IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL




Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 21:41 10/01/2022 5,305 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu xây dựng database cho hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus cho một trường học có nghiệp vụ như sau

- Bảng học viên gồm các trường : id tự tăng, Tên, địa chỉ, họ tên bố, me, sđt của bố, số điện thoại của mẹ, ngày sinh, giới tính, id địa điểm đón xe.

- Thông tin xe bus : id tự tăng, biển số xe, loại xe, số ghế ngồi, id tài xế

- Tài xế: id tự tăng, tên, sđt, giới tính, địa chỉ

- Lộ trình xe đi : id xe bus, id địa điểm đón

- Địa điểm đón xe : id tự tăng, địa chỉ


Yêu cầu thiết kế hệ thống trên.

Thêm mỗi bảng 5 bản ghi

Tạo Proc xem thông tin lộ trình đi của xe bus : tài xế, biển số xe, địa chỉ đón.

Tạo Proc xem thông tin sinh viên theo biển số xe.

Tao View xem thông tin sinh viên gồm : Tên SV, giới tính, địa chỉ đó

Bình luận



Chia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 21:29 04/12/2020



create database school_bus_transportation_system
use school_bus_transportation_system

------Bảng học viên 
create table student_bus (
student_id int identity (1,1) primary key,
student_name nvarchar(100),
Date_of_birth date ,
gender nvarchar(20),
student_address nvarchar (200),
student_father_name nvarchar(100),
student_mother_name nvarchar(100),
phone_number_mother nvarchar (20),
phone_number_father nvarchar (20),
id_don_xe int
)
go
-----Bảng Thông tin xe bus
create table Bus (
id int identity(1,1) primary key,
license_plates nvarchar (30),
range_of_vehicle nvarchar(50),
seating int ,
driver_id int 
)
go
-----Bảng Tài xế
create table driver(
driver_id int identity(1,1) primary key, 
driver_name nvarchar(100),
phone_number_driver nvarchar (20),
gender nvarchar(20),
driver_address nvarchar(200)
)
go
-----Bảng Lộ trình xe đi
create table Route_of_the_car(
bus_id int,
location_id int
primary key (bus_id,location_id)
)
go
-----Bảng Địa điểm đón xe 
create table Pick_up_location(
id int identity(1,1) primary key,
address nvarchar(200)
)
go

alter table student_bus 
add constraint fk_đia_diem foreign key (id_don_xe)
references Pick_up_location(id)

alter table Bus 
add constraint fk_tai_xe foreign key (driver_id) 
references driver(driver_id)

alter table Route_of_the_car 
add constraint fk_xe_bus foreign key (bus_id) 
references Bus(id)

alter table Route_of_the_car 
add constraint fk_điaiem_bus_don foreign key (location_id) 
references Pick_up_location(id)

insert into student_bus(student_name,student_address,Date_of_birth,gender,student_father_name,student_mother_name,phone_number_father,phone_number_mother,id_don_xe)
values
('A','Ton That Thuyet - Ha Noi','2001-07-13','Nam','AA','AAA','AA1234567890','AAA1234567890','1'),
('B','Nguyen Chi Thanh - Ha Noi','2001-07-13','Nam','BB','BBB','BB1234567890','BBB1234567890','2'),
('C','Nguyen Thai Hoc - Ha Noi','2001-07-13','Nu','CC','CCC','CC1234567890','CCC1234567890','3'),
('D','Hang cot - Ha Noi','2001-07-13','Nam','DD','DDD','DD1234567890','DDD1234567890','4'),
('E','Ton That Thuyet - Ha Noi','2001-07-13','Nam','EE','EEE','EE1234567890','EEE1234567890','1')

insert into Bus(license_plates,range_of_vehicle,seating,driver_id)
values
('30A-111.11','Honda','4','1'),
('30A-888.88','Honda','4','4'),
('30A-666.66','Honda','4','2'),
('30A-266.66','Honda','4','5'),
('30A-999.99','Honda','4','3')

insert into driver(driver_name , phone_number_driver , gender , driver_address)
values
('driver 1','8987112234','Nam','Bach Mai - Ha Noi'),
('driver 2','7987112234','Nam','Cua Bac - Ha Noi'),
('driver 3','6987112234','Nam','Phan Dinh Phung - Ha Noi'),
('driver 4','0587112234','Nam','Gia Thuy - Ha Noi'),
('driver 5','0487112234','Nam','Ngoc Lam - Ha Noi')

insert into Route_of_the_car (bus_id,location_id)
values
('1','1'),
('2','2'),
('3','3'),
('4','4'),
('5','5')

insert into Pick_up_location (address)
values
('Long Bien - Ha Noi'),
('Hoan Kiem - Ha Noi'),
('Ba Dinh - Ha Noi'),
('My Dinh - Ha Noi'),
('Thanh Xuan - Ha Noi')


select * from Bus
select * from driver
select * from Pick_up_location
select * from Route_of_the_car
 
 ------Tạo Proc xem thông tin lộ trình đi của xe bus : tài xế, biển số xe, địa chỉ đón.
create proc tt_lo_trinh
@id_xe int
as
begin
select driver.driver_name,Bus.license_plates,Pick_up_location.address
from driver,Bus,Pick_up_location,Route_of_the_car
where Bus.driver_id = driver.driver_id and Route_of_the_car.bus_id = Bus.id and Route_of_the_car .location_id = Pick_up_location.id and bus_id = @id_xe
end

exec tt_lo_trinh 1
------Tạo Proc xem thông tin sinh viên theo biển số xe.
alter proc tt_sv_bs_xe
@bsx nvarchar (20)
as
begin 
select student_bus.student_id,student_bus.student_name,student_bus.student_address,student_bus.Date_of_birth,student_bus.gender,student_bus.student_father_name,student_bus.student_mother_name,student_bus.phone_number_father,student_bus.phone_number_mother,student_bus.id_don_xe
from student_bus,driver,Bus,Pick_up_location,Route_of_the_car
where student_bus.id_don_xe = Pick_up_location.id and Bus.driver_id = driver.driver_id and Route_of_the_car.bus_id = Bus.id and Route_of_the_car .location_id = Pick_up_location.id and Bus.license_plates = @bsx
end

exec tt_sv_bs_xe '30A-111.11'

-----Tao View xem thông tin sinh viên
create view tt_sinh_vien
as
select student_bus.student_name ,student_bus.gender,Pick_up_location.address
from student_bus ,Pick_up_location,Bus,driver,Route_of_the_car
where student_bus.id_don_xe = Pick_up_location.id and Bus.driver_id = driver.driver_id and Route_of_the_car.bus_id = Bus.id and Route_of_the_car .location_id = Pick_up_location.id

select * from tt_sinh_vien

create clustered index ci_father
on student_bus(student_father_name)




Đã sao chép!!!