IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

[Share Code] Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 21:13 13/08/2020 3,097 Lượt Xem-- Muc 1
-- Tao CSDL
create database StudentManagementSystem
go

-- Active Database
use StudentManagementSystem
go

-- Muc 2 => Tao Tables
--- Tao Class Table
create table Class (
	ClassId int not null,
	ClassCode nvarchar(50)
)
go

--- Tao Student Class
create table Student (
	StudentId int not null,
	StudentName nvarchar(50),
	BirthDate datetime,
	ClassId int
)

--- Tao Subject
create table Subject (
	SubjectId int not null,
	SubjectName nvarchar(100),
	SessionCount int
)

--- Tao bang quan ly diem thi : Result
create table Result (
	SubjectId int not null,
	StudentId int not null,
	Mark int
)
go

alter table Result
alter column Mark float

-- Muc 3 : Tao constraint -> Primary Key & Foreign Key
alter table Class
add constraint PK_Class primary key (ClassId)

alter table Student
add constraint PK_Student primary key (StudentId)

alter table Subject
add constraint PK_Subject primary key (SubjectId)

alter table Result
add constraint PK_Result primary key (SubjectId, StudentId)

alter table Student
add constraint FK_Student_Class foreign key (ClassId) references Class (ClassId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Student foreign key (StudentId) references Student (StudentId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Subject foreign key (SubjectId) references Subject (SubjectId)

---CHECK
alter table Subject
add constraint CH_Subject_SessionCount check (SessionCount > 0)

-- Muc 4: Insert Data
insert into Class(ClassId, ClassCode)
values
(1, 'C1106KV'),
(2, 'C1107KV'),
(3, 'C1108KV'),
(4, 'C1109KV'),
(5, 'C1110KV')

insert into Student(StudentId, StudentName, BirthDate, ClassId)
values
(1, 'Pham Tuan Anh', '1993-08-05', 1),
(2, 'Phan Van Huy', '1992-06-10', 1),
(3, 'Nguyen Hoang Minh', '1992-08-05', 2),
(4, 'Tran Tuan Tu', '1993-10-10', 2),
(5, 'Do Anh Tai', '1992-06-06', 3)

insert into Subject (SubjectId, SubjectName, SessionCount)
values
(1, 'C Programming', 22),
(2, 'Web Design', 18),
(3, 'Database Management', 23)

insert into Result (StudentId, SubjectId, Mark)
values
(1, 1, 8),
(1, 2, 7),
(2, 3, 5),
(3, 2, 6),
(4, 3, 9),
(5, 2, 8)

select * from Class
select * from Student
select * from Subject
select * from Result

--- Muc 5 : Query
select StudentId 'Ma Sinh Vien', StudentName 'Ten Sinh Vien', BirthDate 'Ngay Sinh'
from Student
where BirthDate between '1992-10-10' and '1993-10-10'

--- Dem sinh vien trong lop -> inner join
select Class.ClassId, Class.ClassCode, COUNT(Student.StudentId) TotalStudent
from Class, Student
where Class.ClassId = Student.ClassId
group by Class.ClassId, Class.ClassCode

--> Tuong tu code sau
select Class.ClassId, Class.ClassCode, COUNT(Student.StudentId) TotalStudent
from Class inner join Student on Class.ClassId = Student.ClassId
group by Class.ClassId, Class.ClassCode

-- Su dung left join => hien thi tat ca ban ghi trong Class
select Class.ClassId, Class.ClassCode, COUNT(Student.StudentId) TotalStudent
from Class left join Student on Class.ClassId = Student.ClassId
group by Class.ClassId, Class.ClassCode

--- Hien thi tong diem cua sinh vien
select Student.StudentId 'Ma Sinh Vien', Student.StudentName 'Ten Sinh Vien', SUM(Result.Mark) TotalMark
from Student left join Result on Student.StudentId = Result.StudentId
group by Student.StudentId, Student.StudentName
having SUM(Result.Mark) > 10
order by TotalMark descThiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!