IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Bài giảng T2008A

[Share Code] Bài giảng T2008A

by Do Trung Duc - 14:59 20/11/2020 1,737 Lượt XemStudent
	fisrt name
	last name
	address
	phone

- Tao ra cau truc bang trong database nhu the nao
- Table (bang) => Student (chuan dat ten: a-zA-Z0-9 hoac _)
	fisrt name => firstname: kieu du lieu => string => nvarchar(30)
	last name => lastname: kieu du lieu => string => nvarchar(30)
	address: string => nvarchar(200)
	phone: string => nvarchar(15)
- Trien khai phat trien tren du an.
- dau tien : database => T2008A

Student2
	firstname
	lastname
	address
	phone
	rollno: primary key => nvarchar(20)

Product
	- id: int => tu tang => identity(1, 1)
	- title => nvarchar(150)
	- content => text
	- thumbnail => nvarchar(500)
	- amount => int => >= 0
	- price => float => >= 0

- created_at & updated_at =>
------- Basic
create table Student(
	firstname nvarchar(30),
	lastname nvarchar(30),
	address nvarchar(200),
	phone nvarchar(20)
)

-- Them du lieu vao
insert into Student(firstname, lastname, address, phone)
values
('Diep', 'Tran Van', 'Nam Dinh', '123456789')

insert into Student(firstname, lastname, address, phone)
values
('A', 'Tran Van', 'Hai Duong', '123456789'),
('B', 'Tran Van', 'Ha Noi', '123456789')

select * from Student
-------- basic 1: primary key => khoa chinh => column => gia tri la duy nhat
create table Student2 (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	firstname nvarchar(30),
	lastname nvarchar(30),
	address nvarchar(200),
	phone nvarchar(20)
)
select * from Student2

insert into Student2(rollno, firstname, lastname, address, phone)
values
('R002', 'Diep', 'Tran Van', 'Nam Dinh', '123456789')

insert into Student2(rollno, firstname, lastname, address, phone)
values
('R003', '', '', '', '')

insert into Student2(rollno, firstname, lastname, address, phone)
values
('', 'Diep', 'Tran Van', 'Nam Dinh', '123456789')

----- error chuong trinh
insert into Student2(rollno, firstname, lastname, address, phone)
values
(null, 'Diep', 'Tran Van', 'Nam Dinh', '123456789')

------ basic 2 - nang cao
create table Product (
	id int primary key identity(1,1),
	title nvarchar(150) not null,
	content text,
	amount int,
	price float
)

alter table Product
add created_at datetime;

alter table Product
add updated_at datetime

alter table Product
add abc datetime

select * from Product

alter table Product
drop column abc

alter table Product
add constraint check_amount check (amount >= 0)

alter table Product
add constraint check_price check (price >= 0)

insert into Product(title, amount, price, created_at, updated_at)
values
('A', 1, 10, '2020-08-22 10:5:30', '2020-08-22 10:5:30')

delete from Product
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!