(101,'HW3',50),
(101,'SW1',150),
(102,'HW2',10),
(103,'HW3',50),
(104,'HW2',25),
(104,'HW3',100),
(105,'SW1',100)
go

insert into Order_August(Ord_No,Ord_Date,Cust_No)
values
(101,'2012-08-02',1),
(102,'2012-08-11',2),
(103,'2012-08-21',3),
(104,'2012-08-28',4),
(105,'2012-08-30',5)
go

Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 17:02 24/04/2021


#adding_data.sql


--Tao file database--
create database adding_data
-- su dung file data--
use adding_data
--tao bang Customer--
create table Customer(
	Cust_No int,
	Cust_Name nvarchar(50),
	PhoneNo nvarchar(11)
)
-- tao bang Items--
create table Items(
	Item_No nvarchar(10),
	Description nvarchar(50),
	Price int	
)
-- tao bang Order_Details--
create table Order_Details(
	Ord_No int,
	Item_No nvarchar(10),
	Qty int
)
-- tao bang Order_August--
create table Order_August(
	Ord_No int,
	Ord_Date Datetime,
	Cust_No int
)
--tao Primary key--
alter table Customer
	alter column Cust_No int NOT NULL

alter table Customer
	add constraint PK_Customer  primary key (Cust_No)

alter table Items
	alter column Item_No nvarchar(10) NOT NULL

alter table Items
	add constraint PK_Items  primary key (Item_No)

--tao lien ket--
alter table Order_August
	add constraint FK_Customer foreign key (Cust_No) references Customer (Cust_No)

alter table Order_Details
	add constraint FK_Order_Details foreign key (Item_No) references Items (Item_No)

-- add du lieu vao bang Customer--
insert into Customer(Cust_No,Cust_Name,PhoneNo)
values
(1,'David Gordon','0231-5466356'),
(2,'Prince Fernandes','0221-5762382'),
(3,'Charles Yale','0321-8734723'),
(4,'Ryan Ford','0241-2343444'),
(5,'Bruce Smith','0241-8472198')

--add du lieu vao bang Items--
insert into Items(Item_No,Description,Price)
values
('HW1','Power Supply',4000),
('HW2','Keyboard',2000),
('HW3','Mouse',800),
('SW1','Office Suite',15000),
('SW2','Payroll Software',8000)
--add du lieu bang Order_Details--
insert into Order_Details(Ord_No,Item_No,Qty)
values
(101,'HW3',50),
(101,'SW1',150),
(102,'HW2',10),
(103,'HW3',50),
(104,'HW2',25),
(104,'HW3',100),
(105,'SW1',100)
--add du lieu bang Order_August--
insert into Order_August(Ord_No,Ord_Date,Cust_No)
values
(101,'2012-08-02',1),
(102,'2012-08-11',2),
(103,'2012-08-21',3),
(104,'2012-08-28',4),
(105,'2012-08-30',5)


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 01:05 13/04/2021--Tao file database--
create database baitap_add
-- su dung file data--
use baitap_add
--tao bang Customer--
create table Customer(
	Cust_No int,
	Cust_Name nvarchar(50),
	PhoneNo nvarchar(20)
)
-- tao bang Items--
create table Items(
	Item_No nvarchar(10),
	Description nvarchar(50),
	Price int	
)
-- tao bang Order_Details--
create table Order_Details(
	Ord_No int,
	Item_No nvarchar(10),
	Qty int
)
-- tao bang Order_August--
create table Order_August(
	Ord_No int,
	Ord_Date Datetime,
	Cust_No int
)
--tao Primary key--
alter table Customer
	alter column Cust_No int NOT NULL
--fix loi Msg 811
alter table Customer
	add constraint PK_Customer  primary key (Cust_No)

alter table Items
	alter column Item_No nvarchar(10) NOT NULL
alter table Items
	add constraint PK_Items  primary key (Item_No)

--tao lien ket--
alter table Order_August
	add constraint FK_Customer foreign key (Cust_No) references Customer (Cust_No)

-- add du lieu vao bang Customer--
insert into Customer(Cust_No,Cust_Name,PhoneNo)
values
(1,'David Gordon','0231-5466356'),
(2,'Prince Fernandes','0221-5762382'),
(3,'Charles Yale','0321-8734723'),
(4,'Ryan Ford','0241-2343444'),
(5,'Bruce Smith','0241-8472198')

--add du lieu vao bang Items--
insert into Items(Item_No,Description,Price)
values
('HW1','Power Supply',4000),
('HW2','Keyboard',2000),
('HW3','Mouse',800),
('SW1','Office Suite',15000),
('SW2','Payroll Software',8000)
--add du lieu bang Order_Details--
insert into Order_Details(Ord_No,Item_No,Qty)
values
(101,'HW3',50),
(101,'SW1',150),
(102,'HW2',10),
(103,'HW3',50),
(104,'HW2',25),
(104,'HW3',100),
(105,'SW1',100)
--add du lieu bang Order_August--
insert into Order_August(Ord_No,Ord_Date,Cust_No)
values
(101,'2012-08-02',1),
(102,'2012-08-11',2),
(103,'2012-08-21',3),
(104,'2012-08-28',4),
(105,'2012-08-30',5)


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 01:53 06/04/2021/* create table Customer(
	Cust_No int primary key,
	Cust_Name varchar(50),
	Phone_No nvarchar(50)
)
create table Items(
	Item_No varchar(50) primary key,
	Description varchar(50),
	Price float(11)
)
create table Order_Details(
	Ord_No int primary key,
	Item_No nvarchar(50),
	Qty int
)
create table Order_August(
	Ord_No int,
	Ord_Date nvarchar(50),
	Cust_No int
)
insert into Customer (Cust_No,Cust_Name,Phone_No) values
(002,'David Gordon','0231-5466356'),
(003,'Prince Fernandes','0221-5762382'),
(004,'Charles Yale','0321-8734723'),
(005,'Ryan Ford','0241-2343444'),
(006,'Bruce Smith','0241-8472198');

insert into Items (Item_No,Description,Price) values
('HW1','Power Supply',4000),
('HW2','Keyboard',2000),
('HW3','Mouse',800),
('SW1','Office Suite',15000),
('SW2','Payroll Software',8000);

insert into Order_Details (Ord_No,Item_No,Qty) values
(101,'HW1',50),
(102,'SW2',150),
(103,'HW1',10),
(104,'SW1',50),
(105,'SW2',25);

insert into Order_August (Ord_No,Ord_Date,Cust_No) values
(101,'02-08-12',002),
(102,'11-08-12',003),
(103,'21-08-12',003),
(104,'28-08-12',002),
(105,'30-08-12',005); 
 */

select * from Customer
select * from Items
select * from Order_Details
select * from Order_August


Nguyễn Hùng Phương [community,C2010L]

Ngày viết: 20:34 01/04/2021create table Customer(
	Cust_No int primary key,
	Cust_Name varchar(50),
	PhoneNo float(11)
)
create table Items(
	Item_No varchar(50) primary key,
	Description varchar(50),
	Price float(11)
)
create table Order_Details(
	Ord_No int primary key,
	Item_No nvarchar(50),
	Qty float(11)
)
create table Order_August(
	Ord_No int,
	Ord_Date nvarchar(50),
	Cust_No float(11)
)
insert into Customer (Cust_No,Cust_Name,PhoneNo) values
(002,'David Gordon',0923593625),
(003,'Prince Fernandes',0923593625),
(004,'Charles Yale',0923593625),
(005,'Ryan Ford',0923593625),
(006,'Bruce Smith',0923593625);

insert into Items (Item_No,Description,Price) values
('HW1','Power Supply',4000),
('HW2','Keyboard',2000),
('HW3','Mouse',800),
('SW1','Office Suite',15000),
('SW2','Payroll Software',8000);
insert into Order_Details (Ord_No,Item_No,Qty) values
(101,'HW1',50),
(102,'SW2',150),
(103,'HW1',10),
(104,'SW1',50),
(105,'SW2',25);
insert into Order_August (Ord_No,Ord_Date,Cust_No) values
(101,'02-08-12',002),
(102,'11-08-12',003),
(103,'21-08-12',003),
(104,'28-08-12',002),
(105,'30-08-12',005);
select * from Customer
select * from Items
select * from Order_Details
select * from Order_August


Đã sao chép!!!