IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,901 Lượt Xem

  1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
  2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
  3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 13:44 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{

	int a,b,c,d,e,f;
	printf("\Nhap gia tri a= ");
	scanf("%d, &a);
	
	printf("\Nhap gia tri b= ");
	scanf("%d, &b);
	
	printf("\Nhap gia tri c= ");
	scanf("%d, &c);
	
	printf("\Nhap gia tri d= ");
	scanf("%d, &d);
	
	printf("\Nhap gia tri f= ");
	scanf("%d, &f);
	
	int x,y;
	    x = a*a*a*a*a*a + b*c*d + e*f;
	    y = a*a*a*b*b + a*b*d*e*f;
	printf("\nGia tri cua x = %d", x)
	printf("\nGia tri cua y = %d", y)
	return0;
}	
    


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 17:24 09/09/2020

#include<stdio.h>

int main(){

int a , b, c; 

    printf("\nnhap ngay:");

scanf("%d",&a);

printf("\nnhap thang:");

scanf("%d",&b);

printf("\nnhap nam:");

scanf("%d",&c);

printf("\nngay thang nam %d/%d/%d",a,b,c);  

}

Đỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 17:19 09/09/2020#include<stdio.h>
int main()
{
	int a ,b ,c;
	
	printf ("\nNhap ngay:");
	scanf ("%d",&a);
	
	printf ("\n
	Nhap thang:");
	scanf ("%d",&b);
	
	printf ("\nNhap nam:");
	scanf ("%d" ,&c);
	
	printf ("\nhom nay la %d/%d/%d" ,a,b,c);
	
	
	
	
}


Đỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 17:18 09/09/2020

#include<stdio.h>

int main()

{

int a ,b ,c;

printf ("\nNhap ngay:");

scanf ("%d",&a);

printf ("\n

Nhap thang:");

scanf ("%d",&b);

printf ("\nNhap nam:");

scanf ("%d" ,&c);

printf ("\nhom nay la %d/%d/%d" ,a,b,c);

}


#include<stdio.h>
int main()
{
	int a ,b ,c;
	
	printf ("\nNhap ngay:");
	scanf ("%d",&a);
	
	printf ("\n
	Nhap thang:");
	scanf ("%d",&b);
	
	printf ("\nNhap nam:");
	scanf ("%d" ,&c);
	
	printf ("\nhom nay la %d/%d/%d" ,a,b,c);
	
	
	
	
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 17:12 09/09/2020

#include <stdio.h>


int main(a){

printf("\nnhap gia tri cua a:");

scanf("%d", &a);

printf("\ngia tri cua a = %d", a*a);

printf("\ngia tri cua a = %d", a*a*a);

printf("\ngia tri cua a = %d", a*a*a*a);

return 0;

}

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!