IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com - 20:11 12/01/2022 9,170 Lượt Xem

Quản lý điểm danh Aptech

1. Bảng học viên -> Student

- RollNo :  tên trường trong bảng

- tên học viên : tên trường trong bảng

- giới tinh, ngày sinh, quê quán, email, sđt : tên trường trong bảng

2. Bảng giáo viên -> Teacher

- mã giáo viên : tên trường trong bảng

- ten giáo viên, giới tính, ngày sinh : tên trường trong bảng

3. Bảng môn học -> Subject

- mã môn học : tên trường trong bảng

- tên môn học : tên trường trong bảng

- tổng số buổi : tên trường trong bảng

4. Bảng lớp học -> Class

- mã lớp học : tên trường trong bảng

- tên lớp học : tên trường trong bảng

- ghi chú : tên trường trong bảng

5. Thành viên lớp học -> ClassMember

- RollNo

- ClassNo

- JoinedDate

- OutedDate

6. Phân công công viêc -> Schedule

- ID : tự tăng

- Mã giáo viên

- Mã môn học

- Mã lớp học

- ngày bắt đầu - 1/7/2018

- ngày kết thúc - 30/7/2018

7. Bảng điểm danh -> Attendance

- ID: tự tăng

-  ScheduleId -> liên kết vs Schedule

- RollNo : tên trường trong bảng

- ngày điểm danh : tên trường trong bảng

- điểm danh lần 1 : tên trường trong bảng

- điểm danh lần 2 : tên trường trong bảng

- ghi chú : thông tin bổ sung -> tên trường trong bảng

Yêu cầu :

- Thiết kế database trên

- Thêm dữ liệu cho từng bảng, mỗi bảng 5 bản nghi

- Tạo procedure để xem thông tin học viên trong một lớp học - đầu vào là tên lớp

- Tạo procedure để xem danh sách điểm danh của lớp học, của môn môn học cụ thể. - đầu vào là mã lớp học và môn học

- tạo trigger để xóa dữ liệu học viên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 13:51 11/12/2020create database QuanLyDiemDanhAptech
use QuanLyDiemDanhAptech

create table Student(
Rollno int identity (1,1),
Name nvarchar (200),
Gender nvarchar (10), 
Birthday date , 
Address nvarchar (200), 
Email nvarchar (200), 
Phone nvarchar (50)
)

alter table Student
add constraint PK_Student primary key (Rollno)

create table Teacher(
TeacherID int identity (1,1),
TeacherName nvarchar (200), 
TeacherGender nvarchar (10), 
TeacherBirthday date , 
Address nvarchar (200), 
Email nvarchar (200), 
Phone varchar (50),
 constraint PK_Teacher primary key (TeacherID)
)


create table Subject(
SubjectID int identity (1,1),
SujectName nvarchar (200), 
TotalDay int,
constraint PK_Subject primary key (SubjectID)
)

create table Class(
ClassID int identity (1,1),
ClassName nvarchar (200), 
Note nvarchar (200), 
constraint PK_Class primary key (ClassID )
)

create table ClassMember(
ID int identity (1,1),
Rollno int,
ClassID int,
JoinDate date,
OutDate date,
constraint PK_ClassMember primary key (ID),
constraint FK_ClassMember_Rollno foreign key (Rollno) references Student(Rollno),
constraint FK_ClassMember_ClassID foreign key (ClassID) references Class(ClassID)
)

create table Schedule(
ID int identity(1,1),
TeacherID int,
ClassID int,
SubjectID int,
StartDay date,
EndDay date,
constraint PK_Schedule primary key (ID),
constraint FK_Schedule_TeacherID foreign key (TeacherID) references Teacher(TeacherID),
constraint FK_Schedule_ClassID foreign key (ClassID) references Class(ClassID),
constraint FK_Schedule_SubjectID foreign key (SubjectID) references Subject(SubjectID)
)

create table Attendance(
ID int identity(1,1),
Rollno int,
ClassID int,
SubjectID int,
Ngaydiemdanh date,
Timeone nvarchar(10),
Timetwo nvarchar(10),
Ghichu nvarchar(500),
constraint PK_Attendance primary key (ID),
constraint FK_Attendance_Rollno foreign key (Rollno) references Student(Rollno),
constraint FK_Attendance_ClassID foreign key (ClassID) references Class(ClassID),
constraint FK_Attendance_SubjectID foreign key (SubjectID) references Subject(SubjectID)
)

select * from Student
select * from Class
select * from ClassMember
select * from Subject
select * from Schedule
select * from Attendance

INSERT INTO Student(Name,Gender,Birthday,Address,Email,Phone)
values
('Duc','Nam','1991-12-20','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Nam','Nam','1992-05-21','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Quang','Nam','1991-06-02','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Ngoc','Nu','1991-09-07','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Van','Nu','1991-01-04','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Hieu','Nam','1991-12-25','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Linh','Nam','1991-12-24','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Trung','Nam','1990-11-02','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Mai','Nam','1991-06-08','Hanoi','[email protected]','0985764267'),
('Diep','Nam','1991-05-04','Hanoi','[email protected]','0985764267')

insert into Class(ClassName,Note)
values
('T2008A','Hoc sang'),
('T2008B','Hoc sang'),
('T2008C','Hoc sang'),
('T2008D','Hoc chieu'), 
('T2008E','Hoc chieu')drop table Class

Insert into ClassMember(Rollno,ClassID,JoinDate,OutDate)
values
(17,1,'2020-09-12','2020-08-12'),
(17,1,'2020-09-12','2020-08-12'),
(18,2,'2020-09-12','2020-08-12'),
(19,4,'2020-09-12','2020-08-12'),
(20,3,'2020-09-12','2020-08-12'),
(21,1,'2020-09-12','2020-08-12'),
(22,5,'2020-09-12','2020-08-12'),
(23,4,'2020-09-12','2020-08-12'),
(24,5,'2020-09-12','2020-08-12'),
(25,2,'2020-09-12','2020-08-12'),
(26,1,'2020-09-12','2020-08-12'),
(18,2,'2020-09-12','2020-08-12')

Insert into Subject (SujectName,TotalDay)
values
('C',15),
('HTML',20),
('SQL',10),
('PHP',12),
('Java',15)


select *from Teacher
insert into Teacher(TeacherName,TeacherGender,TeacherBirthday,Address,Email,Phone)
values
('Teacher1','Nam','','Hanoi','[email protected]',''),
('Teacher2','Nam','','Hanoi','[email protected]',''),
('Teacher3','Nam','','Hanoi','[email protected]',''),
('Teacher4','Nam','','Hanoi','[email protected]',''),
('Teacher5','Nam','','Hanoi','[email protected]','')

select *from Schedule
insert into Schedule (TeacherID,ClassID,SubjectID,StartDay,EndDay)
values
('1','6',1,'',''),
('1','7',1,'',''),
('2','8',1,'',''),
('4','9',1,'',''),
('3','10',1,'','')


insert into Attendance (Rollno,ClassID,SubjectID,Ngaydiemdanh,Timeone,Timetwo,Ghichu)
values
('17','1','1','2020-12-08','co','co',''),
('18','2','2','2020-12-08','co','co',''),
('19','4','5','2020-12-08','co','co',''),
('26','1','1','2020-12-08','co','co',''),
('20','3','3','2020-12-08','co','co','')

select * from Student
select * from Class
select * from ClassMember
select * from Teacher
select * from Subject
select * from Schedule
select * from Attendance


-- Tạo procedure để xem thông tin học viên trong một lớp học - đầu vào là tên lớp

create proc xemthongtinlophoc 1
	@ClassName nvarchar(100)
as
BEGIN
	select ClassMember.ClassID, Student.Name, Student.Rollno from ClassMember left join Student on ClassMember.Rollno = Student.Rollno
	where ClassMember.ClassID = 1
end

EXEC xemthongtinlophoc 1

--- Tạo procedure để xem danh sách điểm danh của lớp học, của môn môn học cụ thể. - đầu vào là mã lớp học và môn học

create proc xemthongtindiemdanh
	@ClassID int, @SubjectID int
as
begin
select Attendance.* , Student.Name
from Attendance left join Student on Attendance.Rollno=Student.Rollno
where Attendance.ClassID = @ClassID and Attendance.SubjectID = @SubjectID
end

exec xemthongtindiemdanh 1, 1

--Tao trigger xoa du lieu hoc vien

create trigger xoadulieuhocvien on Student
  instead of delete
  as
  begin
   delete from ClassMember where Rollno in (select deleted.Rollno from deleted)
	 delete from Attendance where Rollno in (select deleted.Rollno from deleted)
  end

   select * from Student
  select * from Attendance
  delete from Student where Rollno = 26


Đã sao chép!!!