IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,062 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 16:52 24/04/2021

Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

goCreate table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go


Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_product int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert into Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values 

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),


('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01'),


('quat','Mitsubishi','japan',4,6,'2021-04-01'),


('brake','Porsche','Ger',1900,2000,'2021-04-01'),


('Calculator','Ticktack','china',80,90,'2021-04-01'),


('Charger','Indi','Indo',45,50,'2021-04-01'),


('Toto','Bucha','japan',47,57,'2021-04-01'),


('Ross','Canada','Canada',1,10,'2021-04-01')

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),

go

('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01')


insert into Sell (id_product, note, day_sell, quantity)

values

(1,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(3,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(5,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(4,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(10,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(9,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(7,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(8,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(6,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(2,'ahifha', '2021-04-01', 99)

go

select * from Product

select * from Sell


create view view_sold_product 

as 

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_product = Product.id


select * from view_sold_product


create proc proc_view_sold_product

@origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in,  sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in = @origin 

end

exec proc_view_sold_product vn


select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) 'Total_price'

from Sell left join Product on Sell.id_product = Product.id

group by Product.name


create proc proc_sum_price_product

@mat_hang nvarchar(20),

@total int output

as begin

select @total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_product = Product.id

and Product.name = @mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end


drop proc proc_sum_price_product

declare @count int


exec proc_sum_price_product 'tu lanh', @total = @count output


print N'Tong gia tri: ' + CONVERT(nvarchar(20), @count)


create proc proc_view_sum

@product_ nvarchar(10),

@tong int output

as begin

select @tong = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Product.id = Sell.id_product

and Product.name = @product_

group by Product.name, Product.price_out

end

declare @count int

exec proc_view_sum 'noi com', @tong = @count output

print N'Tong gia tri: ' + CONVERT(NVARCHAR(10), @count)

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 19:45 22/04/2021create database db0422_quanLyBanHang
use db0422_quanLyBanHang

create table hangHoa (
	id int primary key identity(1,1),
	tenMatHang nvarchar(50),
	nhaSanXuat nvarchar(50),
	xuatXu nvarchar(50),
	giaNhap int,
	giaBan int,
	ngaySanXuat date
)

insert into hangHoa
values
	('Sua Tuoi', 'Vinamilk', 'Viet Nam', 30000, 50000, '2021-04-20'),
	('Sua Dac', 'Vinamilk', 'Viet Nam', 20000, 30000, '2021-04-15'),
	('Tam Tre Em', 'Chicco', 'Trung Quoc', 100000, 200000, '2020-04-20'),
	('Goi Tre Em', 'Chicco', 'Trung Quoc', 70000, 150000, '2020-04-20'),
	('Sua Tre Em', 'Meiji', 'Nhat Ban', 200000, 300000, '2021-03-20'),
	('Banh Tre Em', 'Meiji', 'Nhat Ban', 300000, 500000, '2021-02-20'),
	('Tay Rua Bon Cau', 'Duck', 'My', 100000, 200000, '2020-04-20'),
	('Bot Thong Cong', 'Lorem', 'Duc', 100000, 200000, '2020-05-20'),
	('Nuoc Rua Bat', 'Lorem Ame', 'My', 50000, 100000, '2021-03-20'),
	('Bia', 'Lorem Bia', 'Duc', 30000, 50000, '2021-03-20')

create table banHang (
	id int primary key identity(1,1),
	id_hangHoa int foreign key references hangHoa(id),
	chuThich nvarchar(500),
	ngayBan date,
	soLuong int
)

insert into banHang
values
	(7, '', '2021-05-22', 20),
	(6, '', '2021-05-20', 10),
	(5, '', '2021-05-19', 30),
	(5, 'Lorem ipsum', '2021-05-15', 2),
	(3, '', '2021-05-23', 5),
	(2, '', '2021-05-01', 9),
	(2, '', '2021-04-22', 2),
	(8, 'Day la ghi chu', '2021-05-22', 15),
	(10, '', '2021-05-23', 30),
	(10, '', '2021-05-17', 40)

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, banHang.soLuong, banHang.ngayBan
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
order by hangHoa.id

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, banHang.soLuong, banHang.ngayBan
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
where hangHoa.xuatXu like '%Viet%Nam%'
order by hangHoa.id


select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, sum(banHang.soLuong) 'tongSoLuongDaBan'
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
group by hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu
order by hangHoa.id

select hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, sum(banHang.soLuong) 'tongSoLuongDaBan', hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap 'tienLai', sum(banHang.soLuong * (hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap)) 'tongTienLai'
from hangHoa left join banHang on hangHoa.id = banHang.id_hangHoa
group by hangHoa.id, hangHoa.tenMatHang, hangHoa.xuatXu, hangHoa.giaBan - hangHoa.giaNhap
order by hangHoa.id


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:27 06/04/2021

create database banHang


use banHang
create table item (


id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(30),

make_by nvarchar(30),

make_in nvarchar(20),

price_in money,

price_out money,

day_create date

)


create table sell (

id int primary key identity (1,1),

id_item int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,

FOREIGN KEY (id_item) REFERENCES item (id)

)insert into item (name,make_by,make_in,price_in,price_out,day_create)

values

('tofu','tofudo','china',1,10,'2020-02-19'),

('coconul','hawal','japan',2,100,'2020-02-19'),

('litchi','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('cona','doli','japan',1,1000,'2020-02-19'),

('gà','trại','china',0,10000,'2020-02-19'),

('grape','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('mangoes','hawal','japan',1,10,'2020-02-19'),

('bamboo','forest','japan',1,10,'2020-02-19')
 select * from item

 

 id int primary key identity (1,1),

id_item int,

note nvarchar(300),

day_sell date,

soLuong int,


 

insert into sell (id_item,note,day_sell,soLuong)

values

(2,'adasdasdasd','2020-02-19',5),

(8,'sdasdasdasdasdas','2020-02-19',9),

(9,'dsdasdasd','2020-02-19',78),

(1,'ádasdasdasda','2020-02-19',44),

(1,'đâsdadasdasdasd','2020-02-19',4),

(5,'dâsdadadasaa','2020-02-19',6),

(7,'âddsdadadadasdadadadadas','2020-02-19',54),

(9,'ádasdada','2020-02-19',444)

 select * from item

 --cau 3

 select * from sell


 -- cau 4

  select * from sell,item

  where sell.id_item=item.id_item

  and item.make_in='vn'


  --cau 5


select item.name, sum(item.price_out * sell.soLuong) 'Tong'

from sell left join item on sell.id_item = item.id_item

group by item.name


Nguyễn Hùng Phương [community,C2010L]

Ngày viết: 21:16 06/04/2021create table hang_hoa(
	id int primary key identity(1,1),
	ten_mat_hang nvarchar(50),
	nha_san_xuat nvarchar(50),
	xuat_xu nvarchar(50),
	gia_nhap float,
	gia_ban float,
	ngay_san_xuat date
)
create table ban_hang(
	id_don_hang int primary key identity(1,1),
	id_hang_hoa int foreign key references hang_hoa(id),
	chu_thich nvarchar(100),
	ngay_ban date,
	so_luong int
)
---Them 10 ban ghi vao bang hang hoa
insert into hang_hoa (ten_mat_hang,nha_san_xuat,xuat_xu,gia_nhap,gia_ban,ngay_san_xuat)values
('Coca','Aptech','Viet Nam',5500,10000,'2021-04-06'),
('Pepsi','Fpt','Nhat Ban',6000,12500,'2021-04-06'),
('Lavi','Oop','Hàn Quốc',4500,5000,'2021-04-06'),
('Cosi','Kft','Trung Quốc',45800,63000,'2021-04-06'),
('Banh keo','Lqs','Viet Nam',5000,90000,'2021-04-06'),
('Fanta','Poi','Đuc',3800,6500,'2021-04-06'),
('Vina','Kka','Usa',8900,15000,'2021-04-06'),
('Sprite','Klp','Viet Nam',5500,10000,'2021-04-06'),
('Demi','Mns','Y',3900,8500,'2021-04-06'),
('Sliver 90','Ado','Viet Nam',2200,14000,'2021-04-06')
---Them 10 ban ghi vao bang ban hang
insert into ban_hang (id_hang_hoa,chu_thich,ngay_ban,so_luong) values
(01,'oqjs','2021-09-24',2928),
(02,'oqjs','2021-09-24',392),
(03,'sks','2021-10-02',90),
(04,'ods','2021-04-14',100),
(05,'osa','2021-06-03',50),
(06,'sss','2021-09-12',150),
(07,'aoq','2021-08-16',3002),
(08,'ods','2021-05-30',999),
(09,'ossa','2021-12-12',12019),
(010,'ska','2021-09-29',8212)
---Liet ke tat ca cac don hang duoc ban ra
select * from hang_hoa
select * from ban_hang
select ban_hang.id_don_hang, hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban, ban_hang.so_luong, ban_hang.ngay_ban, hang_hoa.xuat_xu
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id
---Liet ke cac don hang co cuat xu Viet nam
select ban_hang.id_don_hang, hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban, ban_hang.so_luong, ban_hang.ngay_ban, hang_hoa.xuat_xu
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id and hang_hoa.xuat_xu='Viet Nam'
---Thong ke tong gia ban cua cac mat hang
select hang_hoa.ten_mat_hang, (hang_hoa.gia_ban*count(ban_hang.so_luong))'Tong gia ban'
from ban_hang, hang_hoa 
where ban_hang.id_hang_hoa=hang_hoa.id
group by hang_hoa.ten_mat_hang, hang_hoa.gia_ban


nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 16:53 23/01/2021

create table BangHangHoa (

id int primary key identity(1,1),

ten_mat_hang nvarchar(50),

nha_san_xuat nvarchar(50),

xuat_xu nvarchar(30),

gia_nhap int,

gia_ban int,

check (gia_nhap>0),

check (gia_ban>0),

ngay_san_xuat date

)

insert into BangHangHoa(ten_mat_hang, nha_san_xuat, xuat_xu, gia_nhap, gia_ban, ngay_san_xuat)

values

('Coca-cola', 'Coca-cola Company', 'America' ,10000 ,12000 ,'2020-10-29'),

('Pepsi', 'PepsiCo', 'America', 11000, 13000, '2020-11-14'),

('Fanta', 'Coca-cola Company', 'America', 9000, 10000, '2021-01-10'),

('Sprite', 'Coca-cola Company', 'America', 8000, 10000, '2020-12-22'),

('Mirinda', 'PepsiCo', 'America', 7000, 9000,'2020-11-11'),

('Mountain Dew', 'PepsiCo', 'America', 9000, 11000, '2020-12-11'),

('Dr Pepper', 'Dr Pepper', 'America', 5000, 6000, '2020-10-11'),

('Crush', 'Dr Pepper', 'America', 6000, 7000, '2020-11-17'),

('7 Up', 'Dr Pepper', 'America', 8000, 10000, '2020-08-03'),

('Maaza', 'Coca-cola Company', 'America', 8500, 11000, '2020-09-09')

select * from BangHangHoa

alter table BangHangHoa

alter row

create table BangBanHang(

id int primary key identity(1,1),

id_hang_hoa int references dbo.BangHangHoa(id),

chu_thich nvarchar(200),

ngay_ban date,

so_luong int,

check (so_luong>0)

)

insert into BangBanHang(id_hang_hoa, chu_thich, ngay_ban, so_luong)

values

(4, 'none', '2021-2-2', 100),

(5, 'none', '2021-2-3', 50),

(1, 'none', '2021-2-4', 1000),

(1, 'none', '2021-2-5', 500),

(3, 'none', '2021-2-6', 150),

(8, 'none', '2021-2-7', 100),

(1, 'none', '2021-2-8', 1000),

(2, 'none', '2021-2-9', 1000),

(3, 'none', '2021-2-10', 400),

(2, 'none', '2021-2-11', 600)


select * from BangBanHang

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id

select BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.nha_san_xuat, BangHangHoa.xuat_xu, BangBanHang.chu_thich, BangBanHang.ngay_ban, BangBanHang.so_luong from BangBanHang, BangHangHoa where BangBanHang.id_hang_hoa = BangHangHoa.id and BangHangHoa.xuat_xu = 'Viet Nam'


select sum(BangBanHang.so_luong) 'Tong so luong ban', BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa into Thong_ke

from BangHangHoa inner join BangBanHang on BangBanHang.id_hang_hoa=BangHangHoa.id

group by BangHangHoa.ten_mat_hang, BangBanHang.id_hang_hoa 


select Thong_ke.[Tong so luong ban], BangHangHoa.ten_mat_hang, BangHangHoa.gia_ban, (BangHangHoa.gia_ban*Thong_ke.[Tong so luong ban]) 'Tong gia ban'
from Thong_ke inner join BangHangHoa on Thong_ke.ten_mat_hang=BangHangHoa.ten_mat_hang 

Đã sao chép!!!