IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Học lập trình SQL Server

[Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Học lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 09:51 05/03/2021 1,519 Lượt XemNội dung kiến thức (cơ sở dữ liệu - database)
- Hiểu được CSDL là gì?
- Tại sao học về CSDL?
- Thiết kế 1 CSDL dữ liệu cho website gokisoft.
	- Câu lệnh trong CSDL:
		- create table
		- insert database
		- select
====================================================
- Phân tích website gokisoft
	- Frontend: HTML/CSS/JS + Bootstrap/jQuery -> Xây dựng lên giao diện website
	- Thành phần: lưu được bài viết + comment -> Lưu ở đâu
		- Server lưu trữ dữ liệu
		- CSDL (database)
			- 1 file (giống như text, word, excel, mp3, ...)
			- Khác biệt:
				- File tổ chức và quản lý bởi 1 phần mềm: Hệ quản trị CSDL
				- Thêm/sửa/xóa/... liên quan tới dữ liệu -> chạy qua các bộ lệnh CSDL.
			- Tìm hiểu cấu trức lưu trữ dữ liệu của CSDL như thế nào
			- Tìm hiểu cách xây dựng ra CSDL
			- Công cụ hỗ trợ phát triển.
			- Một số thuật ngữ trong CSDL:
				- bảng (table), column (cột) - field name (field) - trường, bản ghi (record)
			- CSDL:
				- SQL Server: học môn này.
				- My SQL
				- Oracle
				- Access database
			- SQL Server: IDE để phát triển
				- SQL Express:
				- SQL Server Management Studio: -> IDE (SQL)create table Currency (
	country nvarchar(50) not null,
	currency nvarchar(20) not null
)

insert into Currency (country, currency)
values
('Italy', 'Lira')

insert into Currency (country, currency)
values
('Japan', 'Yen'),
('Viet Nam', 'VND')

-- Xem du lieu bang lenh
select * from Capitals

select * from Currency

select country from Capitals

select country 'Quoc Gia' from Capitals

select country 'Quoc Gia',capitals as 'Thu Do' from Capitals

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!