IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,079 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Đình Khôi [community]

Ngày viết: 13:56 30/11/2020


#BT1776.sql


create database quanlybanhang
use quanlybanhang1776
create table hanghoa (
	id int primary key identity(1,1),
	tenmathang nvarchar(50),
	tennhasanxuat nvarchar(50),
	xuatxu nvarchar(20),
	gianhap float,
	giaban float,
	ngaysx date
)

create table banhang (
	id int primary key identity(1,1),
	id_hoanghoa int references hanghoa(id),
	note nvarchar(500),
	ngayban date,
	soluong int
)

select * from hanghoa
select * from banhang


insert into hanghoa (tenmathang, tennhasanxuat, xuatxu, gianhap, giaban, ngaysx)
values 
('Tu lanh', 'Sony', 'VIET NAM', 10000000, 12000000, '2020-06-27'),
('Tu Lanh', 'Samsung', 'KOREA', 9000000, 10000000, '2020-04-27'),
('May Hut Bui', 'LG', 'VIET NAM', 7000000, 8000000, '2020-08-26'),
('Dieu Hoa', 'LG', 'VIET NAM', 11000000, 12000000, '2020-11-26'),
('May Giat', 'Sony', 'VIET NAM', 4000000, 5000000, '2020-13-23'),
('May Giat', 'Sony', 'JAPAN', 8900000, 9000000, '2020-1120-23'),
('Tivi', 'LG', 'VIET NAM', 10000000, 12500000, '2020-11-24'),
('Tivi', 'Samsung', 'JAPAN', 11000000, 12700000, '2020-50-24')


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 13:29 29/11/2020create database bt1776
use bt1776 

create table hanghoa (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100),
	producer nvarchar(100),
	origin nvarchar(100),
	import_price float,
	price float,
	manufacture date
)

create table banhang (
	id_order int primary key identity(1,1),
	id_hanghoa int references hanghoa(id),
	note nvarchar(200),
	date_sale date,
	amount int
)

insert into hanghoa(name, producer, origin, import_price, price, manufacture)
values
('rau cai', 'nsx1', 'viet nam', '1000', '2000', '2020-11-26' ),
('ca rot', 'nsx2', 'han quoc', '2000', '5000', '2020-11-26' ),
('lua mi', 'nsx3', 'nhat ban', '1500', '3000', '2020-11-26'),
('gao nep', 'nsx4', 'viet nam', '3000', '4000', '2020-11-26'),
('ca chep', 'nsx5', 'viet nam', '3500', '6000', '2020-11-26'),
('ca chua', 'nsx6', 'campuchia', '2500', '4000', '2020-11-26'),
('dau tay', 'nsx7', 'han quoc', '3000', '6000', '2020-11-26'),
('tom hum', 'nsx8', 'nga', '4000', '8000', '2020-11-26'),
('cua hoang de', 'nsx9', 'viet nam', '5000', '9000', '2020-11-26'),
('bao ngu', 'nsx10', 'nhat ban', '3500', '4000', '2020-11-26')

insert into banhang(id_hanghoa, note, date_sale, amount)
values
('1', '', '2020-11-27', '1'),
('2', '', '2020-11-27', '2'),
('3', '', '2020-11-27', '1'),
('4', '', '2020-11-27', '5'),
('5', '', '2020-11-27', '6'),
('6', '', '2020-11-27', '3'),
('7', '', '2020-11-27', '10'),
('8', '', '2020-11-27', '4'),
('9', '', '2020-11-27', '2'),
('10', '', '2020-11-27', '0')

select * from banhang

--cac don hang dc ban ra
select * from hanghoa

--cac don hang co xuat xu viet nam
select * from hanghoa
where origin='viet nam'

--thong ke tong gia ban
select hanghoa.name, banhang.amount, hanghoa.price
into thongke
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from thongke

alter table thongke
add tong_gia float

update thongke set tong_gia = amount * price


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 10:36 29/11/2020create database quanlybanhang_2
use quanlybanhang_2

create table product(
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100), 
	producer nvarchar(100),
	made_in nvarchar(100),
	import_price float,
	sell_price float,
	manu_date date
)
go

insert into product(name, producer, made_in, import_price, sell_price, manu_date)
values
('ao khoac','abc','japan', 252, 100635, '2020/11/25'),
('ao phong','abc','vietnam', 100000, 250536, '2020/04/06'),
('vay','abc','singapore', 260000, 206573, '2017/12/22'),
('quan bo','abc','vietnam', 520000, 76005635, '2016/11/29'),
('quan dui','abc','vietnam', 8000, 12034, '2019/04/18'),
('ao dai tay','abc','japan', 34562, 456725, '2020/11/27'),
('ao giu nhiet','abc','korea', 56762, 897245, '2019/10/24'),
('chan vay','abc','vietnam', 345600, 6734000, '2020/08/28'),
('vest','abc','vietnam', 650000, 7600000, '2015/12/25'),
('quan kaki','abc','korea', 65700, 567300, '2020/01/21')

select * from product

create table sale(
	id int primary key identity(1,1),
	id_hanghoa int references product(id),
	note text, 
	sale_date date,
	amount int
)
go

insert into sale(id_hanghoa, note, sale_date, amount)
values
(4,'best seller', '2020/11/05',56),
(5,'newly arrived', '2020/11/27',65),
(3,'out of stock', '2020/11/23',496),
(7,'80 left', '2020/11/25',26),
(6,'newly arrived', '2020/11/27',85),
(8,'380 left', '2020/10/18',998),
(9,'346 left', '2020/09/24',57),
(10,'best seller', '2020/10/29',89),
(3,'newly arrived', '2020/08/30',564),
(2,'newly arrived', '2020/11/25',28)

select * from sale

select product.id, name, producer, made_in, sell_price, manu_date, note, sale_date, amount
from product, sale
where product.id= sale.id_hanghoa and product.made_in= 'Vietnam'

alter table sale 
add total_price float

select sale.id, id_hanghoa, name, note, sale_date, amount, sell_price, total_price into don_hang 
from sale, product
where product.id=sale.id_hanghoa

select * from don_hang

update don_hang set total_price=amount*sell_price 


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 16:32 28/11/2020---bang hang hoa---
create table sales (
id int identity(1,1) primary key,
name nvarchar(100),
producer nvarchar(50),
madein nvarchar(50),
import_price float,
price float,
date_sx date
)
go
---bang ban hang---
create table sales_table (
id int identity(1,1) primary key,
note nvarchar(200),
date_sell date,
num int
)
go
alter table sales_table
add constraint fk_id_sp foreign key(id_sales) references sales(id)

insert into sales(name,producer,madein,import_price,price,date_sx)
values
('ao','abc','Made in Vietnam','200.000','280.000','2020/08/15'),
('quan','bcd','Made in Japan','300.000','350.000','2019/03/10'),
('giay','abc1','Made in USA','500.000','600.000','2019/04/21'),
('dep','abc2','Made in Laos','100.000','150.000','2018/08/14'),
('mu','abc2','Made in Thailand','150.000','220.000','2019/05/17'),
('that lung','abc4','Made in Myanmar','100.000','150.000','2018/11/25'),
('khan','abc5','Made in Campuchia','100.000','140.000','2019/10/28'),
('tat','abc6','Made in Portugal','50.000','80.000','2019/08/12'),
('chan','abc7','Made in Israel','350.000','410.000','2020/03/11'),
('dem','abc8','Made in Brazil','400.000','460.000','2019/04/29')

select * from sales

insert into sales_table(note, date_sell, num)
values
(1,'abc1','2020-04-19 13:30','5'),
(2,'abc2','2020-04-19 13:30','10'),
(3,'abc3','2020-04-19 13:30','9'),
(5,'abc4','2020-04-19 13:30','8'),
(4,'abc5','2020-04-19 13:30','15'),
(6,'abc6','2020-04-19 13:30','30'),
(7,'abc7','2020-04-19 13:30','20'),
(8,'abc8','2020-04-19 13:30','17'),
(9,'abc9','2020-04-19 13:30','45'),
(10,'abc10','2020-04-19 13:30','38')

select * from sales_table

---Liên Kết các đơn hàng đã đươc bán ra---

select name, producer, madein, import_price, price, date_sx, note, date_sell, num
from sales, sales_table
where sales.id= sales_table.id

---Liệt kê các đơn hàng được bán có xuất xứ Việt Nam---

select name, producer, madein, import_price, price, date_sx, note, date_sell, num
from sales, sales_table
where sales.id= sales_table.id and sales.madein= 'Vietnam'

---Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng---

select tung_mat_hang, Sum(num) as tong_gia_ban
from sales, sales_table
group by tung_mat_hang
order by tong_gia_ban asc


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 13:35 28/11/2020create database gokisoft_buoi5_quanlybanhangthoitrang
use "gokisoft_buoi5_quanlybanhangthoitrang"

create table product(
id int identity(1,1),
productName nvarchar(100),
manufacture nvarchar(100),
country nvarchar(100),
price_in float,
prrice_out float,
ManufacturingDate date,
constraint pk_product primary key (id)
)

alter table product
drop column prrice_out

alter table product
add price_out int


create table sale(
id int identity(1,1),
id_hanghoa int,
note nvarchar(300),
sale_day date,
quantity int,
constraint fk_id_hanghoa foreign key (id_hanghoa) references product(id)
)

select * from product

--Nhap du lieu
insert into product (productName,manufacture,country,price_in,price_out,ManufacturingDate)
values
('Giày công sở Oxford Model 341','Oxford','England','800','1200','2020-11-30'),
('Giày công sở Lanbobi Model 453','Lanbobi','England','300','500','2020-11-30'),
('Giày thể thao Thượng Đình','Thượng Đình','Việt Nam','2','5','2020-10-10'),
('Giày thể thao Nike Model 132','Nike','American','2','5','2020-10-10'),
('Giày bóng đá V121','TrungDuc Sport','Việt Nam','10','18','2020-7-10'),
('Giày leo núi LN03','VanDiep Sport','Việt Nam','8','12','2020-7-15'),
('Giày công sở CS25','TienDat Shoes','Việt Nam','15','22','2019-6-15'),
('Giày thể thao A27','Adidas','Germany','30','41','2020-8-15'),
('Giày leo núi M8','Adidas','Germany','17','28','2019-8-15'),
('Giày leo núi Nike MN12','Nike','American','40','45','2020-9-12')


insert into sale (id_hanghoa,note,sale_day,quantity)
values
(1,'','2020-11-27','7'),
(2,'','2020-11-27','2'),
(3,'','2020-11-27','3'),
(4,'','2020-11-27','5'),
(5,'','2020-11-27','4'),
(6,'','2020-11-27','6'),
(7,'','2020-11-27','6'),
(8,'','2020-11-27','5'),
(9,'','2020-11-27','2'),
(10,'Hàng rất ế','2020-11-28','1'),

(1,'','2020-11-28','2'),
(2,'','2020-11-28','1'),
(3,'','2020-11-28','4'),
(4,'','2020-11-28','6'),
(5,'','2020-11-28','2'),
(6,'','2020-11-28','9'),
(7,'','2020-11-28','4'),
(8,'','2020-11-28','6'),
(9,'','2020-11-28','5'),
(10,'Hàng rất ế','2020-11-28','0')

select * from product
select * from sale

select * from sale where quantity > 0

select sale.id, sale.id_hanghoa, sale.note, sale_day, sale.quantity, product.country, product.productName
from sale inner join product
on country = 'Việt Nam' and sale.id_hanghoa = product.id

select id_hanghoa , sum(quantity) as tongsoluong
from sale
group by id_hanghoa

select id_hanghoa , sum(quantity) as tongdongia
from sale
group by id_hanghoa

select sale.id, sale.id_hanghoa, sale.note, sale_day, sale.quantity, product.price_out into bill
from product, sale 
where sale.id_hanghoa = product.id

select * from bill

alter table bill
add total_bill_each_id_hanghoa float

update bill
set total_bill_each_id_hanghoa = quantity*price_out

select id_hanghoa ,sum(quantity) as'Tong so san pham ban duoc moi san pham',sum(total_bill_each_id_hanghoa) as'Tong tien thu duoc cho moi san pham'
from bill
group by id_hanghoa
having sum(total_bill_each_id_hanghoa) > 1000


Đã sao chép!!!