IMG-LOGO
Trang Chủ SQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server
×

Bài Tập

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server Bài tập - Thiết kế CSDL - Tạo bảng, thêm dữ liêu, hiển thị dữ liệu - Lập trình SQL Server Bài tập - kiểm tra 60 phút - Lập trình SQL - Thiết kế CSDL quản lý sở thú Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Examination & Test

[Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Source Code Chia Sẻ

[Share Code] Hướng dẫn tạo table + insert trong SQL Server [Video] Bài giảng - Thiết kế CSDL quản lý lớp học - sinh viên - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu select nhiều bảng trong CSDL - select multi table - Lập trình SQL Server [Share Code] bài giảng tim hiểu nâng cáo select , join trong lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View + Stored (Proceduce & Function) trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Hướng dẫn tìm hiểu index + trigger trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Bài giảng T2008A [Share Code] Bài giảng T2008A - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu PROC - View - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index, trigger trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu SQL Server - Table, Insert, Select [Share Code] Tìm hiểu create database, create table, alter table, insert into, update trong SQL Server [Share Code] Tìm hiểu primary key, foreign key, join (left, right, inner, full outer join) - Lập trình SQL [Share Code] Tìm hiểu View + Stored trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index + trigger - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về tạo bảng, thêm dữ liệu, sửa, xóa dữ liệu và column trong database - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu foreign key, constraint, where: join nhieu tables, inner join, left join Lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View - Proc (Stored, Function) Lập trình SQL Server - Quản lý điểm thi SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về Trigger Insert & Update & Delete - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Tạo database - tạo bảng - SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế hệ thống Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Tìm hiểu về foreign key - check - unique - Lập trình SQL Server [Share Code] Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu where, inner join sql, left join sql, right join sql, full outer join sql- like sql- not like sql- in sql- not in sql, between sql - Lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế database (CSDL) Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server [Bài giảng] Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server [Bài Giảng] Tìm hiểu Index Sql + Trigger Sql thông qua bài quản lý sinh viên sql - Lập trình SQL Server Bài Giảng - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài giảng - Quản lý sở thú sql - Lập trình SQL Server

Projects

How To Migrate a MySQL Database Between Two Servers - Di chuyển MySQL Database giữa 2 Server Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux Toàn Tập - Hướng dẫn cài đặt LAMPP >> build apache2 + mysql + php7.2 + phpmyadmin server ubuntu
SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:39 10/04/2021 5,974 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 16:52 24/04/2021

Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

goCreate table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go


Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_product int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert into Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values 

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),


('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01'),


('quat','Mitsubishi','japan',4,6,'2021-04-01'),


('brake','Porsche','Ger',1900,2000,'2021-04-01'),


('Calculator','Ticktack','china',80,90,'2021-04-01'),


('Charger','Indi','Indo',45,50,'2021-04-01'),


('Toto','Bucha','japan',47,57,'2021-04-01'),


('Ross','Canada','Canada',1,10,'2021-04-01')

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),

go

('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01')


insert into Sell (id_product, note, day_sell, quantity)

values

(1,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(3,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(5,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(4,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(10,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(9,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(7,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(8,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(6,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(2,'ahifha', '2021-04-01', 99)

go

select * from Product

select * from Sell


create view view_sold_product 

as 

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_product = Product.id


select * from view_sold_product


create proc proc_view_sold_product

@origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in,  sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in = @origin 

end

exec proc_view_sold_product vn


select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) 'Total_price'

from Sell left join Product on Sell.id_product = Product.id

group by Product.name


create proc proc_sum_price_product

@mat_hang nvarchar(20),

@total int output

as begin

select @total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_product = Product.id

and Product.name = @mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end


drop proc proc_sum_price_product

declare @count int


exec proc_sum_price_product 'tu lanh', @total = @count output


print N'Tong gia tri: ' + CONVERT(nvarchar(20), @count)


create proc proc_view_sum

@product_ nvarchar(10),

@tong int output

as begin

select @tong = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Product.id = Sell.id_product

and Product.name = @product_

group by Product.name, Product.price_out

end

declare @count int

exec proc_view_sum 'noi com', @tong = @count output

print N'Tong gia tri: ' + CONVERT(NVARCHAR(10), @count)

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 19:45 22/04/2021create database db0422_quanLyBanHang
use db0422_quanLyBanHang

create table hangHoa (
	id int primary key identity(1,1),
	tenMatHang nvarchar(50),
	nhaSanXuat nvarchar(50),
	xuatXu nvarchar(50),
	giaNhap int,
	giaBan int,
	ngaySanXuat date
)

insert into hangHoa
values
	('Sua Tuoi', 'Vinamilk', 'Viet Nam', 30000, 50000, '2021-04-20'),
	('Sua Dac', 'Vinamilk', 'Viet Nam', 20000, 30000, '2021-04-15'),
	('Tam Tre Em', 'Chicco', 'Trung Quoc', 100000, 200000, '2020-04-20'),
	('Goi Tre Em', 'Chicco', 'Trung Quoc', 70000, 150000, '2020-04-20'),
	('Sua Tre Em', 'Meiji', 'Nhat Ban', 200000, 300000, '2021-03-20'),
	('Banh Tre Em', 'Meiji', 'Nhat Ban', 300000, 500000, '2021-02-20'),
	('Tay Rua Bon Cau', 'Duck', 'My', 100000, 200000, '2020-04-20'),
	('Bot Thong Cong', 'Lorem', 'Duc', 100000, 200000, '2020-05-20'),
	('Nuoc Rua Bat', 'Lorem Ame', 'My', 50000, 100000, '2021-03-20'),
	('Bia', 'Lorem Bia', 'Duc', 30000, 50000, '2021-03-20')

create table banHang (
	id int primary key identity(1,1),
	id_hangHoa int foreign key references hangHoa(id),
	chuThich nvarchar(500),
	ngayBan date,
	soLuong int
)

insert into banHang
values
	(7, '', '2021-05-22', 20),
	(6, '', '2021-05-20', 10),
	(5, '', '2021-05-19', 30),
	(5, 'Lorem ipsum', '2021-05-15', 2),
	(3, '', '2021-05-23', 5),
	(2, '', '2021-05-01', 9),
	(2, '', '2021-04-22', 2),
	(8, 'Day la ghi chu', '2021-05-22', 15),
	(10, '', '2021-05-23', 30),
	(10, '', '2021-05-17', 40)

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, banHang.soLuong, banHang.ngayBan
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
order by hangHoa.id

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, banHang.soLuong, banHang.ngayBan
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
where hangHoa.xuatXu like '%Viet%Nam%'
order by hangHoa.id


select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, sum(banHang.soLuong) 'tongSoLuongDaBan'
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
group by hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu
order by hangHoa.id

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, sum(banHang.soLuong) 'tongSoLuongDaBan', hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap 'tienLai', sum(banHang.soLuong * (hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap)) 'tongTienLai'
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
group by hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap
order by hangHoa.id


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:27 06/04/2021

create database banHang


use banHang
create table item (


id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(30),

make_by nvarchar(30),

make_in nvarchar(20),

price_in money,

price_out money,

day_create date

)


create table sell (

id int primary key identity (1,1),

id_item int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,

FOREIGN KEY (id_item) REFERENCES item (id)

)insert into item (name,make_by,make_in,price_in,price_out,day_create)

values

('tofu','tofudo','china',1,10,'2020-02-19'),

('coconul','hawal','japan',2,100,'2020-02-19'),

('litchi','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('cona','doli','japan',1,1000,'2020-02-19'),

('gà','trại','china',0,10000,'2020-02-19'),

('grape','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('mangoes','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('bamboo','forest','japan',1,10,'2020-02-19')
 select * from item

 

 id int primary key identity (1,1),

id_item int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,


 

insert into sell (id_item,note,day_sell,soLuong)

values

(2,'adasdasdasd','2020-02-19',5),

(8,'sdasdasdasdasdas','2020-02-19',9),

(9,'dsdasdasd','2020-02-19',78),

(1,'ádasdasdasda','2020-02-19',44),

(1,'đâsdadasdasdasd','2020-02-19',4),

(5,'dâsdadadasaa','2020-02-19',6),

(7,'âddsdadadadasdadadadadas','2020-02-19',54),

(9,'ádasdada','2020-02-19',444)

 select * from item

 --cau 3

 select * from sell


 -- cau 4

  select * from sell,item

  where sell.id_item=item.id_item

  and item.make_in='vn'


  --cau 5


select item.name, sum(item.price_out * sell.soLuong) 'Tong'

from sell left join item on sell.id_item = item.id_item

group by item.name


Nguyễn Hùng Phương [community,C2010L]

Ngày viết: 21:16 06/04/2021create table hang_hoa(
	id int primary key identity(1,1),
	ten_mat_hang nvarchar(50),
	nha_san_xuat nvarchar(50),
	xuat_xu nvarchar(50),
	gia_nhap float,
	gia_ban float,
	ngay_san_xuat date
)
create table ban_hang(
	id_don_hang int primary key identity(1,1),
	id_hang_hoa int foreign key references hang_hoa(id),
	chu_thich nvarchar(100),
	ngay_ban date,
	so_luong int
)
---Them 10 ban ghi vao bang hang hoa
insert into hang_hoa (ten_mat_hang,nha_san_xuat,xuat_xu,gia_nhap,gia_ban,ngay_san_xuat)values
('Coca','Aptech','Viet Nam',5500,10000,'2021-04-06'),
('Pepsi','Fpt','Nhat Ban',6000,12500,'2021-04-06'),
('Lavi','Oop','Hàn Quốc',4500,5000,'2021-04-06'),
('Cosi','Kft','Trung Quốc',45800,63000,'2021-04-06'),
('Banh keo','Lqs','Viet Nam',5000,90000,'2021-04-06'),
('Fanta','Poi','Đuc',3800,6500,'2021-04-06'),
('Vina','Kka','Usa',8900,15000,'2021-04-06'),
('Sprite','Klp','Viet Nam',5500,10000,'2021-04-06'),
('Demi','Mns','Y',3900,8500,'2021-04-06'),
('Sliver 90','Ado','Viet Nam',2200,14000,'2021-04-06')
---Them 10 ban ghi vao bang ban hang
insert into ban_hang (id_hang_hoa,chu_thich,ngay_ban,so_luong) values
(01,'oqjs','2021-09-24',2928),
(02,'oqjs','2021-09-24',392),
(03,'sks','2021-10-02',90),
(04,'ods','2021-04-14',100),
(05,'osa','2021-06-03',50),
(06,'sss','2021-09-12',150),
(07,'aoq','2021-08-16',3002),
(08,'ods','2021-05-30',999),
(09,'ossa','2021-12-12',12019),
(010,'ska','2021-09-29',8212)
---Liet ke tat ca cac don hang duoc ban ra
select * from hang_hoa
select * from ban_hang
select ban_hang.id_don_hang, hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban, ban_hang.so_luong, ban_hang.ngay_ban, hang_hoa.xuat_xu
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id
---Liet ke cac don hang co cuat xu Viet nam
select ban_hang.id_don_hang, hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban, ban_hang.so_luong, ban_hang.ngay_ban, hang_hoa.xuat_xu
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id and hang_hoa.xuat_xu='Viet Nam'
---Thong ke tong gia ban cua cac mat hang
select hang_hoa.ten_mat_hang, (hang_hoa.gia_ban*count(ban_hang.so_luong))'Tong gia ban'
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id
group by hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban


nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 16:53 23/01/2021

create table BangHangHoa (

id int primary key identity(1,1),

ten_mat_hang nvarchar(50),

nha_san_xuat nvarchar(50),

xuat_xu nvarchar(30),

gia_nhap int,

gia_ban int,

check (gia_nhap>0),

check (gia_ban>0),

ngay_san_xuat date

)

insert into BangHangHoa(ten_mat_hang, nha_san_xuat, xuat_xu, gia_nhap, gia_ban, ngay_san_xuat)

values

('Coca-cola', 'Coca-cola Company', 'America' ,10000 ,12000 ,'2020-10-29'),

('Pepsi', 'PepsiCo', 'America', 11000, 13000, '2020-11-14'),

('Fanta', 'Coca-cola Company', 'America', 9000, 10000, '2021-01-10'),

('Sprite', 'Coca-cola Company', 'America', 8000, 10000, '2020-12-22'),

('Mirinda', 'PepsiCo', 'America', 7000, 9000,'2020-11-11'),

('Mountain Dew', 'PepsiCo', 'America', 9000, 11000, '2020-12-11'),

('Dr Pepper', 'Dr Pepper', 'America', 5000, 6000, '2020-10-11'),

('Crush', 'Dr Pepper', 'America', 6000, 7000, '2020-11-17'),

('7 Up', 'Dr Pepper', 'America', 8000, 10000, '2020-08-03'),

('Maaza', 'Coca-cola Company', 'America', 8500, 11000, '2020-09-09')

select * from BangHangHoa

alter table BangHangHoa

alter row

create table BangBanHang(

id int primary key identity(1,1),

id_hang_hoa int references dbo.BangHangHoa(id),

chu_thich nvarchar(200),

ngay_ban date,

so_luong int,

check (so_luong>0)

)

insert into BangBanHang(id_hang_hoa, chu_thich, ngay_ban, so_luong)

values

(4, 'none', '2021-2-2', 100),

(5, 'none', '2021-2-3', 50),

(1, 'none', '2021-2-4', 1000),

(1, 'none', '2021-2-5', 500),

(3, 'none', '2021-2-6', 150),

(8, 'none', '2021-2-7', 100),

(1, 'none', '2021-2-8', 1000),

(2, 'none', '2021-2-9', 1000),

(3, 'none', '2021-2-10', 400),

(2, 'none', '2021-2-11', 600)


select * from BangBanHang

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id and BangHangHoa.xuat_xu = 'Viet Nam'


select sum(BangBanHang.so_luong) 'Tong so luong ban', BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa into Thong_ke

from BangHangHoa inner join BangBanHang on BangBanHang.id_hang_hoa=BangHangHoa.id

group by BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa 


select Thong_ke.[Tong so luong ban], BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.gia_ban, (BangHangHoa.gia_ban*Thong_ke.[Tong so luong ban]) 'Tong gia ban'
from Thong_ke inner join BangHangHoa on Thong_ke.ten_mat_hang=BangHangHoa.ten_mat_hang 

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!