IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,068 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:55 27/11/2020create database BT1776
go

use BT1776

create table hanghoa (
	id int primary key identity (1,1),
	name nvarchar(100) not null,
	nhasx nvarchar(50),
	made nvarchar(50),
	price float,
	sell float,
	ngaysx date
)

create table banhang (
	id int primary key identity (1,1),
	id_hanghoa int references hanghoa(id),
	note nvarchar(500),
	ngayban date,
	soluong int
)


insert into hanghoa(name, nhasx, made, price, sell, ngaysx)
values
('Tivi', 'Sony', 'VIET NAM', 10.000, 12.000, '2020-11-27'),
('Tu Lanh', 'Samsung', 'KOREA', 9.000, 10.000, '2020-10-27'),
('May Hut Bui', 'LG', 'VIET NAM', 7.000, 8.000, '2020-11-26'),
('Bep', 'Sony', 'JAPAN', 12.000, 13.000, '2020-11-25'),
('Tivi', 'Samsung', 'KOREA', 10.000, 12.500, '2020-10-25'),
('Dieu Hoa', 'LG', 'VIET NAM', 11.000, 12.000, '2020-10-26'),
('Quat', 'Sony', 'VIET NAM', 4.000, 5.000, '2020-11-23'),
('May Giat', 'Sony', 'JAPAN', 8.900, 9.000, '2020-10-23'),
('Tivi', 'LG', 'VIET NAM', 10.000, 12.500, '2020-11-24'),
('Tvi', 'Samsung', 'JAPAN', 11.000, 12.700, '2020-10-24')


insert into banhang(id_hanghoa, note, ngayban, soluong)
values
(1, '', '2020-10-30', 5),
(2, '', '2020-10-27', 4),
(3, '', '2020-10-28', 3),
(4, '', '2020-10-29', 6),
(5, '', '2020-11-30', 5),
(6, '', '2020-11-28', 5),
(7, '', '2020-11-29', 3),
(8, '', '2020-11-30', 4),
(9, '', '2020-10-30', 2),
(10, '', '2020-11-30', 1)


select * from hanghoa
select * from banhang

---- Liệt kê tất cả đơn hàng được bán ra
select banhang.id_hanghoa, hanghoa.name, hanghoa.sell, banhang.ngayban, banhang.soluong 
into donhang
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang

----- Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ VN
select hanghoa.name, banhang.soluong, hanghoa.sell, hanghoa.ngaysx, hanghoa.nhasx, hanghoa.made
into donhang2
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang2 where made = 'VIET NAM'


----- Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng
select hanghoa.name, banhang.soluong, hanghoa.sell
into donhang3
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang3

alter table donhang3
add total_price float

update donhang3 set total_price = donhang3.soluong * donhang3.sellĐã sao chép!!!