IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:08 09/12/2021 9,811 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 19:09 17/09/2020//bai 1 while:
	/*int n, i, S;
	printf("Nhap n = "); scanf("%d", &n);
	i=1;
	S=0;
	while (i<=n){
		S=S+i;
		i++;}
	printf("Tong S = %d",S);*/
//Bai 2 c2
/*int i, n, S;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
S=0;
for (i=0;i<=n;i++)
{S=S+i*i;}
printf("Tong S = %d",S);*/
//Bai 3 c2
/*float i, n, S;
printf("Nhap n = "); scanf("%f",&n);
i=1;
S=0;
do {S=S+1/i;
i++;}
while (i<=n);
printf("Tong S = %f",S);*/
//bai 4 c1	
	/*float i, n, S;
	printf("Nhap n = "); scanf("%f", &n);
	i=1;
	S=0;
	while (i<=n)
	{S=S+(1/(2*i));
	i++;}
	printf("Tong S = %f",S);*/
//Bai 5 for	
	float i, n, S;
	printf("Nhap n = "); scanf("%f",&n);
	S=0;
	for(i=1;i<=n;i++){
		S=S+(1/(2*i+1));}
	printf ("Tong S = %f",S);


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:22 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int n, i ,s = 0;
	
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	
	while(i<=n){
		s = s + i;
		printf("\nTong s: %d", s);
		
	}
	do {
		s = s + 1;
		printf("\nTong s: %d", s);
		i++;
	}
	for(i = 1; i <= n; i++){
	
		s+ = i;
	  printf("\nTong s: %d", s);
	  
	}
	
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:50 15/09/2020

bai 2


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int n;
	printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	
	
	printf("\n==============cach 1");
	int S1;
	for(S1=0;S1<2;S1++){
		S1=(n*(n+1)*(2*n+1))/6;
		printf("\n tong la %d",S1);
	}
	printf("\n==============cach 2");
	int S2=0;
	do {
		S2=(n*(n+1)*(2*n+1))/6;
	} while(S2<2);
	   printf("\ntong la: %d",S2);
	   
	printf("\n==============cach 3");
	int S3=0;
	
	while(S3<2) {
			S3=(n*(n+1)*(2*n+1))/6;
			printf("\ntong la: %d",S3);
	}
	
	
		
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:56 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	//bai 1;
	int n;
	int i;
	int s = 0;
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	
	while(i<=n) {
		s = s + i;
		printf("\nTong s: %d", s);
		
	}
	 
	do {
		s = s + 1;
		printf("\nTong s: %d", s);
		i++;
	}
	
	for(i = 1; i <= n; i++){
		s+=i;
		printf("nTong s: %d", s);
	}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:35 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
    //bai 3;
	int S = 0;
	int i = 1;
	int n;
	
	printf("\nNhap n =");
	scanf("%d", &n);
	
	for(i=1;i<=n;i++) {
	 tong = tong + 1 / i;
		
	}
	printf("Sn = %f", tong);
	
	while(i<=n) {
		tong = tong + 1 / i;
		i++;
	}
	printf("Sn = %f", tong);

	do {
		tong = tong + 1 / i;
		i++;
	}
	printf("Sn = %f", tong);
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!