IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server
× 1. Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server 2) Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server 3) Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server 4) SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server 5) Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server 6) Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server 7) Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server 8) Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL 9) Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL 10) Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server 11) Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:43 20/11/2020 2,256 Lượt Xem

Tạo bảng dữ liệu tên là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học

- Bảng môn học : mã môn học, tên môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học, rollNo

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học

- Bảng book giờ dạy : mã lớp học, giờ bắt đầu dạy, giờ trả lớp, mã phòng học

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:24 25/11/2020create table Student (
	rollNo nvarchar(30),
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(200),
	email nvarchar(100),
	phoneNum nvarchar(100),
	gender nvarchar(40),
)

create table Diem (
	rollNo nvarchar(30),
	diem int,
	ma_mon nvarchar(40),
)

create table Mon_hoc (
	 ma_mon nvarchar(40),
	 ten_mon nvarchar(50),
)

create table Lop_hoc (
	rollNo nvarchar(40),
	ma_lop nvarchar(40),
	ten_lop nvarchar(40),
)

create table Phong_hoc (
	ten_phong nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
	so_ban int,
	so_ghe int,
	dia_chi nvarchar(200),
)

create table Gio_day (
	ma_lop nvarchar(40),
	gio_bat_dau nvarchar(50),
	gio_ket_thuc nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
)

insert into Student (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male'),
('R100', 'Nguyen Quan', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0984406101', 'Male')


insert into Diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC')


insert into Mon_hoc (ma_mon, ten_mon)
values
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan')


insert into Lop_hoc (rollNo, ma_lop, ten_lop)
values
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1')

insert into Phong_hoc (ten_phong, ma_phong, so_ban, so_ghe, dia_chi)
values
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc')

insert into Gio_day (ma_lop, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, ma_phong)
values
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty')

select * from Student
select * from Diem
select * from Mon_hoc
select * from Lop_hoc
select * from Phong_hoc
select * from Gio_day


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:54 25/11/2020create table Student (
	rollNo nvarchar(30),
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(200),
	email nvarchar(100),
	phoneNum nvarchar(100),
	gender nvarchar(40),
)

create table Diem (
	rollNo nvarchar(30),
	diem int,
	ma_mon nvarchar(40),
)

create table Mon_hoc (
	 ma_mon nvarchar(40),
	 ten_mon nvarchar(50),
)

create table Lop_hoc (
	rollNo nvarchar(40),
	ma_lop nvarchar(40),
	ten_lop nvarchar(40),
)

create table Phong_hoc (
	ten_phong nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
	so_ban int,
	so_ghe int,
	dia_chi nvarchar(200),
)

create table Gio_day (
	ma_lop nvarchar(40),
	gio_bat_dau nvarchar(50),
	gio_ket_thuc nvarchar(50),
	ma_phong nvarchar(50),
)

insert into Student (rollNo, fullname, age, address, email, phoneNum, gender)
values
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male'),
('R100', 'Minh Dang', '20', 'Hanoi', '[email protected]', '0912009992', 'Male')


insert into Diem (rollNo, diem, ma_mon)
values
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC'),
('R100', '8', 'ABC')


insert into Mon_hoc (ma_mon, ten_mon)
values
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan'),
('ABC', 'Toan')


insert into Lop_hoc (rollNo, ma_lop, ten_lop)
values
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1'),
('R100', 'A1', 'B1')

insert into Phong_hoc (ten_phong, ma_phong, so_ban, so_ghe, dia_chi)
values
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc'),
('E1', 'C1', '12', '23', 'abcabc')

insert into Gio_day (ma_lop, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, ma_phong)
values
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty'),
('asdf', 'zxcv', 'bnmv', 'qwerty')

select * from Student
select * from Diem
select * from Mon_hoc
select * from Lop_hoc
select * from Phong_hoc
select * from Gio_day


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 23:49 24/11/2020create database quan_ly_sinh_vien
go

create table SinhVien (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(100),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10)
)

select * from SinhVien

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R000','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R001','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R002','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R003','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R004','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam')


create table Marks (
	marks float,
	rollno nvarchar(20),
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key
)
select * from Marks

insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('10', 'R001', 'MS000')
insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('10', 'R001', 'MS001'),
('10', 'R001', 'MS002'),
('10', 'R001', 'MS003'),
('10', 'R001', 'MS004')


create table MonHoc (
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key,
	Tenmonhoc nvarchar(30)
)
select * from MonHoc

insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH001', 'Toan')
insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH002', 'Van')
insert into MonHoc( Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('NH003', 'Sinh'),
('NH004', 'Ly'),
('NH005', 'Hoa')


create table LopHoc (
	Malophoc nvarchar(10) primary key,
	Tenlophoc nvarchar(20),
	rollno nvarchar(10)
)
select * from LopHoc

insert into LopHoc(Malophoc, Tenlophoc, rollno)
values
('T2008', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2004', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2003', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2002', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2001', 'T2008A', 'ND1008')


create table PhongHoc (
	Tenphonghoc nvarchar(50),
	Maphong nvarchar(20) primary key,
	Soban int,
	Soghe int,
	Diachi nvarchar(100)
)
select * from PhongHoc

insert into PhongHoc(Tenphonghoc, Maphong, Soban, Soghe, Diachi)
values
('T2008A', 'T2008', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2002', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2003', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2004', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2005', '15', '15', 'Ha noi')


create table Giogiay (
	Malop nvarchar(10) primary key,
	GioGiay Nvarchar(20),
	Giotra nvarchar(20),
	Maphong nvarchar(20)
)
select * from Giogiay

insert into Giogiay(Malop, GioGiay, Giotra, Maphong)
values
('T11', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T12', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T13', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T14', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T15', '1:30', '5:00', 'T2008A')


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:39 21/11/2020create database Quan_li_sinh_vien
go
create table Student(
	rollno nvarchar(100) primary key,
	fullname nvarchar(150),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(80),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10),
)
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T01','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T02','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T03','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T04','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T05','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
create table Marks(
	mark float,
	rollno nvarchar(20) primary key,
	rollnoObject nvarchar(20)
)
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T01','S10'),
('10','T02','S20'),
('10','T03','S30')
select * from Marks
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T04','S40'),
('10','T05','S50')
select * from Marks
create table Object (
	rollnoObject nvarchar(20) primary key,
	nameObject nvarchar(50)
)
insert into Object(rollnoObject,nameObject)
values
('T01','Math'),
('T02','Oceian'),
('T03','Art'),
('T04','Vietnamese'),
('T05','History')
select * from Object
create table Class(
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	nameClass nvarchar(100),
	rollno nvarchar(20)
)
insert into Class(rollnoClass,nameClass,rollno)
values
('S10','10A1','T201'),
('S20','10A2','T202'),
('S30','10A3','T203'),
('S40','10A4','T204'),
('S50','10A5','T205')
select * from Class
create table RoomClass(
	NameRoomClass nvarchar(100),
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	tableNumber int,
	chairNumber int,
	addressRoomClass nvarchar(200)
)
insert into RoomClass(NameRoomClass,rollnoClass,tableNumber,chairNumber,addressRoomClass)
values
('MathRoom','S10','20','40','T1'),
('OceinRoom','S20','20','40','T2'),
('ArtRoom','S30','20','40','T3'),
('VietnameseRoom','S40','20','40','T4'),
('HistoryRoom','S50','20','40','T5')
select * from RoomClass
create table booktime(
	rollnoRoomClass nvarchar(20) primary key,
	startTeach datetime,
	endTeach datetime,
	rollnoClass nvarchar(20)
)
insert into booktime(rollnoRoomClass,startTeach,endTeach,rollnoClass)
values
('S1','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T1'),
('S2','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T2'),
('S3','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T3'),
('S4','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T4'),
('S5','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T5')
select * from booktime


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:39 21/11/2020create database Quan_li_sinh_vien
go
create table Student(
	rollno nvarchar(100) primary key,
	fullname nvarchar(150),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(80),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10),
)
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T01','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T02','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T03','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T04','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T05','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
create table Marks(
	mark float,
	rollno nvarchar(20) primary key,
	rollnoObject nvarchar(20)
)
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T01','S10'),
('10','T02','S20'),
('10','T03','S30')
select * from Marks
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T04','S40'),
('10','T05','S50')
select * from Marks
create table Object (
	rollnoObject nvarchar(20) primary key,
	nameObject nvarchar(50)
)
insert into Object(rollnoObject,nameObject)
values
('T01','Math'),
('T02','Oceian'),
('T03','Art'),
('T04','Vietnamese'),
('T05','History')
select * from Object
create table Class(
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	nameClass nvarchar(100),
	rollno nvarchar(20)
)
insert into Class(rollnoClass,nameClass,rollno)
values
('S10','10A1','T201'),
('S20','10A2','T202'),
('S30','10A3','T203'),
('S40','10A4','T204'),
('S50','10A5','T205')
select * from Class
create table RoomClass(
	NameRoomClass nvarchar(100),
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	tableNumber int,
	chairNumber int,
	addressRoomClass nvarchar(200)
)
insert into RoomClass(NameRoomClass,rollnoClass,tableNumber,chairNumber,addressRoomClass)
values
('MathRoom','S10','20','40','T1'),
('OceinRoom','S20','20','40','T2'),
('ArtRoom','S30','20','40','T3'),
('VietnameseRoom','S40','20','40','T4'),
('HistoryRoom','S50','20','40','T5')
select * from RoomClass
create table booktime(
	rollnoRoomClass nvarchar(20) primary key,
	startTeach datetime,
	endTeach datetime,
	rollnoClass nvarchar(20)
)
insert into booktime(rollnoRoomClass,startTeach,endTeach,rollnoClass)
values
('S1','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T1'),
('S2','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T2'),
('S3','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T3'),
('S4','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T4'),
('S5','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T5')
select * from booktime


Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!