IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server
× 1. Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server 2) Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server 3) Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server 4) SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server 5) Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 20:07 01/08/2020 1,265 Lượt Xem

Tạo bảng dữ liệu tên là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học

- Bảng môn học : mã môn học, tên môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học, rollNo

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học

- Bảng book giờ dạy : mã lớp học, giờ bắt đầu dạy, giờ trả lớp, mã phòng học

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

ĐINH VĂN MẠNH [community]

Ngày viết: 19:48 02/08/2020


Đinh Văn Mạnh C2002L
create database quan_ly_sinh_vien
go	

use quan_ly_sinh_vien
go

create table student (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50) not null,
	age nvarchar(10),
	email nvarchar(200),
	gender nvarchar(16),
	phone_number nvarchar(16),
	address nvarchar(200)
)
go		

create table monhoc (
	monhoc_id nvarchar(20) primary key,
	monhoc_name nvarchar(50) not null
)
go

create table diem (
	diem nvarchar(20) primary key,
	rollno nvarchar(20) not null,
	monhoc_id nvarchar(20),
	constraint fk_diem primary key (rollno, monhoc_id),
	constraint fk_rollno foreign key (rollno) references student (rollno),
	constraint fk_monhoc_id foreign key (ma_mon_hoc) references monhoc (monhoc_id)
)
go	

create table class (
	class_id nvarchar(20) primary key,
	class_name nvarchar(50) not null,
	rollno nvachar(20)
)
go

create table room (
	room_id nvarchar(20) primary key,
	room_name nvarchar(50) not null,
	sobanhoc nvarchar(20),
	soghehoc nvarchar(20),
	address nvarchar(200)
)
go

create table book (
	class_id nvarchar(20) primary key,
	room_id nvarchar (20),
	start nvarchar(20),
	finnish nvarchar(20)
	constraint fk_booking primary key (class_id, room_id),
	constraint fk_class_id foreign key (class_id) references class (class_id),
	constraint fk_room_id foreign key (room_id) references room (room_id)
)
go

select * from student
select * from diem
select * from monhoc
select * from class
select * from room
select * from book

insert into student(rollno, fullname, age, email , gender, phone_number, address)
values
('R001', 'TRAN VAN A', '26','[email protected]', 'NAM', '+84967025996', '285 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('R002', 'TRAN VAN B', '25','[email protected]', 'NAM', '+84967024996', '286 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('R003', 'TRAN VAN C', '24','[email protected]', 'NU', '+84967025196', '215 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('R004', 'TRAN VAN D', '23','[email protected]', 'NAM', '+84967023996', '225 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM')

insert into diem(diem,rollno,monhoc_id)
values
('8','R001','SQL1'),
('7','R002','SQL1'),
('9','R003','SQL1'),
('10','R004','SQL1')

insert into monhoc(monhoc_id,monhoc_name)
values
('SQl1','SQL'),
('SQl1','SQL'),
('SQl1','SQL'),
('SQl1','SQL')

insert into class(class_id,class_name,rollno)
values
('Cl01','C2002L','R001'),
('Cl01','C2002L','R002'),
('Cl01','C2002L','R003'),
('Cl01','C2002L','R004')

insert into room(room_id,room_name,sobanhoc,soghehoc,address)
values
('SQl01','MONSQL','24','48','285 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('SQl01','MONSQL','24','48','285 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('SQl01','MONSQL','24','48','285 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM'),
('SQl01','MONSQL','24','48','285 DOI CAN, BA DINH, HA NOI, VIET NAM')

insert into book(class_id,room_id,start,finnish)
values
('Cl01','SQl01','6','10'),
('Cl01','SQl01','6','10'),
('Cl01','SQl01','6','10'),
('Cl01','SQl01','6','10')


Phạm Thế Hiền [community]

Ngày viết: 21:15 01/08/2020

Pham The Hien  C2002l

#SQLQuery1.sql


create database quan_ly_sinh_vien;
use quan_ly_sinh_vien;

create table student (
	rollno varchar(20) primary key, 
	fullname nvarchar(50), 
	age int, 
	address nvarchar(200), 
	email nvarchar(100), 
	phoneNumber nvarchar(50), 
	gender varchar(10)
)

create table bang_mon_hoc (
	ma_mon_hoc varchar(20) primary key,
	ten_mon_hoc nvarchar(100)
)

create table bang_diem(
	diem int, 
	rollNo varchar(20),
	ma_mon_hoc varchar(20),
	constraint fk_bang_diem primary key (rollno, ma_mon_hoc),
	constraint fk_rollno foreign key (rollno) references student (rollno),
	constraint fk_ma_mon_hoc foreign key (ma_mon_hoc) references bang_mon_hoc (ma_mon_hoc)
);

create table room (
	room_name nvarchar(50),
	room_id int primary key,
	address nvarchar(200),
	table_no int,
	chair int
);

create table class (
	class_id int primary key,
	class_name nvarchar(50),
	rollNo nvarchar(20)
);

create table booking (
	class_id int,
	start_time datetime,
	end_time datetime,
	room_id int,
	constraint fk_booking primary key (class_id, room_id),
	constraint fk_class_id foreign key (class_id) references class (class_id),
	constraint fk_room_id foreign key (room_id) references room (room_id)
);

insert into student(rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender) 
values 
		('R123', 'pham the hien', '18', '125 doi can, ba dinh, ha noi', '[email protected]', '+841256989636', 'Nam'),
		('R002', 'pham the hien 1', '19', '125 doi can, ba dinh, ha noi', '[email protected]', '+841256989637', 'Nam'),
		('R003', 'pham the hien 2', '20', '125 doi can, ba dinh, ha noi', '[email protected]', '+841256989638', 'Nam'),
		('R004', 'pham the hien 3', '21', '125 doi can, ba dinh, ha noi', '[email protected]', '+841256989639', 'Nam'),
		('R005', 'pham the hien 4', '22', '125 doi can, ba dinh, ha noi', '[email protected]', '+841256989630', 'Nam')

select * from student

insert into bang_mon_hoc (ma_mon_hoc, ten_mon_hoc)
values (1, 'Toan'),
(2, 'Hoa Hoc'),
(3, 'Ngu Van'),
(4, 'Anh Van'),
(5, 'Lich Su'),
(6, 'Dia Ly')

select * from bang_mon_hoc

insert into bang_diem (diem, rollNo, ma_mon_hoc)
values 
		(10, 'R123', 1),
		(9, 'R002', 2),
		(8, 'R004', 3),
		(8, 'R005', 4),
		(10, 'R003', 5),
		(7, 'R123', 6)

select * from bang_diem
 


Bùi Văn Hưởng [community]

Ngày viết: 21:14 01/08/2020

em Bùi Văn Hưởng nộp bài-- Tao CSDL
create database C2002L
go

-- active CSDL C2002L
use C2002L
go

-- THIET KE CAU TRUC TABLE TRONG CSDL
-- Tao bang sinh vien : Student
create table student (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50) not null,
	age nvarchar(10),
	address nvarchar(50),
	email nvarchar(50),
	phoneNumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(50),
)
go

create table bangdiem (
	roolNo nvarchar (50),
	mamonhoc nvarchar (50),
)
go

create table bangmonhoc (
	manomhoc nvarchar(50),
	tenmonhoc nvarchar(50),
)
go

create table Banglophoc (
	manomhoc nvarchar(50),
	tenlophoc nvarchar(50),
	rollNo nvarchar(50),
)
go
 
create table Bangphonghoc (
	tenphonghoc nvarchar(50),
	maphonghoc nvarchar(50),
	sobanhoc nvarchar(50),
	soghehoc nvarchar(50),
	diachilophoc nvarchar(50),
)
go
create table Bangbookgioday (
	malophoc nvarchar(50),
	giobatdauhoc nvarchar(50),
	giatralop nvarchar(50),
	maphonghoc nvarchar(50),
)
go

	select * from student
	select * from bangdiem
	select * from bangmonhoc
	select * from Banglophoc
	select * from Bangphonghoc
	select * from Bangbookgioday

insert into student(rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender)
values
	('ROO', 'TRANVANA', '1999-12-28','HANOI', '[email protected]', '+08453823723' , 'Nam'),
	('RO1', 'TRANVANB', '1999-12-23','HANAM',  'TRANVANBgmail.com', '+08453823723' , 'Nam'),
	('RO2', 'TRANVANC', '1999-07-22','TAHINGUYEN',  '[email protected]', '+08453823723' , 'Nam'),
	('RO3', 'TRANVAND', '1999-02-25', 'HAIPHONG', '[email protected]', '+08453823723', 'Nam'),
	('RO4', 'TRANVANE', '1999-03-26', 'QUANGNINH', '[email protected]', '+08453823723' , 'Nam')

insert into bangdiem(roolNo,mamonhoc)
values
('ROO','1928'),
('RO1','1922'),
('RO2','1923'),
('RO3','1948'),
('RO4','1948')
 
 insert into bangmonhoc(manomhoc,tenmonhoc)
values
('1928','TOAN'),
('1922','VAN'),
('1923','TIENGANH'),
('1948','LY'),
('1948','HOA')
 
  
 insert into Banglophoc(manomhoc,tenlophoc,rollNo)
values
('1928','C2020L','ROO'),
('1922','C2022L','RO1'),
('1923','C20234L','RO2'),
('1948','C2023L','RO3'),
('1948','C2021L','RO4')

  
 insert into Bangphonghoc(


Trần Trung Hiếu [community]

Ngày viết: 21:14 01/08/2020

Em là Trần Trung Hiếu, ở lớp C2002l


-- Tạo CSDL
create database quan_ly_sinh_vien
go

-- Active CSDL
use quan_ly_sinh_vien
go

-- THIẾT KẾ CẤU TRÚC TABLE
-- Tạo bảng "Sinh Viên"
create table SinhVien (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50) not null,
	age int,
	svaddress nvarchar(150),
	email varchar(100),
	phoneNumber nvarchar(16),
	gender nvarchar(10) 
)
go

-- Tạo bảng "Điểm"
create table Diem (
	diem int not null,
	rollno nvarchar(20) not null,
	maMonHoc nvarchar(20) not null,
)
go

-- Tạo bảng "Môn học"
create table MonHoc (
	maMonHoc nvarchar(20) primary key,
	tenMonHoc nvarchar(20) not null
)
go

-- Tạo bảng "Lớp học"
create table LopHoc (
	maLopHoc nvarchar(20) primary key,
	tenLopHoc nvarchar(20) not null, 
	rollNo nvarchar(20) not null
)
go

-- Tạo bảng "Phòng học"
create table PhongHoc (
	tenPhong nvarchar(20) not null,
	maPhong nvarchar(20) primary key,
	soBan int not null,
	soGhe int not null,
	diaChi nvarchar(50) not null	 
)
go

-- Tạo bảng "Book Giờ dạy"
create table newClass (
	maLopHoc nvarchar(20),
	gioBatDau time(0) not null,
	gioTraLop time(0) not null,
	maPhong nvarchar(20) not null
)
go

-- TEST DỮ LIỆU
select * from SinhVien
select * from Diem
select * from MonHoc
select * from LopHoc 
select * from PhongHoc
select * from newClass

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, svaddress, email, phoneNumber, gender)
values
('R001','TRAN VAN A','18','HOANG QUOC VIET, CAU GIAY, HA NOI','[email protected]','+843200534034','NAM'),
('R002','TRAN VAN B','20','NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI','[email protected]','+843200534034','NU'),
('R003','TRAN VAN C','15','TRAN PHU, HA DONG, HA NOI','[email protected]','+843200534034','NAM'),
('R004','TRAN VAN D','19','LE THANH NGHI, HOANG MAI, HA NOI','[email protected]','+843200534034','NU'),
('R005','TRAN VAN E','17','KIM MA, BA DINH, HA NOI','[email protected]','+843200534034','NAM')

insert into Diem (diem, rollno, maMonHoc)
values
('10','R001','S01'),
('7','R002','S04'),
('9','R003','S02'),
('8','R004','S03'),
('5','R005','S05')

insert into MonHoc (maMonHoc, tenMonHoc)
values
('S01','TOAN'),
('S02','VAN'),
('S03','ANH'),
('S04','LY'),
('S05','HOA')

insert into LopHoc (maLopHoc, tenLopHoc, rollNo)
values
('C001','C2001L','R001'),
('C002','C2002M','R002'),
('C003','C2004A','R003'),
('C004','C2003L','R004'),
('C005','C2005L','R005')

insert into PhongHoc (tenPhong, maPhong, soBan, soGhe, diaChi)	
values
('305','P305','40','40','TANG 3 - A2'),
('603','P603','70','70','TANG 6 - A2'),
('201','P201','50','50','TANG 2 - A2'),
('G01','PG01','25','25','TANG G - A2'),
('504','P504','30','30','TANG 5 - A2')

insert into newClass (maLopHoc, gioBatDau, gioTraLop, maPhong)
values
('C001','07:00','09:30','P504'),
('C002','09:30','11:00','PG01'),
('C003','13:30','15:30','P201'),
('C004','15:30','17:00','P603'),
('C005','17:00','18:30','P305')


Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!