IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 21:41 10/01/2022 5,300 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu xây dựng database cho hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus cho một trường học có nghiệp vụ như sau

- Bảng học viên gồm các trường : id tự tăng, Tên, địa chỉ, họ tên bố, me, sđt của bố, số điện thoại của mẹ, ngày sinh, giới tính, id địa điểm đón xe.

- Thông tin xe bus : id tự tăng, biển số xe, loại xe, số ghế ngồi, id tài xế

- Tài xế: id tự tăng, tên, sđt, giới tính, địa chỉ

- Lộ trình xe đi : id xe bus, id địa điểm đón

- Địa điểm đón xe : id tự tăng, địa chỉ


Yêu cầu thiết kế hệ thống trên.

Thêm mỗi bảng 5 bản ghi

Tạo Proc xem thông tin lộ trình đi của xe bus : tài xế, biển số xe, địa chỉ đón.

Tạo Proc xem thông tin sinh viên theo biển số xe.

Tao View xem thông tin sinh viên gồm : Tên SV, giới tính, địa chỉ đó

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 23:45 26/04/2021create database XeBus
go

use XeBus
go

-- tao bang HocVien--
create table HocVien(
	Id int primary key identity(1,1) not null,
	TenHocVien nvarchar(50),
	Diachi_HV nvarchar(200),
	HoTenBo nvarchar(50),
	HoTenMe nvarchar(50),
	SDT_Bo nvarchar(11),
	SDT_Me nvarchar(11),
	NgaySinh_HV datetime,
	GioiTinh_HV nvarchar(10),
	Id_DiaDiemDon int not null
)
go
-- tao bang ThongTinXeBus--
create table ThongTinXeBus(
	Id_Xe int primary key identity(1,1) not null,
	BienSoXe nvarchar(10),
	LoaiXe nvarchar(20),
	SoGheNgoi int,
	Id_TaiXe int not null,
)
go
-- tao bang TaiXe--
create table TaiXe(
	Id_TaiXe int primary key identity(1,1) not null,
	TenTaiXe nvarchar(50),
	SDT_TaiXe nvarchar(11),
	GioiTich_TX nvarchar(10),
	DiaChi_TX nvarchar(300),
)
go
-- tao bang Lo Trinh Xe Di--
create table LoTrinhXe(
	Id_Xe int not null,
	Id_DiaDiemDon int not null
	primary key( Id_Xe, Id_DiaDiemDon)
)
go
--tao bang DiaDiemDon--
create table DiaDiemDonXe(
	Id_DiaDiemDon int primary key identity(1,1) not null,
	DiaChi nvarchar(200)
)
go
-- tao Foreign key--
alter table HocVien
add constraint FK_HocVien_ID_DiaDiemDon foreign key (Id_DiaDiemDon) references DiaDiemDonXe (Id_DiaDiemDon)
go

alter table ThongTinXeBus
add constraint FK_ThongTinXeBus_ID foreign key (Id_TaiXe) references TaiXe(Id_TaiXe)
go

alter table LoTrinhXe
add constraint FK_LoTrinhXe_DiaDiemDon foreign key (Id_DiaDiemDon) references DiaDiemDonXe (Id_DiaDiemDon)
go

alter table LoTrinhXe
add constraint FK_LoTrinhXe_Xe foreign key (Id_Xe) references ThongTinXeBus (Id_Xe)
go
-- Nhap 5 ban ghi--
insert into DiaDiemDonXe(DiaChi)
values
('123 Tran Dai Nghia'),
('135 Tran Dai Nghia'),
('353 Doi Can'),
('123 Doi Can'),
('123 Tran Nhan Tong')
go

insert into TaiXe(TenTaiXe,SDT_TaiXe,GioiTich_TX,DiaChi_TX)
values
('Tran Van A','012345678','Nam','123 O dau do'),
('Tran Van B','012345678','Nu','123 O dau do'),
('Tran Van C','012345678','Nam','123 O dau do'),
('Tran Van D','012345678','Nu','123 O dau do'),
('Tran Van E','012345678','Nam','123 O dau do')
go

insert into ThongTinXeBus(BienSoXe,LoaiXe,SoGheNgoi,Id_TaiXe)
values
('29D-22222','ToyoTa',16,1),
('29D-33333','Suzuki',17,4),
('29D-44444','Honda',18,2),
('29D-55555','Mazda',20,3),
('29D-11111','Mec',19,5)
go


insert into HocVien(TenHocVien,Diachi_HV,HoTenBo,HoTenMe,SDT_Bo,SDT_Me,NgaySinh_HV,GioiTinh_HV,Id_DiaDiemDon)
values
('Nguyen Van A','123A o dau day','Nguyen Van Bo A','Tran Van Me A','090123456','090654321','2000-1-1','Nam',1),
('Nguyen Van B','123B o dau day','Nguyen Van Bo B','Tran Van Me B','090123456','090654321','2000-2-2','Nu',2),
('Nguyen Van C','123C o dau day','Nguyen Van Bo C','Tran Van Me C','090123456','090654321','2000-3-3','Nam',4),
('Nguyen Van D','123D o dau day','Nguyen Van Bo D','Tran Van Me D','090123456','090654321','2000-4-4','Nu',3),
('Nguyen Van E','123E o dau day','Nguyen Van Bo E','Tran Van Me E','090123456','090654321','2000-5-5','Nam',5)
go

insert into LoTrinhXe(Id_Xe,Id_DiaDiemDon)
values
(1,5),
(2,4),
(3,1),
(4,2),
(5,3)
go

select * from DiaDiemDonXe
select * from TaiXe
select * from ThongTinXeBus
select * from HocVien
select * from LoTrinhXe
go

-- Tạo Proc xem thông tin lộ trình đi của xe bus : tài xế, biển số xe, địa chỉ đón--
create proc Proc_vw_Thongtinlotrinhdixebus
as
begin
	select TaiXe.TenTaiXe'Tài Xế',ThongTinXeBus.BienSoXe'Biển Số Xe',DiaDiemDonXe.DiaChi'Địa Chỉ'
	from TaiXe,ThongTinXeBus,DiaDiemDonXe,LoTrinhXe
	where TaiXe.Id_TaiXe = ThongTinXeBus.Id_TaiXe
		and ThongTinXeBus.Id_Xe = LoTrinhXe.Id_Xe
		and LoTrinhXe.Id_DiaDiemDon = DiaDiemDonXe.Id_DiaDiemDon
end
go

exec Proc_vw_Thongtinlotrinhdixebus

--Tạo Proc xem thông tin sinh viên theo biển số xe--
alter proc Proc_vw_ThongTinSinhVien_TheoBienSoXe
		@BienSoXe nvarchar(10)
as
begin
	select distinct HocVien.TenHocVien,HocVien.Diachi_HV,HocVien.GioiTinh_HV,ThongTinXeBus.BienSoXe'Biển Số Xe'
	from HocVien,ThongTinXeBus,LoTrinhXe,DiaDiemDonXe
	where HocVien.Id_DiaDiemDon = DiaDiemDonXe.Id_DiaDiemDon
		and DiaDiemDonXe.Id_DiaDiemDon = LoTrinhXe.Id_DiaDiemDon
		and LoTrinhXe.Id_Xe = ThongTinXeBus.Id_Xe
		and ThongTinXeBus.BienSoXe = @BienSoXe
end
go

exec Proc_vw_ThongTinSinhVien_TheoBienSoXe '29D-22222'
go
--Tao View xem thông tin sinh viên gồm : Tên SV, giới tính, địa chỉ đón--

select distinct  HocVien.TenHocVien,HocVien.Diachi_HV,HocVien.GioiTinh_HV,DiaDiemDonXe.DiaChi
	from HocVien,DiaDiemDonXe
	where HocVien.Id_DiaDiemDon = DiaDiemDonXe.Id_DiaDiemDon
go
--Đánh index (nonclustered index) cho column họ tên bố trên bảng học viên--
create NONCLUSTERED INDEX nonclustered_index_HotenBo
ON HocVien(HoTenBo);
go
--Tạo trigger cho phép xoá địa chỉ đón trong bảng : Địa điểm đón xecreate trigger Trigger_Delete_diadiemdonxe on DiaDiemDonXe
instead of delete
as
begin
	delete from LoTrinhXe where Id_DiaDiemDon in (select Id_DiaDiemDon from deleted)
	delete from HocVien where Id_DiaDiemDon in (select Id_DiaDiemDon from deleted)
	delete from DiaDiemDonXe where Id_DiaDiemDon in (select Id_DiaDiemDon from deleted)
end
go

delete from DiaDiemDonXe where Id_DiaDiemDon = 1


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:52 04/03/2021-- Tao database
create database bt1844

-- Active database
use bt1844

-- Tao tables
create table student (
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50),
	address nvarchar(200),
	father_name nvarchar(50),
	father_phone nvarchar(20),
	mother_name nvarchar(50),
	mother_phone nvarchar(20),
	birthday date,
	gender nvarchar(12),
	position_id int
)

create table bus (
	id int primary key identity(1,1),
	bus_no nvarchar(12),
	type nvarchar(20),
	seats_num int,
	driver_id int
)

create table driver (
	id int primary key identity(1,1),
	fullname nvarchar(50),
	phone_number nvarchar(12),
	address nvarchar(200),
	gender nvarchar(12)
)

create table bus_travel (
	bus_id int,
	position_id int,
	primary key (bus_id, position_id)
)

create table position (
	id int primary key identity(1,1),
	address nvarchar(200)
)

-- foreign key
alter table student
add constraint fk_student_position foreign key (position_id) references position(id)

alter table bus
add constraint fk_bus_driver foreign key (driver_id) references driver (id)

alter table bus_travel
add constraint fk_bus_travel_position foreign key (position_id) references position (id)
alter table bus_travel
add constraint fk_bus_travel_bus foreign key (bus_id) references bus (id)

-- insert into data
insert into position (address)
values
('1. A'),
('2. B'),
('3. C'),
('4. D'),
('5. E')

insert into driver (fullname, phone_number, address, gender)
values
('TRAN VAN A', '123', 'A', 'Nam'),
('TRAN VAN B', '123', 'B', 'Nam'),
('TRAN VAN C', '123', 'C', 'Nam'),
('TRAN VAN D', '123', 'D', 'Nam'),
('TRAN VAN E', '123', 'E', 'Nam')

insert into student (fullname, address, father_name, father_phone, mother_name, mother_phone, birthday, gender, position_id)
values
('Hoc sinh A', 'Ha Noi', 'A1', '123', 'A2', '233', '2018-02-03', 'Nam Dinh', 1),
('Hoc sinh B', 'Ha Noi', 'B1', '123', 'B2', '233', '2018-01-03', 'Nam Dinh', 2),
('Hoc sinh C', 'Ha Noi', 'C1', '123', 'C2', '233', '2018-03-03', 'Nam Dinh', 3),
('Hoc sinh D', 'Ha Noi', 'D1', '123', 'D2', '233', '2018-06-03', 'Nam Dinh', 1),
('Hoc sinh E', 'Ha Noi', 'E1', '123', 'E2', '233', '2018-09-03', 'Nam Dinh', 2)

insert into bus (bus_no, driver_id, seats_num, type)
values
('R001', 1, 20, 'A'),
('R002', 2, 20, 'A'),
('R003', 3, 20, 'A'),
('R004', 4, 20, 'A'),
('R005', 5, 20, 'A')

insert into bus_travel (bus_id, position_id)
values
(1, 1),
(1, 2),
(1, 4),
(1, 5),
(2, 2),
(2, 3),
(2, 5)

-- Proc
create proc proc_view_travel_by_bus_no
	@busNo nvarchar(20)
as
begin
	select driver.fullname 'Driver Full Name', bus.bus_no, position.address
	from driver, bus, position, bus_travel
	where driver.id = bus.driver_id
		and bus.id = bus_travel.bus_id
		and position.id = bus_travel.position_id
		and bus.bus_no = @busNo
end

exec proc_view_travel_by_bus_no 'R001'

create proc proc_view_student_by_bus_no
	@busNo nvarchar(20)
as
begin
	select student.fullname, student.address, student.birthday, student.gender, student.father_name, student.father_phone, student.mother_name, student.mother_phone, bus.bus_no, position.address 'DC Don', driver.fullname
	from student, bus, driver, position, bus_travel
	where driver.id = bus.driver_id
		and bus.id = bus_travel.bus_id
		and position.id = bus_travel.position_id
		and student.position_id = position.id
		and bus.bus_no = @busNo
end

exec proc_view_student_by_bus_no 'R001'

create view view_student
as
select student.fullname, student.address, student.birthday, student.gender, student.father_name, student.father_phone, student.mother_name, student.mother_phone, position.address 'DC Don'
from student, position
where student.position_id = position.id

select * from view_student

create nonclustered index index_father_name on student (father_name)

-- trigger
create trigger trigger_delete on position
instead of delete
as
begin
	delete from student where position_id in (select id from deleted)
	delete from bus_travel where position_id in (select id from deleted)
	delete from position where id in (select id from deleted)
end

select * from position
select * from student -- Uu tien du lieu student.
select * from bus_travel

delete from position where id = 1


Trinh Huy Hung [community,C2009I]

Ngày viết: 17:27 02/03/2021create database ManagementBus

use ManagementBus

create table Student(
	StudentId int identity(1, 1) primary key,
	StudentName nvarchar(50),
	Address nvarchar(100),
	FatherName nvarchar(50),
	MotherName nvarchar(50),
	FatherPhoneNumber nvarchar(20),
	MotherPhoneNumber nvarchar(20),
	Birthday date,
	Gender nvarchar(50),
	LocationId int
)

create table Bus(
	BusId int identity(1, 1) primary key,
	License nvarchar(50),
	Type nvarchar(50),
	Seat int,
	DriverId int
)

create table Driver(
	DriverId int identity(1, 1) primary key,
	DriverName nvarchar(50),
	PhoneNumber nvarchar(20),
	Gender nvarchar(50),
	Address nvarchar(100)
)

create table Route(
	BusId int,
	LocationId int
	Constraint PK_Route primary key (BusId, LocationId)
)

create table Location(
	LocationId int identity(1, 1) primary key,
	Address nvarchar(100)
)

alter table Student
add foreign key (LocationId) references Location(LocationId)

alter table Route
add foreign key (BusId) references Bus(BusId)

alter table Route
add foreign key (LocationId) references Location(LocationId)

alter table Bus
add foreign key (DriverId) references Driver(DriverId)

insert into Location(Address)
values
('So 1A'),
('So 2A'),
('So 1B'),
('So 1C'),
('So 2B')

insert into Student(StudentName, Address,FatherName,MotherName,FatherPhoneNumber,MotherPhoneNumber,Birthday,Gender,LocationId)
values
('Nguyen Van AAA','Chung Cu A1','Nguyen Van AA','Nguyen Thi A','012345678','012365487','2010-05-03','Nam',1),
('Le Van BBB','Chung Cu B1','Le Van BB','Le Thi B','012345679','012365489','2010-05-06','Nam',3),
('Nguyen Van DDD','Chung Cu A1','Nguyen Van DD','Nguyen Thi D','012345677','012365477','2010-02-03','Nam',1),
('Nguyen Van CCC','Chung Cu A2','Nguyen Van CC','Nguyen Thi C','012345676','012365486','2009-05-03','Nam',2),
('Nguyen Thi ABC','Chung Cu B2','Nguyen Van AB','Le Thi C','012345672','012365482','2011-05-03','Nu',6)

insert into Driver(DriverName, PhoneNumber, Gender, Address)
values 
('Hoang','098745632','Nam','KTX1'),
('Long','098745631','Nam','KTX2'),
('Ngoc','098745633','Nu','KTX3'),
('Tuan','098745634','Nam','KTX4'),
('Phuong','098745635','Nam','KTX5')

insert into Bus(License, Type, Seat, DriverId)
values 
('AB-123-456','Ngoi', 16, 1),
('AB-123-654','Ngoi', 32, 2),
('AB-789-456','Ngoi', 16, 3),
('AB-987-456','Ngoi', 32, 4),
('AB-456-789','Ngoi', 16, 5)

insert into Route(BusId, LocationId)
values
(1,1),
(1,2),
(2,3),
(2,4),
(3,6)


create proc proc_view_Route_Bus
		@BusID int
as
begin
	select Driver.DriverName, Bus.License, Location.Address
	from Driver, Bus, Location, Route
	where Driver.DriverId=Bus.DriverId and Route.LocationId=Location.LocationId and Bus.BusId=Route.BusId and [email protected]
end

exec proc_view_Route_Bus 1

create proc proc_view_student_licenseBus
		@License nvarchar(50)
as 
begin
	select Student.StudentName, Student.Gender, Location.Address
	from Student, Location, Bus, Route
	where Student.LocationId=Location.LocationId and Bus.BusId=Route.BusId and Route.LocationId=Location.LocationId and [email protected]
end

exec proc_view_student_licenseBus 'AB-123-456'

create clustered index CLI_StudentFatherName on Student(FatherName)


create trigger trigger_instead_of_Address on Location
instead of delete
as 
begin
	delete from Student where LocationId in (select LocationId from deleted)
	delete from Route where LocationId in (select LocationId from deleted)
	delete from Location where LocationId in (select LocationId from deleted)
end

select * from Student
select *from Location
select * from Route
select * from Bus
select * from Driver

delete from Location where LocationId=6


Lê Sĩ Tuyển [community,C2009I]

Ngày viết: 16:43 02/03/2021Create Database bai10
go

use bai10
go

--Create Table--
Create table HocVien(
	id int identity(1,1) not null,
	Student_Name Nvarchar(100) ,
	address_std Nvarchar(max),
	Dad_Name Nvarchar(100),
	Mom_Name Nvarchar(100),
	Dad_Phone Nvarchar(20),
	Mom_Phone Nvarchar(20),
	date_birth Datetime,
	gender Nvarchar(10),
	id_address_bus int not null
)

Create Table Bus_Information(
	Bus_ID int identity(1,1) not null,
	Bus_Number Nvarchar(20),
	Category_Bus Nvarchar(100),
	Seating_Bus int,
	Driver_id int not null
)

Create Table Driver(
	id int identity(1,1) not null,
	Driver_Name Nvarchar(100),
	Driver_Phone Nvarchar(20),
	gender Nvarchar(10),
	Driver_address Nvarchar(max)
)

Create Table Bus_Route(
	Bus_ID int not null,
	id_address_bus int not null

)

Create Table Bus_address(
	id int identity(1,1) not null,
	address_bus Nvarchar(max)
)
--insert data--
insert into HocVien(Student_Name,address_std,Dad_Name,Mom_Name,Dad_Phone,Mom_Phone,date_birth,gender,id_address_bus)
values
('Nguyen Van A','Hoang Mai','Nguyen Van R','Pham Thi O','01234567891','01234567891','2002-12-06','Male',5),
('Nguyen Van X','Hoang Mai','Nguyen Van T','Pham Thi H','01234567891','01234567891','2002-12-06','Male',6),
('Nguyen Van Q','Hoang Mai','Nguyen Van Y','Pham Thi K','01234567891','01234567891','2002-12-06','Male',7),
('Nguyen Van Z','Hoang Mai','Nguyen Van U','Pham Thi L','01234567891','01234567891','2002-12-06','Male',8),
('Nguyen Van W','Hoang Mai','Nguyen Van I','Pham Thi M','01234567891','01234567891','2002-12-06','Male',9)

insert into Bus_Information(Bus_Number,Category_Bus,Seating_Bus,Driver_id)
values
('29A-H17-5678','Porsche',40,1),
('30A-H18-5678','Lamborghini',40,2),
('36A-H19-5778','PhanTom',60,3),
('88A-H20-5878','Lexus',50,4),
('45A-H21-5578','toyota',20,5)

insert into Driver(Driver_Name,Driver_Phone,gender,Driver_address)
values
('Tran Van A','0371465787','Male','Linh Nam'),
('Tran Van B','0371465797','Male','Nam Dinh'),
('Tran Van C','0371465757','Male','Ha Tinh'),
('Tran Van D','0371465767','Male','Thanh Hoa'),
('Tran Van E','0371465787','Male','Nghe An')

insert into Bus_Route(Bus_ID,id_address_bus)
values
(1,5),
(2,6),
(3,7),
(4,8),
(5,9)

insert into Bus_address(address_bus)
values
('Hoang Mai'),
('Ba Dinh'),
('Cau Giay'),
('Linh Nam'),
('Hai Ba Trung')


select *from HocVien
select *From Bus_Information
select*from Driver
select *from Bus_Route
select *from Bus_address

--Create PRoc---
Alter Proc ST_Information_Route_Bus
as
begin
	select Driver.Driver_Name,Bus_Information.Bus_Number,Bus_address.address_bus
	from Driver,Bus_Information,Bus_address
	where Driver.id=Bus_address.id and Driver.id=Bus_Information.Driver_id
	
end

exec ST_Information_Route_Bus

Create proc ST_Information_STD_BusNumber
 @BusNumber Nvarchar(50)
 as
begin
	select HocVien.Student_Name,HocVien.address_std,HocVien.Dad_Name,HocVien.Mom_Name,HocVien.Dad_Phone,HocVien.Mom_Phone,
	HocVien.date_birth,HocVien.id_address_bus,Bus_Information.Bus_Number,@BusNumber as'Bien So xe'
	from HocVien,Bus_Information,Bus_address,Bus_Route
	where HocVien.id_address_bus=Bus_Route.id_address_bus
	and Bus_Information.Bus_ID=Bus_Route.Bus_ID
	and Bus_Route.id_address_bus=Bus_address.id
	and [email protected]
end

exec ST_Information_STD_BusNumber '29A-H17-5678'

--VIEW--

Alter view Information_STD
as
	select HocVien.Student_Name,HocVien.gender,Bus_Route.id_address_bus,Bus_address.address_bus
	from HocVien,Bus_address,Bus_Route
	where Bus_Route.id_address_bus=Bus_address.id

	select *from Information_STD


	--index--
	create clustered index CLID_Dad_Name on HocVien(Dad_Name)

	--trigger--
Create Trigger delete_Address on Bus_address
instead of delete
as
begin
	delete from Bus_address where address_bus in (select address_bus from deleted)
end

delete from Bus_address


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:46 16/12/2020create database hethongduadonhocsinh
use hethongduadonhocsinh
create table diadiemdonxe (
	id int primary key identity(1,1),
	address nvarchar(200)
)
create table taixe(
	id int primary key identity(1,1),
	ten nvarchar(50),
	sdt nvarchar(25),
	gioitinh nvarchar(10),
	diachi nvarchar(100)
)
create table thongtinxebus(
	id int primary key identity(1,1),
	bienxo nvarchar(20),
	loaixe nvarchar(20),
	soghe int,
	id_taixe int references taixe(id)
)
create table lotrinhxedi(
	id int primary key identity(1,1),
	id_diadiemdon int references diadiemdonxe(id)
)
create table sinhvien(
	id int primary key identity(1,1),
	ten nvarchar(50),
	diachi nvarchar(100),
	tenbome nvarchar(50),
	id_diadiemdonSV int references diadiemdonxe(id)
)

insert into diadiemdonxe (address)
values
('Cau Giay'),
('Thanh Xuan'),
('Hoan Kiem'),
('Thanh Nhan'),
('Cau Giay 2')
insert into taixe(ten,sdt,gioitinh,diachi)
values
('Nguyen A', '03434','Nam','Ha Noi'),
('Nguyen B', '0425','Nu','Ha Noi 2'),
('Nguyen C', '04348','Nam','Ha Noi 3'),
('Nguyen D', '09998278','Nam','Ha Noi 4'),
('Nguyen E', '09998278','Nam','Ha Noi 2')
insert into thongtinxebus(bienxo,loaixe,soghe,id_taixe)
values
('22345','Toyota',20,2),
('26545','Toyota 2',10,1),
('22424','Toyota 2',30,1),
('146535','Toyota 3',40,3),
('42324','Toyota 3',30,4)
insert into lotrinhxedi(id_diadiemdon)
values (1), (2), (2), (3), (3), (5)
insert into sinhvien(ten,diachi,tenbome,id_diadiemdonSV)
values
('Nguyen Con A','Ha Noi','Nguyen Bo A',2),
('Nguyen Con B','Ha Noi 2','Nguyen Bo B',1),
('Nguyen Con C','Ha Noi 3','Nguyen Bo B',2),
('Nguyen Con D','Ha Noi 4','Nguyen Bo B',3),
('Nguyen Con E','Ha Noi 5','Nguyen Bo B',4)

--Proc xem thông tin lộ trình đi của xe bus : tài xế, biển số xe, địa chỉ đón
CREATE PROC PROC_LOTRINHXE
	@ID_XE INT
AS
BEGIN
	SELECT taixe.ten, thongtinxebus.bienxo, diadiemdonxe.address
	from taixe, thongtinxebus, diadiemdonxe
	where taixe.id = thongtinxebus.id_taixe  and diadiemdonxe.id = thongtinxebus.id_taixe
		and thongtinxebus.id = @ID_XE
END

exec PROC_LOTRINHXE 1

--Tạo Proc xem thông tin sinh viên theo biển số xe.

create proc proc_SV_theo_biensoxe2
	@biensoxe nvarchar(20)
as
begin
	select sinhvien.ten, sinhvien.id_diadiemdonSV, thongtinxebus.bienxo
	from sinhvien, thongtinxebus
	where 
		and thongtinxebus.bienxo = @biensoxe
end

exec proc_SV_theo_biensoxe2 26545

select * from thongtinxebus
select * from sinhvien


Đã sao chép!!!