IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,775 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:30 15/09/2020

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
//Ham while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	i = 1;
	S = 1;
	while(i<=n){
		S = S + 1/(2*i+1);
		i++;
	}
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}

//Ham do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	i = 1;
	S = 1;
	do{
		S = S + 1/(2*i+1);
		i++;
	}while(i<=n);
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


//Ham for
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	i = 1;
	S = 1;
	
	for(i=1;i<=n;i++){
		S = S + 1/(2*i+1);	
	}
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:30 15/09/2020	//bai 3
	float n, i, s3;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%f",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong co ket qua");
	}
	//sd for
	else{
		s3=0;
		for(i=1; i<=n; i++){
			s3 += (1/i);
		}
		printf("s3 = %f",s3);
	}
	//sd while
	else {
		s3=0;
		i=1;
		while(i<=n){
			s3+= (1/i);
			i++;
		}
		printf("s3 = %f",s3);
	} 
	//sd do...while
	else{
		s3=0;
 		i=1;
		do{
			s3+=1/i;
			i++;
		}while(i<=n);
		printf("s3 = %f",s3);
	}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:29 15/09/2020
//Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>	
int main(int argc, char *argv[]) {
	
float S,n,i;
printf("Nhap so n = "); scanf("%f", &n);
S = 0;

for(i=1;i<=n;i++){
	S = S + 1/(2*i);
}
printf("Tong S = %f", S);

return 0;
}


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	
float S,n,i;
printf("Nhap so n = "); scanf("%f", &n);
S = 0;
i = 1;
while(i<=n){
	S = S + 1/(2*i);
	i++;
}
printf("Tong S = %f", S);

return 0;
}


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>	
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	
float S,n,i;
printf("Nhap so n = "); scanf("%f", &n);
S = 0;
i = 1;
do{
	S = S + 1/(2*i);
	i++;
}while(i<=n);
printf("Tong S = %f", S);

return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:27 15/09/2020

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
//Ham while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	while(i<=n){
		S = S + 1/i;
		i++;
	}
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}

//Ham do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	do{
		S = S + 1/i;
		i++;
	} while(i<=n);
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


//Ham for
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;

	for(i=1; i<=n;i++){
		S = S + 1/i;
	} 
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:25 15/09/2020
//Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
//Ham while

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	while(i<=n){
		S = S + pow(i,2);
		i++;
	}
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}

//Ham do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	do{
		S = S + pow(i,2);
		i++;
	} while(i<=n);
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


//Ham for
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	
	for(i=1;i<=n;i++){
		S = S + pow(i,2);
	}
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!