IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,791 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:26 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bai 2
	int i = 1, n, s = 0;
	printf("\nNhap so n:");
	scanf("%d", n);
	//For
	for(i = 1; i <=n ; i++)
	s += i*i;
	printf("\nTong s:%d", s);
	//While
	while(i <= n)
	{
		s += i*i;
		printf("\nTong s:%d", s);
		i++;
	}
	//Do...While
	do
	{
		s += i*i;
		i++;
	}
	while(i <= n);
	{
	printf("\nTong s:%d", s);
	}
	
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:07 15/09/2020//Baitap3
//=============================================
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	float i=1;
	float n;
	float s=0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%f", &n);
		//dung while
	while(i<=n){
		s=s+(1/i);
		i++; 
	}
	//dung do...while
	do{
		s=s+1/i;
		i++;
	}
	while(i<=n);
	dung for
	for(float i=1;i<=n;i++){
		s=s+1/i;
	}
	printf("\nTong S(n)=%f", s);
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 14:47 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bai 1

	int i = 1, n, s = 0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%d", n);
	//While
	while(i <= n){
		s = s + i;
		printf("\nTong s la:%d", s);
	}
	//Do...Whlie
	do{
		s = s + i;
		i++;
	}while(i <= n);printf("\nTong s la:%d", s);

	///For
	for(i = 1; i <= n; i++){
		s+=i;
		printf("\nTong s la:%d", s);
	}
	return 0;

	


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 12:11 15/09/2020

bài 1


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int S1=0, S2=0, S3=0, n;
	
	
	printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	//dung for
	printf("\n==========cach 1");
	int t;
	for(t=0;t<=n;t++) {
		 S1+=t;
		 printf("\nket qua: %d",S1);}
   
    	
	//dung while
	printf("\n==========cach 2");
	int i=1;
	while(i<=n) {
		S2=S2+i;
		i++;
		printf("\nket qua: %d",S2);}
		
		
	//dung do..while
	printf("\n==========cach 3");
	int k=1;
	do {
	    S3=S3+k;
		k++;} while(k<=n); printf("\nket qua: %d",S3);
		
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 11:26 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bai 5
//cach 1 for
int n,i;
float t;
i=1;
t=0;
printf("\n nhap so n la ");
scanf("%d",&n);

for (i=1;i<=n;i++){
	t=t+(1/(2*i+1));
	printf("\n so n la %f",t);
}
//cach 2 while
int n,i;
float t;
i=1;
t=0;
printf("\n nhap so n la ");
scanf("%d",&n);
while (i<=n) {
		t=t+(1/(2*i+1));
		i++;
		printf("\n so n la: %d",t);
		}
//cach 3 do while		
int n,i;
float t;
i=1;
t=0;
printf("\n nhap so n la ");
scanf("%d",&n);
		do{
     	t=t+(1/(2*i+1));
		i++;
	}
		while (i<=n);
			printf("\n so n la: %d",t);
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!