IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Bài giảng T2008A - Lập trình SQL Server

[Share Code] Bài giảng T2008A - Lập trình SQL Server

by Do Trung Duc - 14:43 27/11/2020 1,572 Lượt Xemselect * from category

-- Sua table: Lap Trinh JS => Lap Trinh HTML/CSS/JS
update category set name = 'Lap Trinh HTML/CSS/JS'
where name = 'Lap Trinh JS'

update category set name = 'TEST' where name like '%Trinh%'

update category set name = 'Lap Trinh C' where id = 1
update category set name = 'Lap Trinh HTML/CSS/JS' where id = 3

delete from category

select * from student2

update student2 set rollno = 'R000' where rollno = ''
delete from student2 where rollno = 'R003'

alter table student2
add email nvarchar(150)

update student2 set email = '[email protected]'

update student2 set email = null

alter table student2
add constraint unique_email unique (email)

select top(2) * from student2

select distinct firstname, lastname, address from student2

select firstname, lastname, address, count(firstname) as count_total
from student2
group by firstname, lastname, address
having count(firstname) > 1
order by count_total asc

alter table student2
add age int default 18

select firstname, lastname, address, avg(age) as avg_age
from student2
group by firstname, lastname, address

select firstname, lastname, address, sum(age) as sum_age
from student2
group by firstname, lastname, address

select firstname, lastname, address, min(age) as min_age
from student2
group by firstname, lastname, address

select firstname, lastname, address, max(age) as max_age
from student2
group by firstname, lastname, address

select firstname, lastname,address, age as 'Tuoi' from student2
where age <=19
order by 'Tuoi' asc
union
select firstname, lastname,address, age 'Tuoi' from student2
where age > 19
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!