IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server

by GokiSoft.com

Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

View SQL Server
Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server

by GokiSoft.com

Store & Procedure
Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL

by GokiSoft.com

Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

Trigger
Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Hệ quản trị CSDL - Chương trình điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!