IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,084 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 13:35 28/11/2020create database gokisoft_buoi5_quanlybanhangthoitrang
use "gokisoft_buoi5_quanlybanhangthoitrang"

create table product(
id int identity(1,1),
productName nvarchar(100),
manufacture nvarchar(100),
country nvarchar(100),
price_in float,
prrice_out float,
ManufacturingDate date,
constraint pk_product primary key (id)
)

alter table product
drop column prrice_out

alter table product
add price_out int


create table sale(
id int identity(1,1),
id_hanghoa int,
note nvarchar(300),
sale_day date,
quantity int,
constraint fk_id_hanghoa foreign key (id_hanghoa) references product(id)
)

select * from product

--Nhap du lieu
insert into product (productName,manufacture,country,price_in,price_out,ManufacturingDate)
values
('Giày công sở Oxford Model 341','Oxford','England','800','1200','2020-11-30'),
('Giày công sở Lanbobi Model 453','Lanbobi','England','300','500','2020-11-30'),
('Giày thể thao Thượng Đình','Thượng Đình','Việt Nam','2','5','2020-10-10'),
('Giày thể thao Nike Model 132','Nike','American','2','5','2020-10-10'),
('Giày bóng đá V121','TrungDuc Sport','Việt Nam','10','18','2020-7-10'),
('Giày leo núi LN03','VanDiep Sport','Việt Nam','8','12','2020-7-15'),
('Giày công sở CS25','TienDat Shoes','Việt Nam','15','22','2019-6-15'),
('Giày thể thao A27','Adidas','Germany','30','41','2020-8-15'),
('Giày leo núi M8','Adidas','Germany','17','28','2019-8-15'),
('Giày leo núi Nike MN12','Nike','American','40','45','2020-9-12')


insert into sale (id_hanghoa,note,sale_day,quantity)
values
(1,'','2020-11-27','7'),
(2,'','2020-11-27','2'),
(3,'','2020-11-27','3'),
(4,'','2020-11-27','5'),
(5,'','2020-11-27','4'),
(6,'','2020-11-27','6'),
(7,'','2020-11-27','6'),
(8,'','2020-11-27','5'),
(9,'','2020-11-27','2'),
(10,'Hàng rất ế','2020-11-28','1'),

(1,'','2020-11-28','2'),
(2,'','2020-11-28','1'),
(3,'','2020-11-28','4'),
(4,'','2020-11-28','6'),
(5,'','2020-11-28','2'),
(6,'','2020-11-28','9'),
(7,'','2020-11-28','4'),
(8,'','2020-11-28','6'),
(9,'','2020-11-28','5'),
(10,'Hàng rất ế','2020-11-28','0')

select * from product
select * from sale

select * from sale where quantity > 0

select sale.id, sale.id_hanghoa, sale.note, sale_day, sale.quantity, product.country, product.productName
from sale inner join product
on country = 'Việt Nam' and sale.id_hanghoa = product.id

select id_hanghoa , sum(quantity) as tongsoluong
from sale
group by id_hanghoa

select id_hanghoa , sum(quantity) as tongdongia
from sale
group by id_hanghoa

select sale.id, sale.id_hanghoa, sale.note, sale_day, sale.quantity, product.price_out into bill
from product, sale 
where sale.id_hanghoa = product.id

select * from bill

alter table bill
add total_bill_each_id_hanghoa float

update bill
set total_bill_each_id_hanghoa = quantity*price_out

select id_hanghoa ,sum(quantity) as'Tong so san pham ban duoc moi san pham',sum(total_bill_each_id_hanghoa) as'Tong tien thu duoc cho moi san pham'
from bill
group by id_hanghoa
having sum(total_bill_each_id_hanghoa) > 1000


Đã sao chép!!!