IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,790 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:24 15/09/2020

//Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
//Ham while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	while(i<=n){
		S = S + i;
		i++;
	}
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}

//Ham do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;
	i = 1;
	
	do{
		S = S + i;
		i++;
	} while(i<=n);
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


//Ham for
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,S,n;
	
	printf("Nhap n =");
	scanf("%f", &n);
	S = 0;

	for(i=1; i<=n;i++){
		S = S + i;
	} 
	
	printf("Tong S = %f", S);
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:19 15/09/2020	//bai 2
	int n, i, s1;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong co ket qua");
	}
	//sd for
	else{
		s1=0;
		for(i=0; i<=n; i++){
			s1 += pow(i,2);
		}
		printf("s1 = %d",s1);
	}
	//sd while
	else {
		s1=0;
		while(i<=n){
			s1+=pow(i,2);
			i++;
		}
		printf("s1 = %d",s1);
	} 
	//sd do...while
	else{
		s1=0;
		do{
			s1+=pow(i,2);
			i++;
		}while(i<=n);
		printf("s1 = %d",s1);
	}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:13 15/09/2020	//bai 1
	int n, i, s1;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong co ket qua");
	}
	//sd for
	else{
		s1=0;
		for(i=0; i<=n; i++){
			s1 += i;
		}
		printf("s1 = %d",s1);
	}
	//sd while
	else {
		s1=0;
		while(i<=n){
			s1+=i;
			i++;
		}
		printf("s1 = %d",s1);
	} 
	sd do...while
	else{
		s1=0;
		do{
			s1+=i;
			i++;
		}while(i<=n);
		printf("s1 = %d",s1);
	}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:40 15/09/2020//Baitap5
//=============================================
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	float i=0;
	float n;
	float s=0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%f", &n);
		//dung while
	while(i<=n){
		s=s+1/(2*i+1);
		i++; 
	}
	//dung do...while
	do{
		s=s+1/(2*i+1);
		i++;
	}
	while(i<=n);
//	dung for
	for(float i=1;i<=n;i++){
		s=s+1/(2*i+1);
	}
	printf("\nTong S(n)=%f", s);
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:36 15/09/2020//Baitap4
//=============================================
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	float i=1;
	float n;
	float s=0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%f", &n);
		//dung while
	while(i<=n){
		s=s+1/(2*i);
		i++; 
	}
	//dung do...while
	do{
		s=s+1/(2*i);
		i++;
	}
	while(i<=n);
//	dung for
	for(float i=1;i<=n;i++){
		s=s+1/(2*i);
	}
	printf("\nTong S(n)=%f", s);
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!