IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 20:07 27/12/2021 4,928 Lượt Xem

Tạo 3 bảng sau


1. BaiDoXe gồm các column sau

- Tên bãi: nvarchar(50)

- mã bãi đỗ xe: int ->primary key -> identity(1,1)

- địa chỉ: nvarchar(200)

2. ThongTinGui gồm các column sau

- id: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên xe: nvarchar(50)

- biển số xe: nvarchar(20)

- mã bãi đỗ xe: int -> foreign key -> liên kết với bảng BaiDoXe

- id chủ sở hữu: int -> foreign key -> liên kết với bảng chủ sở hữu

3. Bảng chủ sở hữu

- id chủ sở hữu: int -> primary key -> identity(1,1)

- tên: nvarchar(50)

- số cmtnd: nvarchar(20)

- địa chỉ: nvarchar(200)


Yêu cầu :

- Tạo bản trên

- chèn mỗi bảng 5 bản nghỉ

- Hiển thị thông tin người gửi xe (số cmtnd, tên, tên bãi đỗ xe, biển số xe)

- Hiển thị số lần gửi xe của tất cả các Chủ Sở Hữu >> Tên bãi đỗ xe, biển số xe, Chủ Sở Hữu, Số CMTND, Số Lần Gửi


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:54 22/01/2021drop table baidoxe
drop table thongtingui
drop table bangchusohuus
create table baidoxe (
	ten_bai nvarchar(50),
	ma_bai_bai_do nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
create table thongtingui (
	ten_xe nvarchar(50),
	bien_so_xe nvarchar(50),
	ma_bai_do_xe nvarchar(50),
	id_chu_so_huu int
)
create table bangchusohuus (
	id_chu_so_huu int,
	ten nvarchar(50),
	so_cmnd nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
insert into baidoxe(ten_bai, ma_bai_bai_do, dia_chi)
values
('a', 'a1', 'ha noi'),
('b', 'a2', 'ha noi'),
('c', 'a3', 'ha noi'),
('d', 'a4', 'ha noi'),
('e', 'a5', 'ha noi')
select * from baidoxe
insert into thongtingui(ten_xe, bien_so_xe, ma_bai_do_xe, id_chu_so_huu)
values
('honda', '18-G1 45678', 'a1', '123456789'),
('honda', '19-G1 45678', 'a2', '1234567891'),
('yamaha', '10-G1 45678', 'a3', '1234567892'),
('kawazaki', '34-G1 45678', 'a4', '1234567893'),
('ducati', '35-G1 45678', 'a5', '1234567894')
select * from thongtingui
insert into bangchusohuus(id_chu_so_huu, ten, so_cmnd, dia_chi)
values
('123456789', 'A', '3247239872', 'ha noi'),
('1234567891', 'B', '0980978458201', 'ha noi'),
('1234567892', 'C', '0980978458202', 'ha noi'),
('1234567893', 'D', '0980978458203', 'ha noi'),
('1234567894', 'E', '0980978458204', 'ha noi')
select * from bangchusohuus


Lê Trọng Nghĩa [community,C2009I]

Ngày viết: 16:38 21/01/2021drop table baidoxe
drop table thongtingui
drop table bangchusohuus
create table baidoxe (
	ten_bai nvarchar(50),
	ma_bai_bai_do nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
create table thongtingui (
	ten_xe nvarchar(50),
	bien_so_xe nvarchar(50),
	ma_bai_do_xe nvarchar(50),
	id_chu_so_huu int
)
create table bangchusohuus (
	id_chu_so_huu int,
	ten nvarchar(50),
	so_cmnd nvarchar(50),
	dia_chi nvarchar(50)
)
insert into baidoxe(ten_bai, ma_bai_bai_do, dia_chi)
values
('a', 'a1', 'ha noi'),
('b', 'a2', 'ha noi'),
('c', 'a3', 'ha noi'),
('d', 'a4', 'ha noi'),
('e', 'a5', 'ha noi')
select * from baidoxe
insert into thongtingui(ten_xe, bien_so_xe, ma_bai_do_xe, id_chu_so_huu)
values
('honda', '18-G1 45678', 'a1', '123456789'),
('honda', '19-G1 45678', 'a2', '1234567891'),
('yamaha', '10-G1 45678', 'a3', '1234567892'),
('kawazaki', '34-G1 45678', 'a4', '1234567893'),
('ducati', '35-G1 45678', 'a5', '1234567894')
select * from thongtingui
insert into bangchusohuus(id_chu_so_huu, ten, so_cmnd, dia_chi)
values
('123456789', 'A', '3247239872', 'ha noi'),
('1234567891', 'B', '0980978458201', 'ha noi'),
('1234567892', 'C', '0980978458202', 'ha noi'),
('1234567893', 'D', '0980978458203', 'ha noi'),
('1234567894', 'E', '0980978458204', 'ha noi')
select * from bangchusohuus


Hiếu Vũ [community,C2009I]

Ngày viết: 16:33 21/01/2021create table BaiDoXe (
	Ten_bai nvarchar(50) unique,
	Ma_bai_do_xe nvarchar(50) primary key,
	Dia_chi nvarchar(200) unique
)

create table Thong_Tin_Gui (
	Ten_Xe nvarchar(50),
	Bien_So_Xe nvarchar(50) primary key,
	Ma_Bai_Do_Xe nvarchar(50) unique,
	Id_Chu_So_Huu nvarchar(100) unique
)

create table Bang_Chu_So_Huu (
	Id_Chu_So_Huu nvarchar(100) primary key,
	Ten nvarchar(50),
	So_cmtnd nvarchar(50) unique,
	Dia_Chi nvarchar(200) unique
)

insert into BaiDoXe (Ten_bai, Ma_bai_do_xe, Dia_chi)
values
('Hoang Hoa Tham 01', 'HHT01', '247 Hoang Hoa Tham'),
('Thai Ha 07', 'TH07', '225 Thai Ha'),
('Vincom Parkinglot','VC09','556 Pham Van Dong'),
('Giai Phong 04', 'GP04', '878 Giai Phong'),
('Cau Dien 14', 'CD14', '334 Cau Dien')

select * from BaiDoXe

insert into Thong_Tin_Gui (Ten_Xe, Bien_So_Xe, Ma_Bai_Do_Xe, Id_Chu_So_Huu)
values
('Mercedes GT 53 4 Matic', '16A-09999','HHT01', '15453A'),
('Audi Q7', '29A-15543','TH07', '767678B'),
('BMW i8', '15A-87787', 'VC09', '998989D'),
('Mercedes AMG E200', '67A-859688', 'GP04', '98898F'),
('Toyota Vios','27A-23432', 'CD14', '123123G')

select * from Thong_Tin_Gui

insert into Bang_Chu_So_Huu (Id_Chu_So_Huu, Ten, So_cmtnd, Dia_Chi)
values
('15453A','Chu Viet Dung', '04508573842','S2.11 Vinhome Ocean Park'),
('767678B', 'Bui Thanh Do', '909097842', 'Park 4 Times City'),
('998989D', 'Phung Thai Linh', '9829489', '564 Nguyen Trai'),
('98898F', 'Nguyen Anh Dung', '24323415', '5/54 Dang Van Ngu'),
('123123G', 'Phan Anh Vu', '6345345', '65 Nguyen Xien')

select * from Bang_Chu_So_Huu

select * from BaiDoXe, Bang_Chu_So_Huu, Thong_Tin_Gui
	where BaiDoXe.Ma_bai_do_xe = Thong_Tin_Gui.Ma_Bai_Do_Xe and Thong_Tin_Gui.Id_Chu_So_Huu = Bang_Chu_So_Huu.Id_Chu_So_Huu


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 13:02 15/12/2020create database quanLyBaiDoXe
use quanLyBaiDoXe

create table baiDoXe (
	id int primary key identity(1,1),
	name nvarchar(100) not null,
	address nvarchar(250)
)

create table customer(
	id int primary key identity(1,1),
	name_customer nvarchar(50),
	number_card nvarchar(25),
	address_customer nvarchar(250)
)
create table info (
	id_info int primary key identity(1,1),
	id_customer int references customer(id),
	id_baiDoXe int references baiDoXe(id),
	name_car nvarchar(50),
	number_car nvarchar(20)
)

insert into baiDoXe(name, address)
values
('Chuong Duong Do', 'Chuong Duong - Hoan Kiem - HN'),
('Vinh Yen', 'Vinh Yen - Vinh Phuc'),
('Cau Giay 2', 'Trung Hoa - Cau Giay - HN'),
('Thanh Xuan 3', 'Nga Tu So - Thanh Xuan - HN'),
('Long Bien 1', 'Nguyen Van Cu - Long Bien - HN')

select * from baiDoXe

insert into customer(name_customer, number_card, address_customer)
values
('Nguyen A','0142323','Thanh Xuan - Ha Noi'),
('Nguyen B','02534867','Cau Giay - Ha Noi'),
('Nguyen C','05342756','Hoan Kiem - Ha Noi'),
('Nguyen D','06473','Tu Liem - Ha Noi'),
('Nguyen E','075656','Nam Dinh')

select * from customer

insert info (id_customer, id_baiDoXe, name_car, number_car)
values
(2, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(3, 3, 'Mercedes','29X3-45454'),
(2, 2, 'Civic','29X3-75645'),
(3, 3, 'BMW','29X3-53232'),
(5, 3, 'Vios','29X3-97867')

insert info (id_customer, id_baiDoXe, name_car, number_car)
values
(2, 1, 'Honda','29X3-77676'),
(2, 1, 'Honda','343535'),
(3, 3, 'Mercedes','29X3-45454')


select * from baiDoXe
select * from customer
select * from info
--Hien thi thong tin nguoi gui xe
select customer.number_card, customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car
from baiDoXe, customer, info
where customer.id = info.id_customer and baiDoXe.id = info.id_baiDoXe
--Hien thi so lan gui xe cua tat ca chu so huu (Tên bãi đỗ xe, biển số xe, Chủ Sở Hữu, Số CMTND, Số Lần Gửi)
select customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car, customer.number_card, count(info.id_customer) 'So lan gui'
from baiDoXe, customer, info
where customer.id = info.id_customer and baiDoXe.id = info.id_baiDoXe
group by customer.name_customer, baiDoXe.name, info.number_car, customer.number_cardĐã sao chép!!!