IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

by GokiSoft.com - 20:07 27/12/2021 21,819 Lượt Xem

Tạo bảng dữ liệu tên là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender -> Trường khóa chính rollno

   - Bảng môn học : mã môn học, tên môn học -> Trường khóa chính mã môn học tự tăng

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học -> Trường khóa chính rollno, mã môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học, rollNo -> Trường khóa chính mã lớp học tự tăng

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học -> Trường khóa chính mã phòng học tự tăng

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu:

- Hiển thị dữ liệu trong các bảng

- Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và số ghế > 5

   - Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và < 20 + số ghế > 5 và < 20

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 17:00 28/11/2020create datebase Quan_ly_sinh_vien
use Quan_ly_sinh_vien
create table sinh_vien (
  rollNo nvarchar(50),
  fullname nvarchar(50),
  age int,
  address nvarchar(200),
  email nvarchar(100),
  phoneNum nvarchar(20),
  gender nvarchar(10)
)

create table diem(
  rollNo nvarchar(50),
  diem int,
  ma_mon nvarchar(50),
)

create table mon_hoc(
  ma_mon nvarchar(50),
  ten_mon nvarchar(50)
)

create table lop_hoc(
  rollNo nvarchar(50),
  ma_lop nvarchar(50),
  ten_lop nvarchar(50)
)

create table phong_hoc(
  ten_phong nvarchar(50),
  ma_phong nvarchar(50),
  so_ban nvarchar(100),
  so_ghe nvarchar(100),
  dia_chi nvarchar(200),
)
create table gio_day(
  ma_lop nvarchar(50),
  gio_bat_dau nvarchar(20),
  gio_ket_thuc nvarchar(20),
  ma_phong nvarchar(50),
)

insert into sinh_vien (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R1', 'Duc', '18', 'Thanh hoa', '[email protected]', '0987123456', 'Nam'),
('R2', 'Duc', '18', 'Thanh hoa', '[email protected]', '0987123456', 'Nam'),
('R3', 'Duc', '18', 'Thanh hoa', '[email protected]', '0987123456', 'Nam'),
('R4', 'Duc', '18', 'Thanh hoa', '[email protected]', '0987123456', 'Nam'),
('R5', 'Duc', '18', 'Thanh hoa', '[email protected]', '0987123456', 'Nam')

insert into diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R1', '5', '2001'),
('R2', '5', '2001'),
('R3', '5', '2001'),
('R4', '5', '2001'),
('R5', '5', '2001')
insert into mon_hoc (ma_mon, ten_mon)
values
('1001', 'HTML'),
('1001', 'Lap Trinh C'),
('1001', 'HTML'),
('1001', 'Lap Trinh C'),
('1001', 'HTML')

insert into lop_Hoc (rollNo, ma_lop, ten_lop)
values
('R1', 'M', 'NNNN'),
('R2', 'M', 'NNNN'),
('R3', 'M', 'NNNN'),
('R4', 'M', 'NNNN'),
('R5', 'M ','NNNN')

insert into phong_hoc (ten_phong, ma_phong, so_ban, so_ghe, dia_chi)
values 
('111', 'C', '25', '25', 'My dinh'),
('111', 'C', '25', '25', 'My dinh'),
('111', 'C', '25', '25', 'My dinh'),
('111', 'C', '25', '25', 'My dinh'),
('111', 'C', '25', '25', 'My dinh')

insert into gio_day (ma_lop, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, ma_phong)
values
('M', '13h30', '17h30', 'C'),
('M', '13h30', '17h30', 'C'),
('M', '13h30', '17h30', 'C'),
('M', '13h30', '17h30', 'C'),
('M', '13h30', '17h30', 'C')
select * from sinh_vien
select * from diem
select * from mon_hoc
select * from lop_hoc
select * from phong_hoc
select * from gio_day


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:26 27/11/2020create database Quan_Li_SV
use Quan_Li_SV

create table Sinh_Vien (
    rollno nvarchar(20),
	  fullname nvarchar(50),
	  age int,
	  address nvarchar(150),
	  email nvarchar(100),
	  phonenumber nvarchar(100),
	  gerder nvarchar(50),
)

select * from Sinh_Vien

create table Diem (
    diem int,
	  rollno nvarchar(40),
	  ma_mon_hoc nvarchar(30),
)

create table mon_hoc (
    ma_mon_hoc nvarchar(40),
	  ten_mon_hoc nvarchar(40)
)

create table lop_hoc (
    ma_lop_hoc nvarchar(40),
	  ten_lop_hoc nvarchar(40),
	  rollno nvarchar(50),
)

create table phong_hoc (
    ten_phong_hoc nvarchar(40),
	  ma_phong_hoc nvarchar(40),
	  so_ban_hoc int,
	  so_ghe_hoc int,
	  dia_chi_lop_hoc nvarchar (200),
)

create table book_gio_day (
    ma_lop_hoc nvarchar(40),
	  gio_bd_day nvarchar(40),
	  gio_tra_lop nvarchar(40),
	  ma_phong_hoc nvarchar(40),
)
select * from Sinh_Vien

insert into Sinh_Vien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gerder)
values
('R000', 'Nguyen Anh Vu', '18', 'HaNam', '[email protected]', '0964657860', 'Nam' ),
('R001', 'Nguyen Anh Vu', '18', 'HaNam', '[email protected]', '0964657860', 'Nam' ),
('R002', 'Nguyen Anh Vu', '18', 'HaNam', '[email protected]', '0964657860', 'Nam' ),
('R003', 'Nguyen Anh Vu', '18', 'HaNam', '[email protected]', '0964657860', 'Nam' ),
('R004', 'Nguyen Anh Vu', '18', 'HaNam', '[email protected]', '0964657860', 'Nam' )

select * from Sinh_Vien

insert into Diem(diem, rollno, ma_mon_hoc)
values
('9', 'R000' , '123'),
('9', 'R001' , '123'),
('9', 'R002' , '123'),
('9', 'R003' , '123'),
('9', 'R004' , '123')
select * from Diem

insert into mon_hoc(ma_mon_hoc, ten_mon_hoc)
values
('123', 'Toan'),
('123', 'Van'),
('123', 'Anh'),
('123', 'Li'),
('123', 'Hoa')
select * from mon_hoc

insert into lop_hoc(ma_lop_hoc, ten_lop_hoc, rollno)
values
('xyz', 'T2008A', '8A Ton That Thuyet' ),
('xyz', 'T2008A', '8A Ton That Thuyet' ),
('xyz', 'T2008A', '8A Ton That Thuyet' ),
('xyz', 'T2008A', '8A Ton That Thuyet' ),
('xyz', 'T2008A', '8A Ton That Thuyet' )
select * from lop_hoc

insert into phong_hoc(ten_phong_hoc, ma_phong_hoc, so_ban_hoc, so_ghe_hoc, dia_chi_lop_hoc)
values
('Thay Diep', '207', '1', '2', '8A Ton That Thuyet'),
('Thay Diep', '207', '1', '2', '8A Ton That Thuyet'),
('Thay Diep', '207', '1', '2', '8A Ton That Thuyet'),
('Thay Diep', '207', '1', '2', '8A Ton That Thuyet'),
('Thay Diep', '207', '1', '2', '8A Ton That Thuyet')
select * from phong_hoc

insert into book_gio_day(ma_lop_hoc, gio_bd_day, gio_tra_lop, ma_phong_hoc)
values
('T2008A', '13h30', '17h30', '207'),
('T2008A', '13h30', '17h30', '207'),
('T2008A', '13h30', '17h30', '207'),
('T2008A', '13h30', '17h30', '207'),
('T2008A', '13h30', '17h30', '207')
select * from book_gio_day


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 16:24 27/11/2020create database Quan_Ly_Sinh_Vien
use Quan_Ly_Sinh_Vien
create table Sinh_Vien(
    rollNo nvarchar(40),
	  fullname nvarchar(50),
	  age int,
	  address nvarchar(100),
	  email nvarchar(100),
	  phoneNum nvarchar(12),
	  gender nvarchar(40),
)
create table Diem(
	  rollNo nvarchar(40),
	  diem int,
	  ma_mon nvarchar(30),
)
create table Mon_Hoc(
	  Ma_Mon nvarchar(40),
	  Ten_Mon nvarchar(50),
)
create table Lop_Hoc(
	  rollNo nvarchar(40),
	  Ma_Lop nvarchar(50),
	  Ten_Lop nvarchar(50),
)
create table Phong_Hoc(
	  Ten_Phong nvarchar(50),
	  Ma_Phong nvarchar(50),
	  So_Ban nvarchar(100),
	  So_Ghe nvarchar(100),
	  Dia_Chi nvarchar(200),
)
create table Gio_Day(
	  Ma_Lop nvarchar(50),
	  Gio_Bat_Dau nvarchar(20),
	  Gio_Ket_Thuc nvarchar(20),
	  Ma_Phong nvarchar(50),
)
insert into Sinh_Vien (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R1', 'Bui Van Manh', '18', 'Nam Dinh', '[email protected]', '0915094500', 'Nam'),
('R2', 'Bui Van Manh', '18', 'Nam Dinh', '[email protected]', '0915094500', 'Nam'),
('R3', 'Bui Van Manh', '18', 'Nam Dinh', '[email protected]', '0915094500', 'Nam'),
('R4', 'Bui Van Manh', '18', 'Nam Dinh', '[email protected]', '0915094500', 'Nam'),
('R5', 'Bui Van Manh', '18', 'Nam Dinh', '[email protected]', '0915094500', 'Nam')
insert into Diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R1', '7', '2002'),
('R2', '7', '2002'),
('R3', '7', '2002'),
('R4', '7', '2002'),
('R5', '7', '2002')
insert into Mon_Hoc (Ma_Mon, Ten_Mon)
values
('2002', 'HTML'),
('2002', 'Lap Trinh C'),
('2002', 'HTML'),
('2002', 'Lap Trinh C'),
('2002', 'HTML')
insert into Lop_Hoc (rollNo, Ma_Lop, Ten_Lop)
values
('R1', 'A', 'T2008A'),
('R2', 'A', 'T2008A'),
('R3', 'A', 'T2008A'),
('R4', 'A', 'T2008A'),
('R5', 'A', 'T2008A')
insert into Phong_Hoc (Ten_Phong, Ma_Phong, So_Ban, So_Ghe, Dia_Chi)
values 
('208', 'B', '30', '30', 'Ton That Thuyet'),
('208', 'B', '30', '30', 'Ton That Thuyet'),
('208', 'B', '30', '30', 'Ton That Thuyet'),
('208', 'B', '30', '30', 'Ton That Thuyet'),
('208', 'B', '30', '30', 'Ton That Thuyet')
insert into Gio_Day (Ma_Lop, Gio_Bat_Dau, Gio_Ket_Thuc, Ma_Phong)
values
('A', '13h30', '17h30', 'B'),
('A', '13h30', '17h30', 'B'),
('A', '13h30', '17h30', 'B'),
('A', '13h30', '17h30', 'B'),
('A', '13h30', '17h30', 'B')
select * from Sinh_Vien
select * from Diem
select * from Mon_Hoc
select * from Lop_Hoc
select * from Phong_Hoc
select * from Gio_Day


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:24 25/11/2020create table Student (
	rollNo nvarchar(30),
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(200),
	email nvarchar(100),
	phoneNum nvarchar(100),
	gender nvarchar(40),
)

create table Diem (
	rollNo nvarchar(30),
	diem int,
	ma_mon nvarchar(40),
)

create table Mon_hoc (
	 ma_mon nvarchar(40),
	 ten_mon nvarchar(50),
)

create table Lop_hoc (
	rollNo nvarchar(40),
	ma_lop nvarchar(40),
	ten_lop nvarchar(40),
)

create table Phong_hoc (
	ten_phong nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
	so_ban int,
	so_ghe int,
	dia_chi nvarchar(200),
)

create table Gio_day (
	ma_lop nvarchar(40),
	gio_bat_dau nvarchar(50),
	gio_ket_thuc nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
)

insert into Student (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male')


insert into Diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC')


insert into Mon_hoc (ma_mon, ten_mon)
values
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan')


insert into Lop_hoc (rollNo, ma_lop, ten_lop)
values
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1')

insert into Phong_hoc (ten_phong, ma_phong, so_ban, so_ghe, dia_chi)
values
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc')

insert into Gio_day (ma_lop, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, ma_phong)
values
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty')

select * from Student
select * from Diem
select * from Mon_hoc
select * from Lop_hoc
select * from Phong_hoc
select * from Gio_day


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:54 25/11/2020create table Student (
	rollNo nvarchar(30),
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(200),
	email nvarchar(100),
	phoneNum nvarchar(100),
	gender nvarchar(40),
)

create table Diem (
	rollNo nvarchar(30),
	diem int,
	ma_mon nvarchar(40),
)

create table Mon_hoc (
	 ma_mon nvarchar(40),
	 ten_mon nvarchar(50),
)

create table Lop_hoc (
	rollNo nvarchar(40),
	ma_lop nvarchar(40),
	ten_lop nvarchar(40),
)

create table Phong_hoc (
	ten_phong nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
	so_ban int,
	so_ghe int,
	dia_chi nvarchar(200),
)

create table Gio_day (
	ma_lop nvarchar(40),
	gio_bat_dau nvarchar(50),
	gio_ket_thuc nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
)

insert into Student (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male')


insert into Diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC')


insert into Mon_hoc (ma_mon, ten_mon)
values
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan')


insert into Lop_hoc (rollNo, ma_lop, ten_lop)
values
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1')

insert into Phong_hoc (ten_phong, ma_phong, so_ban, so_ghe, dia_chi)
values
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc')

insert into Gio_day (ma_lop, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, ma_phong)
values
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty')

select * from Student
select * from Diem
select * from Mon_hoc
select * from Lop_hoc
select * from Phong_hoc
select * from Gio_day


Đã sao chép!!!