IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server

Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:47 31/12/2021 7,234 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế hệ thống quản trị CSDL cho một của hàng thời trang tại hà nôi

- Thiết kế bảng product gồm các trường

id : trường khoá chính tự tăng

title : tên sản phẩm

thumbnail : đường dẫn hình ảnh

content : kiểu longtext

- Thiết kế bảng danh mục sản phẩm gồm các trường

id : trường khoá tự tăng

name : tên danh mục

- Bổ sung các cột vào bảng sản phẩm

price : giá bán

num: số lượng hàng tồn kho

created_at : ngày đăng sản phẩm 

updated_at : ngày sửa thông tin sản phẩm

id_cat : id danh mục => liên kết với column id trong bảng danh mục sản phẩm


Yêu cầu:

Tạo bảng theo thứ tự yêu cầu trên

Thêm 5 sản phẩm vào bảng sản phẩm &  3 sản phầm vào bảng danh mục sản phẩm

sửa giá bán price = 5000 với điều kiện giá bán đang = 0 hoặc rỗng hoặc null

sửa giá bán => giảm 10% giá bán với các sản phẩm đăng trước ngày 2020/06/06 (Ví dụ sản phẩm A có giá 50$ => sản 10% sẽ có giá là : 45$)

Xoá sản phẩm đăng trước ngày 2016/12/31

Bình luậnĐã sao chép!!!