IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 16,927 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 16:53 23/01/2021

create table BangHangHoa (

id int primary key identity(1,1),

ten_mat_hang nvarchar(50),

nha_san_xuat nvarchar(50),

xuat_xu nvarchar(30),

gia_nhap int,

gia_ban int,

check (gia_nhap>0),

check (gia_ban>0),

ngay_san_xuat date

)

insert into BangHangHoa(ten_mat_hang, nha_san_xuat, xuat_xu, gia_nhap, gia_ban, ngay_san_xuat)

values

('Coca-cola', 'Coca-cola Company', 'America' ,10000 ,12000 ,'2020-10-29'),

('Pepsi', 'PepsiCo', 'America', 11000, 13000, '2020-11-14'),

('Fanta', 'Coca-cola Company', 'America', 9000, 10000, '2021-01-10'),

('Sprite', 'Coca-cola Company', 'America', 8000, 10000, '2020-12-22'),

('Mirinda', 'PepsiCo', 'America', 7000, 9000,'2020-11-11'),

('Mountain Dew', 'PepsiCo', 'America', 9000, 11000, '2020-12-11'),

('Dr Pepper', 'Dr Pepper', 'America', 5000, 6000, '2020-10-11'),

('Crush', 'Dr Pepper', 'America', 6000, 7000, '2020-11-17'),

('7 Up', 'Dr Pepper', 'America', 8000, 10000, '2020-08-03'),

('Maaza', 'Coca-cola Company', 'America', 8500, 11000, '2020-09-09')

select * from BangHangHoa

alter table BangHangHoa

alter row

create table BangBanHang(

id int primary key identity(1,1),

id_hang_hoa int references dbo.BangHangHoa(id),

chu_thich nvarchar(200),

ngay_ban date,

so_luong int,

check (so_luong>0)

)

insert into BangBanHang(id_hang_hoa, chu_thich, ngay_ban, so_luong)

values

(4, 'none', '2021-2-2', 100),

(5, 'none', '2021-2-3', 50),

(1, 'none', '2021-2-4', 1000),

(1, 'none', '2021-2-5', 500),

(3, 'none', '2021-2-6', 150),

(8, 'none', '2021-2-7', 100),

(1, 'none', '2021-2-8', 1000),

(2, 'none', '2021-2-9', 1000),

(3, 'none', '2021-2-10', 400),

(2, 'none', '2021-2-11', 600)


select * from BangBanHang

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id and BangHangHoa.xuat_xu = 'Viet Nam'


select sum(BangBanHang.so_luong) 'Tong so luong ban', BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa into Thong_ke

from BangHangHoa inner join BangBanHang on BangBanHang.id_hang_hoa=BangHangHoa.id

group by BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa 


select Thong_ke.[Tong so luong ban], BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.gia_ban, (BangHangHoa.gia_ban*Thong_ke.[Tong so luong ban]) 'Tong gia ban'
from Thong_ke inner join BangHangHoa on Thong_ke.ten_mat_hang=BangHangHoa.ten_mat_hang 

Đã sao chép!!!