IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Tìm hiểu SQL Server - Table, Insert, Select

[Share Code] Tìm hiểu SQL Server - Table, Insert, Select

by GokiSoft.com - 14:34 19/01/2021 1,417 Lượt Xem-- Xem thong tin du lieu trong bang User
use C2009I

-- Xem du lieu: Basic
select * from Users
select first_name, last_name from Users

-- Tao 1 table
create table Student (
	rollnumber int,
	first_name nvarchar(50),
	last_name nvarchar(50),
	subject nvarchar(50),
	marks float
)

-- Them 1 ban ghi vao table
insert into Student(rollnumber, first_name, last_name, subject, marks)
values
(1, 'Diep', 'Tran Van', 'Lap trinh C', '20')

select * from Student
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!