IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Tạo database - tạo bảng - SQL Server

[Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Tạo database - tạo bảng - SQL Server

by GokiSoft.com - 21:01 01/04/2021 1,586 Lượt Xem-- Create Marks
create table Marks (
	roll_number nvarchar(20),
	marks float
)

-- Chen du lieu -> Insert Data
insert into Marks(roll_number, marks)
values
('R001', 60)

insert into Marks(roll_number, marks)
values
('R002', 50),
('R003', 90)

-- Xem du lieu
select * from Student
select * from Marks

select student_name from Student

select student_name 'Ten Sinh Vien' from Student

select roll_number 'MaSV', student_name as 'TenSV' from Student
select * from Marks

select * from Student

insert into Student(roll_number, student_name)
values
('R001', 'TRAN VAN A')

delete from Student
drop table Student

create table Student (
	roll_number nvarchar(20) primary key,
	student_name nvarchar(50)
)

-- Them column: email, address, phone
alter table Student
add email nvarchar(150)

alter table Student
add address nvarchar(150)

alter table Student
add phone nvarchar(20)

alter table Student
alter column phone int

alter table Student
alter column phone nvarchar(20)

alter table Student
add abc nvarchar(50)

-- Xoa di
alter table Student
drop column abc

insert into Student(roll_number, student_name, email, address, phone)
values
('R002', 'TRAN VAN A', '[email protected]', 'Ha Noi', '123456789')

select * from Student

select * from Marks
drop table Marks

create table Subject (
	subject_id int primary key identity(1,1),
	subject_name nvarchar(50)
)

insert into Subject (subject_name)
values
('Lap Trinh C'),
('Lap Trinh HTML/CSS/JS')

select * from Subject

delete from Subject

drop table Marks

create table Marks (
	subject_id int,
	roll_number nvarchar(20),
	marks float,
	primary key (subject_id, roll_number)
)

insert into Marks(subject_id, roll_number, marks)
values
(3, 'R001', 6),
(4, 'R001', 8)

select * from Marks
select * from Student
select * from Subject

-- Create Marks
create table Marks (
	roll_number nvarchar(20),
	marks float
)

-- Chen du lieu -> Insert Data
insert into Marks(roll_number, marks)
values
('R001', 60)

insert into Marks(roll_number, marks)
values
('R002', 50),
('R003', 90)

-- Xem du lieu
select * from Student
select * from Marks

select student_name from Student

select student_name 'Ten Sinh Vien' from Student

select roll_number 'MaSV', student_name as 'TenSV' from Student
select * from MarksNội dung:
	- SQL
		- SQL Server => Su dung trong giang day.
		- MySQL
		- Oracle
		...
	- Backend: PHP -> doc noi dung SQL -> sinh ra code html/css/js (fill data)
	- SQL Server là gì?
	- Tại sao chúng ta lại học môn này?
	- Cài đặt môi trường phát triển
	- Cấu trúc dữ liệu trong SQL Server
	- Một số lệnh cơ bản trong SQL Server
		- Create database
			- Tools
			- Dùng lệnh
		- Create tables
			- Tools
			- Dùng lệnh
		- Insert dữ liệu
			- Tools
			- Dùng lệnh
		- Select (Xem dữ liệu)
			- Căn bản.
------
Khai niem:
	- database -> CSDL -> noi de luu tru tat tables
	- Table -> bang: sinh vien
	- Column -> cot
	- record -> ban ghi
	- primary key

Cai dat moi truong phat trien SQL Server
	- SQL Express: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
	- SQL Server Management Studio: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!