IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 20:07 27/12/2021 4,929 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau


1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi: nvarchar(50)

- mã bãi đỗ xe: int ->primary key -> identity(1,1)

- địa chỉ: nvarchar(200)

2. ThongTinGui gồm các column sau

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên xe: nvarchar(50)

- biển số xe: nvarchar(20)

- mã bãi đỗ xe: int -> foreign key -> liên kết với bảng BaiDoXe

- id chủ sở hữu: int -> foreign key -> liên kết với bảng chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên: nvarchar(50)

- số cmtnd: nvarchar(20)

- địa chỉ: nvarchar(200)


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 5 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Hiển thị số lần gửi xe của tất cả các Chủ Sở Hữu >> Tên bãi đỗ xe, biển số xe, Chủ Sở Hữu, Số CMTND, Số Lần Gửi


Bình luậnĐã sao chép!!!