IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 23:06 03/04/2021 4,476 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau


1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi: nvarchar(50)

- mã bãi đỗ xe: int ->primary key -> identity(1,1)

- địa chỉ: nvarchar(200)

2. ThongTinGui gồm các column sau

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên xe: nvarchar(50)

- biển số xe: nvarchar(20)

- mã bãi đỗ xe: int -> foreign key -> liên kết với bảng BaiDoXe

- id chủ sở hữu: int -> foreign key -> liên kết với bảng chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên: nvarchar(50)

- số cmtnd: nvarchar(20)

- địa chỉ: nvarchar(200)


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 5 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Hiển thị số lần gửi xe của tất cả các Chủ Sở Hữu >> Tên bãi đỗ xe, biển số xe, Chủ Sở Hữu, Số CMTND, Số Lần Gửi


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 11:49 18/04/2021


#testting03-04-2021-ex2.sql


Create database BaiDoXe;
Use BaiDoXe;

Create table BaiDoXe (
	park_name nvarchar(50),
	id int primary key identity(1,1),
	park_address nvarchar(200)
);
Create table ThongTinGui (
	id int primary key identity(1,1),
	car_name nvarchar(50),
	car_num nvarchar(20),
	park_id int FOREIGN KEY REFERENCES BaiDoXe(id),
	owner_id int FOREIGN KEY REFERENCES ChuSoHuu(id)
);
Create table ChuSoHuu (
	id int primary key identity(1,1),
	owner_name nvarchar(50),
	owner_num nvarchar(20),
	owner_address nvarchar(200)
);
insert into BaiDoXe(park_name, park_address)
values
('ciputra', 'HCM'),
('ciputr', 'HN'),
('ciput', 'L.A'),
('cipu', 'NewYork'),
('cip', 'LONDON')

select * from BaiDoXe

insert into ChuSoHuu(owner_name, owner_num, owner_address)
values
('John','1111','Binh Duong - HCM'),
('Smith','2222','Cau Giay - Ha Noi'),
('David','3333','Hoan Kiem - Ha Noi'),
('jack','4444','Dong Thap - HCM'),
('dog','5555','LongAn');

select * from ChuSoHuu

insert ThongTinGui (owner_id, park_id, car_name, car_num)
values
(1, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(2, 3, 'Mercedes','29X3-45454'),
(3, 2, 'Civic','29X3-75645'),
(4, 3, 'BMW','29X3-53232'),
(5, 3, 'Vios','29X3-97867');

insert ThongTinGui (owner_id, park_id, car_name, car_num)
values
(1, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(2, 3, 'Mercedes','29X3-45454'),
(3, 2, 'Civic','29X3-75645')

select * from ThongTinGui

select ChuSoHuu.owner_name, ChuSoHuu.owner_num, BaiDoXe.park_name, BaiDoXe.park_address, ThongTinGui.car_num
from ChuSoHuu, ThongTinGui, BaiDoXe
where BaiDoXe.id = ThongTinGui.park_id
	and ThongTinGui.owner_id = ChuSoHuu.id

select ChuSoHuu.owner_name, ChuSoHuu.owner_num, BaiDoXe.park_name, ThongTinGui.car_num, count(ThongTinGui.owner_id) 'Số lần gửi'
from ChuSoHuu, ThongTinGui, BaiDoXe
where BaiDoXe.id = ThongTinGui.park_id and ThongTinGui.owner_id = ChuSoHuu.id
group by ChuSoHuu.owner_name, ChuSoHuu.owner_num, BaiDoXe.park_name, ThongTinGui.car_num


Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 19:47 17/04/2021


#testing03-04-2021.sql


create database quanLyBaiDoXe
use quanLyBaiDoXe

create table baiDoXe (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100) not null,
	address nvarchar(250)
)

create table customer(
	id int primary key identity(1,1),
	name_customer nvarchar(50),
	number_card nvarchar(25),
	address_customer nvarchar(250)
)
create table info (
	id_info int primary key identity(1,1),
	id_customer int references customer(id),
	id_baiDoXe int references baiDoXe(id),
	name_car nvarchar(50),
	number_car nvarchar(20)
)

insert into baiDoXe(name, address)
values
('Chuong Duong Do', 'Chuong Duong - Hoan Kiem - HN'),
('Vinh Yen', 'Vinh Yen - Vinh Phuc'),
('Cau Giay 2', 'Trung Hoa - Cau Giay - HN'),
('Thanh Xuan 3', 'Nga Tu So - Thanh Xuan - HN'),
('Long Bien 1', 'Nguyen Van Cu - Long Bien - HN')

select * from baiDoXe

insert into customer(name_customer, number_card, address_customer)
values
('Nguyen A','0142323','Thanh Xuan - Ha Noi'),
('Nguyen B','02534867','Cau Giay - Ha Noi'),
('Nguyen C','05342756','Hoan Kiem - Ha Noi'),
('Nguyen D','06473','Tu Liem - Ha Noi'),
('Nguyen E','075656','Nam Dinh')

select * from customer

insert info (id_customer, id_baiDoXe, name_car, number_car)
values
(2, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(3, 3, 'Mercedes','29X3-45454'),
(2, 2, 'Civic','29X3-75645'),
(3, 3, 'BMW','29X3-53232'),
(5, 3, 'Vios','29X3-97867')

insert info (id_customer, id_baiDoXe, name_car, number_car)
values
(2, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(2, 1, 'Honda','343535'),
(3, 3, 'Mercedes','29X3-45454')


select * from baiDoXe
select * from customer
select * from info
--Hien thi thong tin nguoi gui xe
select customer.number_card, customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car
from baiDoXe, customer, info
where customer.id = info.id_customer and baiDoXe.id = info.id_baiDoXe
--Hien thi so lan gui xe cua tat ca chu so huu (Tên bãi đỗ xe, biển số xe, Chủ Sở Hữu, Số CMTND, Số Lần Gửi)
select customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car, customer.number_card, count(info.id_customer) 'So lan gui'
from baiDoXe, customer, info
where customer.id = info.id_customer and baiDoXe.id = info.id_baiDoXe
group by customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car, customer.number_cardNguyễn Hoàng Hiệp [community,C2010G]

Ngày viết: 10:42 05/04/2021

select BangChuSoHuu.CMTNN, BangChuSoHuu.TenChuXe, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
	from BangChuSoHuu, ThongTinGui, BaiDoXe
		where BaiDoXe.MaBaiDoXe = ThongTinGui.MaBaiDoXe
			and ThongTinGui.idChuXe = BangChuSoHuu.idChuXe

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 16:56 23/01/2021


#CarPaking.sql


create table BaiDoXe(
	TenBai nvarchar(50),
	MaBaiDoXe nvarchar(50) primary key,
	DiaChi nvarchar(50)
)

insert into BaiDoXe(TenBai, MaBaiDoXe, DiaChi)
values
('a', 'a1', 'ha noi'),
('b', 'a2', 'ha noi'),
('c', 'a3', 'ha noi'),
('d', 'a4', 'ha noi'),
('e', 'a5', 'ha noi')

create table ThongTinGui(
	TenXe nvarchar(50),
	BienSoXe nvarchar(50),
	MaBaiDoXe nvarchar(50) primary key,
	idChuXe nvarchar(50)
)
insert into ThongTinGui(TenXe, BienSoXe, MaBaiDoXe, idChuXe)
values
('honda', '18-G1 45678', 'a1', '123456789'),
('honda', '1r9-G1 45678', 'a2', '1234567891'),
('yamaha', '10-G1 45678', 'a3', '1234567892'),
('kawazaki', '34-G1 45678', 'a4', '1234567893'),
('ducati', '35-G1 45678', 'a5', '1234567894')

create table BangChuSoHuu(
	idChuXe nvarchar(50) primary key,
	TenChuXe nvarchar(50),
	CMTNN bigint,
	DiaChiChuXe nvarchar(50)
)

insert into BangChuSoHuu(idChuXe, TenChuXe, CMTNN, DiaChiChuXe)
values
('123456789', 'A', '3247239872', 'ha noi'),
('1234567891', 'B', '0980978458201', 'ha noi'),
('1234567892', 'C', '0980978458202', 'ha noi'),
('1234567893', 'D', '0980978458203', 'ha noi'),
('1234567894', 'E', '0980978458204', 'ha noi')

alter table BaiDoXe
add constraint fk_MaBaiDoXe foreign key (MaBaiDoXe) references ThongTinGui (MaBaiDoXe)

alter table ThongTinGui
add constraint fk_idChuXe foreign key (idChuXe) references BangChuSoHuu (idChuXe)

select BangChuSoHuu.CMTNN, BangChuSoHuu.TenChuXe, BaiDoXe.TenBai, ThongTinGui.BienSoXe
	from BangChuSoHuu, ThongTinGui, BaiDoXe
		where BaiDoXe.MaBaiDoXe = ThongTinGui.MaBaiDoXe
			and ThongTinGui.idChuXe = BangChuSoHuu.idChuXe


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:54 22/01/2021drop table baidoxe
drop table thongtingui
drop table bangchusohuus
create table baidoxe (
	ten_bai nvarchar(50),
	ma_bai_bai_do nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
create table thongtingui (
	ten_xe nvarchar(50),
	bien_so_xe nvarchar(50),
	ma_bai_do_xe nvarchar(50),
	id_chu_so_huu int
)
create table bangchusohuus (
	id_chu_so_huu int,
	ten nvarchar(50),
	so_cmnd nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
insert into baidoxe(ten_bai, ma_bai_bai_do, dia_chi)
values
('a', 'a1', 'ha noi'),
('b', 'a2', 'ha noi'),
('c', 'a3', 'ha noi'),
('d', 'a4', 'ha noi'),
('e', 'a5', 'ha noi')
select * from baidoxe
insert into thongtingui(ten_xe, bien_so_xe, ma_bai_do_xe, id_chu_so_huu)
values
('honda', '18-G1 45678', 'a1', '123456789'),
('honda', '19-G1 45678', 'a2', '1234567891'),
('yamaha', '10-G1 45678', 'a3', '1234567892'),
('kawazaki', '34-G1 45678', 'a4', '1234567893'),
('ducati', '35-G1 45678', 'a5', '1234567894')
select * from thongtingui
insert into bangchusohuus(id_chu_so_huu, ten, so_cmnd, dia_chi)
values
('123456789', 'A', '3247239872', 'ha noi'),
('1234567891', 'B', '0980978458201', 'ha noi'),
('1234567892', 'C', '0980978458202', 'ha noi'),
('1234567893', 'D', '0980978458203', 'ha noi'),
('1234567894', 'E', '0980978458204', 'ha noi')
select * from bangchusohuus


Đã sao chép!!!