IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com - 20:11 12/01/2022 9,208 Lượt Xem

Quản lý điểm danh Aptech

1. Bảng học viên -> Student

- RollNo :  tên trường trong bảng

- tên học viên : tên trường trong bảng

- giới tinh, ngày sinh, quê quán, email, sđt : tên trường trong bảng

2. Bảng giáo viên -> Teacher

- mã giáo viên : tên trường trong bảng

- ten giáo viên, giới tính, ngày sinh : tên trường trong bảng

3. Bảng môn học -> Subject

- mã môn học : tên trường trong bảng

- tên môn học : tên trường trong bảng

- tổng số buổi : tên trường trong bảng

4. Bảng lớp học -> Class

- mã lớp học : tên trường trong bảng

- tên lớp học : tên trường trong bảng

- ghi chú : tên trường trong bảng

5. Thành viên lớp học -> ClassMember

- RollNo

- ClassNo

- JoinedDate

- OutedDate

6. Phân công công viêc -> Schedule

- ID : tự tăng

- Mã giáo viên

- Mã môn học

- Mã lớp học

- ngày bắt đầu - 1/7/2018

- ngày kết thúc - 30/7/2018

7. Bảng điểm danh -> Attendance

- ID: tự tăng

-  ScheduleId -> liên kết vs Schedule

- RollNo : tên trường trong bảng

- ngày điểm danh : tên trường trong bảng

- điểm danh lần 1 : tên trường trong bảng

- điểm danh lần 2 : tên trường trong bảng

- ghi chú : thông tin bổ sung -> tên trường trong bảng

Yêu cầu :

- Thiết kế database trên

- Thêm dữ liệu cho từng bảng, mỗi bảng 5 bản nghi

- Tạo procedure để xem thông tin học viên trong một lớp học - đầu vào là tên lớp

- Tạo procedure để xem danh sách điểm danh của lớp học, của môn môn học cụ thể. - đầu vào là mã lớp học và môn học

- tạo trigger để xóa dữ liệu học viên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:46 10/12/2020create database QuanLyDiemDanhAptech

use QuanLyDiemDanhAptech

create table student (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	name nvarchar(100),
	gender nvarchar(10),
	birthday date,
	que_quan nvarchar(100),
	email nvarchar(100),
	sdt int
)

create table teacher (
	ma_teacher nvarchar(20) primary key,
	name nvarchar(100),
	gender nvarchar(10),
	birthday date
)

create table subject (
	ma_monhoc nvarchar(20) primary key,
	name_subject nvarchar(50),
	tongsobuoi int
)

create table class (
	ma_class nvarchar(20) primary key,
	name_class nvarchar(20),
	note nvarchar(500)
)

create table classMember (
	rollno nvarchar(20) primary key references student(rollno),
	classno nvarchar(20) references class(ma_class),
	joinedDate date,
	outedDate date
)

create table schedule (
	id int primary key identity (1,1),
	ma_teacher nvarchar(20),
	ma_monhoc nvarchar(20),
	ma_class nvarchar(20),
	indate date,
	outdate date
)

create table attendance (
	scheduleId int references schedule(id),
	rollno nvarchar(20),
	ngaydiemdanh date,
	ddlan_1 nvarchar(20),
	ddlan_2 nvarchar(20),
	note nvarchar(500)
)

insert into student(rollno, name, gender, birthday, que_quan, email, sdt)
values
('MS01', 'Tran Van D', 'Nam', '1999-5-10', 'Nam Dinh', '[email protected]', 012345567),
('MS02', 'Tran Van A', 'Nam', '1999-6-11', 'Ha Noi', '[email protected]', 013456563),
('MS03', 'Tran Van B', 'Nu', '1999-12-1', 'Ha Noi', '[email protected]', 013564573),
('MS04', 'Tran Van C', 'Nu', '1998-1-10', 'Hai Phong', '[email protected]', 013475634),
('MS05', 'Tran Van E', 'Nam', '1998-12-21', 'Si Gon', '[email protected]', 01934534)

insert into teacher(ma_teacher, name, gender, birthday)
values
('GV01', 'Tran Van Diep', 'Nam', '1989-06-30'),
('GV02', 'Tran Thi Diep', 'Nu', '1989-05-20'),
('GV03', 'Tran Van U', 'Nu', '1990-12-30'),
('GV04', 'Tran Van H', 'Nam', '1989-03-10'),
('GV05', 'Tran Van L', 'Nu', '1989-11-11')

insert into subject(ma_monhoc, name_subject, tongsobuoi)
values
('MH01', 'Lap Trinh C', 10),
('MH02', 'HTML/CSS/JS', 11),
('MH03', 'SQL Sever', 12),
('MH04', 'Boostrap', 13),
('MH05', 'Jquery', 10)

insert into class(ma_class, name_class, note)
values
('LH01', 'T2008A', ''),
('LH02', 'T2005A', ''),
('LH03', 'T2006A', ''),
('LH04', 'T2007A', ''),
('LH05', 'T2009A', '')

insert into classMember(rollno, classno, joinedDate, outedDate)
values
('MS01', 'LH01', '2020-01-12', '2020-02-12'),
('MS02', 'LH02', '2020-02-12', '2020-03-12'),
('MS03', 'LH03', '2020-04-12', '2020-05-12'),
('MS04', 'LH04', '2020-02-12', '2020-03-12'),
('MS05', 'LH05', '2020-03-12', '2020-04-12')

insert into schedule(ma_teacher, ma_monhoc, ma_class, indate, outdate)
values
('GV01', 'MH01', 'LH01', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV02', 'MH02', 'LH02', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV03', 'MH03', 'LH03', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV04', 'MH04', 'LH04', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV05', 'MH05', 'LH05', '2018-07-01', '2018-07-30')

insert into attendance(scheduleId, rollno, ngaydiemdanh, ddlan_1, ddlan_2, note)
values
(1, 'MS01', '2020-12-09', 'Co', 'Co', ''),
(2, 'MS02', '2020-12-09', 'Khong', 'Co', ''),
(3, 'MS03', '2020-12-09', 'Co', 'Co', ''),
(4, 'MS04', '2020-12-09', 'Co', 'Khong', ''),
(5, 'MS05', '2020-12-09', 'Co', 'Co', '')

select * from student
select * from teacher
select * from subject
select * from class
select * from classMember
select * from schedule
select * from attendance

create proc thong_tin_hoc_vien
as
begin
	select class.name_class, classMember.classno, student.name, student.gender, student.birthday
	from student, class, classMember
	where classMember.rollno = student.rollno and classMember.classno = class.ma_class
end

exec thong_tin_hoc_vien 

alter table attendance
add constraint LK_at_st foreign key (rollno) references student(rollno)

alter table schedule
add constraint LK_sch_class foreign key (ma_class) references class(ma_class)

alter table schedule
add constraint LK_sch_sb foreign key (ma_monhoc) references subject(ma_monhoc)

create proc danh_sach_diem_danh
	@class nvarchar(20), @subject nvarchar(50)
as
begin
	select student.name, attendance.*, class.name_class, subject.name_subject
	from student, attendance, class, schedule, subject
	where attendance.rollno = student.rollno and schedule.ma_class = class.ma_class and schedule.id = attendance.scheduleId
	and schedule.ma_monhoc = subject.ma_monhoc and class.ma_class = @class and subject.name_subject = @subject
end

exec danh_sach_diem_danh 'LH01', 'Jquery'

create trigger detele_su_lieu on student
instead of delete
as
begin
	delete from classMember where rollno in (select rollno from deleted)
	delete from attendance where rollno in (select rollno from deleted)
	delete from student where rollno in (select rollno from deleted)
end

delete student where rollno = 'MS01'

select * from student


Đã sao chép!!!