IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,801 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:27 15/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
//bat dau code;
//bai 2;
	float s=0, c=0, n;
	
	printf("\nNhap n: ");
    scanf("%f",&n);


	while (c <= n ){
	
		s= s +c*c;
		c++;	
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);
	
	s=0; 
	c=0;
	do{
		s+=c*c;
		c++;
		
	}while(c<= (n) );
	printf("\nS(n)= %f",s);
  s=0; 

	for (int d=0; d <= n; d++){
		
  s+=d*d;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);

//ket thuc code;
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 19:21 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai4
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i = 1, n;
	float s;
	s = 0;
	printf("\nnhap so n:");
	scanf("%d", &n);
	//for
	for(i = 1; i <= n; i++);
	{
		s = s + 1.0 / (2 * i);
		i++;
	}
	printf("Tong s:%f", s);
	//do...while
	do
	{
		s = s + 1.0 / (2 * i);
		i++;
	}
	while(i <= 1);
	{
		printf("Tong s:%f", s);
	}
	
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:10 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai3
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, n;
	float s;
	i = 1;
	s = 0;
	
	printf("\nnhap so n:");
	scanf("%d", &n);
	
	///while
	while(i <= n)
	{
		s = s + (1/i);
		i++;
	}
	printf("\nTong s:%f", &s);
	
	//Do..while
	do
	{
		s = s + 1/i;
		i++;
	}
	while(i <= n);
	{
	printf("\nTong s:%f", &s);
	}
	
  for(i = 1; i <= 1; i++);
  {
  	s = s + 1/i;
  	i++;
	}
	printf("\nTong s:%f", &s);
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:42 15/09/2020	//bai 5
	float n, i, s5;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%f",&n);
	//sd for
	s5=0;
	for(i=0; i<=n; i++){
		s5 += (1/(i*2+1));
	}
	printf("s5 = %f",s5);

	//sd while
	s5=0;
	i=0;
	while(i<=n){
		s5+= (1/(i*2+1));
		i++;
	}
	printf("s5 = %f",s5); 
	//sd do...while
	s5=0;
	i=0;
	do{
		s5+=(1/(i*2+1));
		i++;
	}while(i<=n);
	printf("s5 = %f",s5);


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:34 15/09/2020	//bai 4
	float n, i, s4;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%f",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong co ket qua");
	}
	//sd for
	else{
		s4=0;
		for(i=1; i<=n; i++){
			s4 += (1/(i*2));
		}
		printf("s4 = %f",s4);
	}
	//sd while
	else {
		s4=0;
		i=1;
		while(i<=n){
			s4+= (1/(i*2));
			i++;
		}
		printf("s4 = %f",s4);
	} 
	//sd do...while
	else{
		s4=0;
 		i=1;
		do{
			s4+=(1/(i*2));
			i++;
		}while(i<=n);
		printf("s4 = %f",s4);
	}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!