By GokiSoft.com| 17:29 30/10/2021|
SQL Server/MySQL

Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux BT1532

Hướng dẫn cài đặt tài khoản root để truy cập vào phpmyadmin

Khi cài đặt phpmyadmin trên ubuntu. Thường sau khi cài đặt bạn sẽ không thể login vào phpmyadmin bằng tài khoản root.

Màn hình lỗi


Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện fix lỗi trên

# Thực hiện gõ lệnh

mysql -u root

# Thiết lập mật khẩu cho tài khoản root

UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('mật khẩu') WHERE user = 'root';

# Thiết lập active tài khoản root để login vào phpmyadmin

UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE user = 'root';

# Thực hiện refresh để phpmyadmin nhận tài khoản

FLUSH PRIVILEGES;

# Thoát mysql

exit

# Reset mysql & apache

sudo systemctl restart apache2

Finish

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1532

Bình luận