IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,063 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 09:05 28/11/2020create database bai_tap_2

use bai_tap_2

create table bang_hang_hoa(
 id int primary key identity(1,1),
 ten_mat_hang nvarchar(100),
 nha_san_xuat nvarchar(100),
 xuat_xu nvarchar(100),
 gia_nhap float,
 gia_ban float,
 ngay_san_xuat date,
)
go

insert into bang_hang_hoa(ten_mat_hang,nha_san_xuat,xuat_xu,gia_nhap,gia_ban,ngay_san_xuat)
values
('quan ao','dong','viet nam',170000,200000,'2020-01-27 15:01'),
('quan a','dong1','usa',160000,200000,'2020-11-27 15:01'),
('quan au','dong2','viet nam',180000,200000,'2020-11-27 15:01'),
('quan chau','dong3','usb',180000,200000,'2020-07-27 15:01'),
('quan bo','dong4','usa',190000,200000,'2020-11-27 15:01'),
('quan qq','dong5','usc',110000,200000,'2020-11-27 15:01'),
('quan ab','dong6','viet nam',130000,200000,'2020-11-25 15:01'),
('quan abc','dong7','usa',900000,200000,'2020-12-21 15:01'),
('quan abcd','dong8','viet nam',80000,200000,'2020-10-27 15:01'),
('quan abcde','dong9','viet nam',180000,200000,'2020-01-27 15:01')


create table bang_ban_hang(
 id int primary key identity(1,1),
 id_hanghoa int references bang_ban_hang(id),
 chu_thich text,
 ngay_ban date,
 so_luong int,
)
go
select * from bang_ban_hang
insert into bang_ban_hang(id_hanghoa,chu_thich,ngay_ban,so_luong)
values
(1,'real 1 1','2020-10-27 15:01',2),
(2,'real 1 1','2020-10-27 15:01',12),
(10,'real 1 1','2020-10-27 15:01',30),
(3,'real 1 1','2020-10-27 15:01',20),
(5,'real 1 1','2020-10-27 15:01',15),
(4,'real 1 1','2020-10-27 15:01',7),
(6,'real 1 1','2020-10-27 15:01',2),
(7,'real 1 1','2020-10-27 15:01',6),
(8,'real 1 1','2020-10-27 15:01',4),
(9,'real 1 1','2020-10-27 15:01',80)


select bang_ban_hang.id_hanghoa ,bang_hang_hoa.ten_mat_hang ,bang_hang_hoa.xuat_xu ,bang_hang_hoa.gia_ban,bang_ban_hang.so_luong
into donhang
from bang_ban_hang,bang_hang_hoa
where bang_ban_hang.id_hanghoa=bang_hang_hoa.id

select * from donhang where xuat_xu='viet nam'

alter table donhang
add tong float

update donhang
set tong= so_luong*gia_ban

select * from donhang
 
select id_hanghoa, ten_mat_hang, sum(tong) as tong_mathang
from donhang
group by id_hanghoa, ten_mat_hang
having sum(tong) > 0
order by tong_mathang asc


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 21:25 27/11/2020--- bang hang hóa ---
create table hanghoa(
id int identity (1,1) primary key,
name nvarchar (200),
producer nvarchar (200),
madein nvarchar (100),
import_price float,
price float,
date_sx date
)
go
insert into hanghoa (name,producer,madein,import_price,price,date_sx)
values 
('ao','2020-11-17','vietnam','200.000','300.000','2020-11-17'),
('quan','2020-11-18','japan','300.000','500.000','2020-11-18'),
('vay','2020-11-19','vietnam','100.000','200.000','2020-11-19'),
('mu','2020-11-20','japan','400.000','600.000','2020-11-20'),
('giay','2020-11-21','USA','500.000','700.000','2020-11-21'),
('dep','2020-11-22','vietnam','100.000','200.000','2020-11-22'),
('abc','2020-11-23','japan','200.000','300.000','2020-11-23'),
('bcd','2020-11-24','vietnam','200.000','300.000','2020-11-24'),
('cde','2020-11-25','USA','200.000','300.000','2020-11-25'),
('efg','2020-11-26','vietnam','200.000','300.000','2020-11-26')

select *from hanghoa

--- bảng bán hàng ---
create table ban_hang(
id int identity (1,1) primary key,
note nvarchar (200),
date_nb date,
num float
)
go
alter table banhang
add constraint fk_id_sp foreign key(id_hanghoa) references hanghoa(id)

insert into ban_hang (note,date_nb,num)
values
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1'),
('good','2020-11-27','1')

select *from ban_hang

--- Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra ---

select name,producer,madein,import_price, price, date_sx,note,date_nb,num 
from hanghoa, ban_hang
where hanghoa.id = ban_hang.id

---Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam ---

select name,producer,madein,import_price, price, date_sx,note,date_nb,num 
from hanghoa, ban_hang
where hanghoa.id = ban_hang.id and hanghoa.madein='vietnam'

---Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng ---

select tung_mat_hang, SUM(num) as tong_gia_ban
from hanghoa, ban_hang
group by tung_mat_hang
order by tong_gia_ban asc


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 20:44 27/11/2020create database bai_tap_2

use bai_tap_2

create table bang_hang_hoa(
 id int primary key identity(1,1),
 ten_mat_hang nvarchar(100),
 nha_san_xuat nvarchar(100),
 xuat_xu nvarchar(100),
 gia_nhap float,
 gia_ban float,
 ngay_san_xuat date,
)
go

insert into bang_hang_hoa(ten_mat_hang,nha_san_xuat,xuat_xu,gia_nhap,gia_ban,ngay_san_xuat)
values
('giay dep','dong','viet nam',1100000,4000000,'2020-01-27 15:01'),
('nike','dong1','usa',1600000,3200000,'2020-11-27 15:01'),
('adidas','dong2','korea',1100000,2000000,'2020-11-27 15:01'),
('balenciaga','dong3','china',160000,380000,'2020-07-27 15:01'),
('crocs','dong4','china',190000,230000,'2020-11-27 15:01'),
('rich owen','dong5','usa',1900000,4600000,'2020-11-27 15:01'),
('tong lao','dong6','viet nam',13000,20000,'2020-11-25 15:01'),
('to ong','dong7','viet nam',9000,12000,'2020-12-21 15:01'),
('thuong dinh','dong8','viet nam',80000,120000,'2020-10-27 15:01'),
('bitis','dong9','viet nam',1800000,2000000,'2020-01-27 15:01')


create table bang_ban_hang(
 id int primary key identity(1,1),
 id_hanghoa int references bang_ban_hang(id),
 chu_thich text,
 ngay_ban date,
 so_luong int,
)
go

insert into bang_ban_hang(id_hanghoa,chu_thich,ngay_ban,so_luong)
values
(1,'real 1 1','2020-11-12 11:30',2),
(5,'real 1 1','2020-11-12 11:30',12),
(4,'real 1 1','2020-11-12 11:30',30),
(1,'real 1 1','2020-11-12 11:30',20),
(6,'real 1 1','2020-11-12 11:30',15),
(9,'real 1 1','2020-11-12 11:30',7),
(4,'real 1 1','2020-11-12 11:30',2),
(2,'real 1 1','2020-11-12 11:30',6),
(7,'real 1 1','2020-11-12 11:30',4),
(3,'real 1 1','2020-11-12 11:30',80)
select * from bang_ban_hang 
select * from bang_hang_hoa
----Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra----.

select bang_ban_hang.id_hanghoa, bang_hang_hoa.ten_mat_hang, bang_hang_hoa.xuat_xu, bang_hang_hoa.gia_ban, bang_ban_hang.so_luong
into donhang
from bang_ban_hang, bang_hang_hoa
where bang_ban_hang.id_hanghoa=bang_hang_hoa.id

----Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam----.

select * from donhang where xuat_xu='viet nam'

----Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng----.

select ten_mat_hang, SUM(num) as tong_gia_ban
from bang_hang_hoa, bang_ban_hang
group by ten_mat_hang
order by tong_gia_ban asc 


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:28 27/11/2020


#Lesson4.sql


CREATE DATABASE BT1776

CREATE TABLE product (
id int(5) PRIMARY KEY identity(1,1),
name nvarchar(50),
producers nvarchar(50),
origin nvarchar(20),
price_in nvarchar(20),
price_out nvarchar(20), 
created_at date,
)

INSERT INTO product (id, name, producers, origin, price_in, price_out, created_at)
VALUES ('1','abc','a12','Viet Nam', '80', '100', '2020/08/08'),
('2','abc','a12','Nhat Ban', '80', '150', '2020/06/08'),
('3','abc','a12','Viet Nam', '80', '100', '2020/08/08'),
('4','abc','a12','Viet Nam', '80', '500', '2020/08/08'),
('5','abc','a12','Han Quoc', '80', '250', '2020/08/08'),
('6','abc','a12','Viet Nam', '80', '200', '2020/05/08'),
('7','abc','a12','Nhat Ban', '80', '400', '2020/08/08'),
('8','abc','a12','Nhat Ban', '80', '200', '2020/08/08'),
('9','abc','a12','Singapore', '80', '150', '2020/08/08'),
('10','abc','a12','Viet Nam', '80', '100', '2020/08/08')

CREATE TABLE selling (
id int(5) PRIMARY KEY identity(1,1),
id_hang_hoa int(5),
note nvarchar(50),
date_out date,
quantity nvarchar(10)
)
INSERT INTO selling (id, id_hang_hoa, note, date_out, quantity)
VALUES ('P001', '1', 'hang_loai_1', '2020/09/10', '25'),
('P002', '1', 'hang_loai_1', '2020/10/10', '25'),
('P003', '1', 'hang_loai_1', '2020/09/10', '5'),
('P004', '3', 'hang_loai_3', '2020/09/10', '30'),
('P005', '1', 'hang_loai_6', '2020/09/13', '25'),
('P006', '2', 'hang_loai_1', '2020/09/10', '25'),
('P007', '7', 'hang_loai_4', '2020/09/10', '60'),
('P008', '1', 'hang_loai_5', '2020/09/10', '25'),
('P009', '6', 'hang_loai_7', '2020/09/10', '23'),
('P010', '10', 'hang_loai_1', '2020/09/10', '25')

---Liet ke cac don hang duoc ban ra
SELECT name, producers, origin, price_in, price_out, created_at, id, note, date_out, quantity
FROM product, selling
WHERE product.id=selling.id_hang_hoa
---Liet ke ban hang duoc ban ra o Viet Nam
SELECT *
FROM product
WHERE origin='Viet Nam';
---Tong gia ban cho tung mat hang
SELECT name, price_out, quantity
INTO tong_don_hang
FROM product, selling
ALTER TABLE tong_don_hang
ADD total_price float;
WHERE product.id=selling.id_hang_hoa,
UPDATE tong_don_hang
SET total_price=price_out*quantity

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:36 27/11/2020-----bang san pham
create table product (
id int identity (1,1) primary key,
product_name nvarchar (100),
producer nvarchar (100),
made_in nvarchar (50),
import_price float,
price float,
date_of_manufacture date
)
go
---bang ban hang
create table sell_product (
id int identity (1,1) primary key,
id_hanghoa int,
note text,
date_of_sale date,
num int
)
go
alter table sell_product
add constraint fk_id_sp foreign key (id_hanghoa) references product(id)

insert into product (product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture)
values
('Ghe hoc','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ban hoc','aaa','Thai Lan','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu sach','aaa','Nhat Ban','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu de quan ao','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Gia sach','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Giuong ngu','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ban lam vec','aaa','Thai Lan','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Ghe sofa','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Tu sach','aaa','Nhat Ban','100.000','150.000','2020-05-18'),
('Goi ngu','aaa','Viet Nam','100.000','150.000','2020-05-18')

insert into sell_product (id_hanghoa,note,date_of_sale,num)
values
('1','san pham tot','2020-12-09','1'),
('2','san pham tot','2020-12-09','1'),
('3','san pham tot','2020-12-09','1'),
('4','san pham tot','2020-12-09','1'),
('5','san pham tot','2020-12-09','1'),
('6','san pham tot','2020-12-09','1'),
('7','san pham tot','2020-12-09','1'),
('8','san pham tot','2020-12-09','1'),
('9','san pham tot','2020-12-09','1'),
('10','san pham tot','2020-12-09','1')

select * from product
select * from sell_product

----Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra

select product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture,note,date_of_sale,num
from product,sell_product
where product.id = sell_product.id_hanghoa

----Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 

select product_name,producer,made_in,import_price,price,date_of_manufacture,note,date_of_sale,num
from product,sell_product
where product.id = sell_product.id_hanghoa and product.made_in ='Viet Nam'

----Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.

select product_name ,SUM(num) as tong_gia_ban
from product,sell_product
group by product_name
order by tong_gia_ban asc


Đã sao chép!!!