IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Tìm hiểu primary key, foreign key, join (left, right, inner, full outer join) - Lập trình SQL

[Share Code] Tìm hiểu primary key, foreign key, join (left, right, inner, full outer join) - Lập trình SQL

by GokiSoft.com - 14:32 23/01/2021 1,579 Lượt Xem- Dieu kien trong SQL
	- Check
- Primary Key
- Foreign Key
- Select
	- Join nhieu tables -> where
	- Join
		- inner join
		- left join
		- right join
		- full outer join
===========================================================
Quan ly diem thi
	- Student: Thiet ke roi
	- Subject:
		- subject name
		- subject code
	- Mark
		- rollno
		- subject_code
		- mark

-- Select Student
select * from Student

-- create table subject
create table Subject (
	subject_code nvarchar(20) primary key,
	subject_name nvarchar(50)
)

insert into Subject(subject_code, subject_name)
values
('EPC', 'Lap Trinh C'),
('HTML5', 'HTML/CSS/JS')

select * from Subject

create table Marks(
	rollno nvarchar(20),
	subject_code nvarchar(20),
	mark float,
	primary key (rollno, subject_code)
)

alter table Marks
alter column rollno nvarchar(20) not null

alter table Marks
alter column subject_code nvarchar(20) not null

alter table Marks
add constraint pk_rollno_subject_code primary key (rollno, subject_code)

insert into Marks(rollno, subject_code, mark)
values
('R001', 'EPC', 8),
('R001', 'HTML5', 6)

insert into Marks(rollno, subject_code, mark)
values
('R002', 'EPC', 7),
('R003', 'HTML5', 9)

select * from Marks

delete from Marks

--- Show Data
select * from Student
select * from Marks
select * from Subject

insert into Marks(rollno, subject_code, mark)
values
('R005', 'EPC', 7)

-- Foreign key
-- Add foreign key rollno cua bang Marks toi rollno trong bang Student
alter table Marks
add constraint fk_rollno foreign key (rollno) references Student (rollno)

alter table Marks
add constraint fk_subject_code foreign key (subject_code) references Subject (subject_code)

insert into Marks(rollno, subject_code, mark)
values
('R001', 'ABC', 7)

insert into Marks(rollno, subject_code, mark)
values
('R003', 'EPC', -10)

-- Lam sao de dat dieu kien marks >= 0 and <= 10
alter table Marks
add constraint check_marks check (mark >=0 and mark <= 10)

alter table Marks
drop constraint check_marks

--- Show Data
select * from Student
select * from Marks
select * from Subject

-- Hien thi du lieu theo dinh dang sau: rollno, fullname, subject_name, mark
select Student.rollno, Student.fullname, Subject.subject_name, Marks.mark
from Student, Subject, Marks
where Student.rollno = Marks.rollno
	and Subject.subject_code = Marks.subject_code

-- Cach viet tren viet bang cach khac nua -> inner join
select Student.rollno, Student.fullname, Subject.subject_name, Marks.mark
from Student inner join Marks on Student.rollno = Marks.rollno
	inner join Subject on Subject.subject_code = Marks.subject_code

-- Hien thi toan bo thong tin sinh vien => SV nao ko co diem thi de NULL
select Student.rollno, Student.fullname, Subject.subject_name, Marks.mark
from Student left join Marks on Student.rollno = Marks.rollno
	left join Subject on Subject.subject_code = Marks.subject_code

-- Tinh diem trung binh cua sinh vien
select Student.rollno, Student.fullname, AVG(Marks.mark) 'Diem TB', MAX(Marks.mark) 'Diem MAX', MIN(Marks.mark) 'Diem MIN', SUM(Marks.mark) 'TONG DIEM', COUNT(Marks.mark) 'So DIEM'
from Student left join Marks on Student.rollno = Marks.rollno
group by Student.rollno, Student.fullname

-- Tinh diem trung binh cua sinh vien dieu kien AVG >= 8
select Student.rollno, Student.fullname, AVG(Marks.mark) 'Diem TB', MAX(Marks.mark) 'Diem MAX', MIN(Marks.mark) 'Diem MIN', SUM(Marks.mark) 'TONG DIEM', COUNT(Marks.mark) 'So DIEM'
from Student left join Marks on Student.rollno = Marks.rollno
group by Student.rollno, Student.fullname
having AVG(Marks.mark) >= 8
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!