IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,077 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:36 27/11/2020-----bang san pham
create table product (
id int identity (1,1) primary key,
product_name nvarchar (100),
producer nvarchar (100),
made_in nvarchar (50),
import_price float,
price float,
date_of_manufacture date
)
go
---bang ban hang
create table sell_product (
id int identity (1,1) primary key,
id_hanghoa int,
note text,
date_of_sale date,
num int
)
go
alter table sell_product
add constraint fk_id_sp foreign key (id_hanghoa) references  product(id)

insert into product (product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture)
values
('Ghe hoc','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ban hoc','aaa','Thai Lan','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu sach','aaa','Nhat Ban','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu de quan ao','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Gia sach','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Giuong ngu','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ban lam vec','aaa','Thai Lan','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ghe sofa','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu sach','aaa','Nhat Ban','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Goi ngu','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18')

insert into sell_product (id_hanghoa,note,date_of_sale,num)
values
('1','san pham tot','2020-12-09','1'),
('2','san pham tot','2020-12-09','1'),
('3','san pham tot','2020-12-09','1'),
('4','san pham tot','2020-12-09','1'),
('5','san pham tot','2020-12-09','1'),
('6','san pham tot','2020-12-09','1'),
('7','san pham tot','2020-12-09','1'),
('8','san pham tot','2020-12-09','1'),
('9','san pham tot','2020-12-09','1'),
('10','san pham tot','2020-12-09','1')

select * from product
select * from sell_product

----Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra

select product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture,note,date_of_sale,num
from product,sell_product
where product.id = sell_product.id_hanghoa

----Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 

select product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture,note,date_of_sale,num
from product,sell_product
where product.id = sell_product.id_hanghoa and product.made_in ='Viet Nam'

----Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.

select product_name ,SUM(num) as tong_gia_ban
from product,sell_product
group by product_name
order by tong_gia_ban asc


Đã sao chép!!!