IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server

by GokiSoft.com - 20:07 27/12/2021 21,810 Lượt Xem

Tạo bảng dữ liệu tên là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender -> Trường khóa chính rollno

   - Bảng môn học : mã môn học, tên môn học -> Trường khóa chính mã môn học tự tăng

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học -> Trường khóa chính rollno, mã môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học, rollNo -> Trường khóa chính mã lớp học tự tăng

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học -> Trường khóa chính mã phòng học tự tăng

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu:

- Hiển thị dữ liệu trong các bảng

- Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và số ghế > 5

   - Hiển thị phòng học có số bàn > 5 và < 20 + số ghế > 5 và < 20

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 23:49 24/11/2020create database quan_ly_sinh_vien
go

create table SinhVien (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(100),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10)
)

select * from SinhVien

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R000','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R001','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R002','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R003','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R004','Nguyên Phấn Đông', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam')


create table Marks (
	marks float,
	rollno nvarchar(20),
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key
)
select * from Marks

insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('10', 'R001', 'MS000')
insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('10', 'R001', 'MS001'),
('10', 'R001', 'MS002'),
('10', 'R001', 'MS003'),
('10', 'R001', 'MS004')


create table MonHoc (
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key,
	Tenmonhoc nvarchar(30)
)
select * from MonHoc

insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH001', 'Toan')
insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH002', 'Van')
insert into MonHoc( Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('NH003', 'Sinh'),
('NH004', 'Ly'),
('NH005', 'Hoa')


create table LopHoc (
	Malophoc nvarchar(10) primary key,
	Tenlophoc nvarchar(20),
	rollno nvarchar(10)
)
select * from LopHoc

insert into LopHoc(Malophoc, Tenlophoc, rollno)
values
('T2008', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2004', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2003', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2002', 'T2008A', 'ND1008'),
('T2001', 'T2008A', 'ND1008')


create table PhongHoc (
	Tenphonghoc nvarchar(50),
	Maphong nvarchar(20) primary key,
	Soban int,
	Soghe int,
	Diachi nvarchar(100)
)
select * from PhongHoc

insert into PhongHoc(Tenphonghoc, Maphong, Soban, Soghe, Diachi)
values
('T2008A', 'T2008', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2002', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2003', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2004', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2005', '15', '15', 'Ha noi')


create table Giogiay (
	Malop nvarchar(10) primary key,
	GioGiay Nvarchar(20),
	Giotra nvarchar(20),
	Maphong nvarchar(20)
)
select * from Giogiay

insert into Giogiay(Malop, GioGiay, Giotra, Maphong)
values
('T11', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T12', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T13', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T14', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T15', '1:30', '5:00', 'T2008A')


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:39 21/11/2020create database Quan_li_sinh_vien
go
create table Student(
	rollno nvarchar(100) primary key,
	fullname nvarchar(150),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(80),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10),
)
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T01','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T02','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T03','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T04','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T05','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
create table Marks(
	mark float,
	rollno nvarchar(20) primary key,
	rollnoObject nvarchar(20)
)
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T01','S10'),
('10','T02','S20'),
('10','T03','S30')
select * from Marks
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T04','S40'),
('10','T05','S50')
select * from Marks
create table Object (
	rollnoObject nvarchar(20) primary key,
	nameObject nvarchar(50)
)
insert into Object(rollnoObject,nameObject)
values
('T01','Math'),
('T02','Oceian'),
('T03','Art'),
('T04','Vietnamese'),
('T05','History')
select * from Object
create table Class(
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	nameClass nvarchar(100),
	rollno nvarchar(20)
)
insert into Class(rollnoClass,nameClass,rollno)
values
('S10','10A1','T201'),
('S20','10A2','T202'),
('S30','10A3','T203'),
('S40','10A4','T204'),
('S50','10A5','T205')
select * from Class
create table RoomClass(
	NameRoomClass nvarchar(100),
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	tableNumber int,
	chairNumber int,
	addressRoomClass nvarchar(200)
)
insert into RoomClass(NameRoomClass,rollnoClass,tableNumber,chairNumber,addressRoomClass)
values
('MathRoom','S10','20','40','T1'),
('OceinRoom','S20','20','40','T2'),
('ArtRoom','S30','20','40','T3'),
('VietnameseRoom','S40','20','40','T4'),
('HistoryRoom','S50','20','40','T5')
select * from RoomClass
create table booktime(
	rollnoRoomClass nvarchar(20) primary key,
	startTeach datetime,
	endTeach datetime,
	rollnoClass nvarchar(20)
)
insert into booktime(rollnoRoomClass,startTeach,endTeach,rollnoClass)
values
('S1','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T1'),
('S2','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T2'),
('S3','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T3'),
('S4','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T4'),
('S5','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T5')
select * from booktime


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:39 21/11/2020create database Quan_li_sinh_vien
go
create table Student(
	rollno nvarchar(100) primary key,
	fullname nvarchar(150),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(80),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10),
)
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T01','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phonenumber,gender)
values
('T02','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T03','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T04','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam'),
('T05','Tran Van Lam','18','Ha Nam','[email protected]','1239999','nam')
select * from Student
create table Marks(
	mark float,
	rollno nvarchar(20) primary key,
	rollnoObject nvarchar(20)
)
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T01','S10'),
('10','T02','S20'),
('10','T03','S30')
select * from Marks
insert into Marks(mark,rollno,rollnoObject)
values
('9','T04','S40'),
('10','T05','S50')
select * from Marks
create table Object (
	rollnoObject nvarchar(20) primary key,
	nameObject nvarchar(50)
)
insert into Object(rollnoObject,nameObject)
values
('T01','Math'),
('T02','Oceian'),
('T03','Art'),
('T04','Vietnamese'),
('T05','History')
select * from Object
create table Class(
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	nameClass nvarchar(100),
	rollno nvarchar(20)
)
insert into Class(rollnoClass,nameClass,rollno)
values
('S10','10A1','T201'),
('S20','10A2','T202'),
('S30','10A3','T203'),
('S40','10A4','T204'),
('S50','10A5','T205')
select * from Class
create table RoomClass(
	NameRoomClass nvarchar(100),
	rollnoClass nvarchar(20) primary key,
	tableNumber int,
	chairNumber int,
	addressRoomClass nvarchar(200)
)
insert into RoomClass(NameRoomClass,rollnoClass,tableNumber,chairNumber,addressRoomClass)
values
('MathRoom','S10','20','40','T1'),
('OceinRoom','S20','20','40','T2'),
('ArtRoom','S30','20','40','T3'),
('VietnameseRoom','S40','20','40','T4'),
('HistoryRoom','S50','20','40','T5')
select * from RoomClass
create table booktime(
	rollnoRoomClass nvarchar(20) primary key,
	startTeach datetime,
	endTeach datetime,
	rollnoClass nvarchar(20)
)
insert into booktime(rollnoRoomClass,startTeach,endTeach,rollnoClass)
values
('S1','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T1'),
('S2','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T2'),
('S3','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T3'),
('S4','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T4'),
('S5','2020-11-21 10:5:30','2020-11-21 11:5:30','T5')
select * from booktime


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 23:44 20/11/2020create database quan_ly_sinh_vien
go

create table SinhVien (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	fullname nvarchar(50),
	age int,
	address nvarchar(150),
	email nvarchar(100),
	phonenumber nvarchar(20),
	gender nvarchar(10)
)

select * from SinhVien

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R001','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),

insert into SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phonenumber, gender)
values
('R002','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R003','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R004','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam'),
('R005','Nguyen Ba Hai', '18', 'Ha Noi', '[email protected]', '123456789', 'nam')


create table Marks (
	marks float,
	rollno nvarchar(20),
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key
)
select * from Marks

insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('9', 'R001', 'MS001')
insert into Marks(marks, rollno, Mamonhoc)
values
('9', 'R001', 'MS002'),
('9', 'R001', 'MS003'),
('9', 'R001', 'MS004'),
('9', 'R001', 'MS005')


create table MonHoc (
	Mamonhoc nvarchar(20) primary key,
	Tenmonhoc nvarchar(30)
)
select * from MonHoc

insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH001', 'Toan')
insert into MonHoc(Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('MH002', 'Van')
insert into MonHoc( Mamonhoc, Tenmonhoc)
values
('NH003', 'Anh'),
('NH004', 'Ly'),
('NH005', 'Hoa')


create table LopHoc (
	Malophoc nvarchar(10) primary key,
	Tenlophoc nvarchar(20),
	rollno nvarchar(10)
)
select * from LopHoc

insert into LopHoc(Malophoc, Tenlophoc, rollno)
values
('T2008', 'T2008A', 'TH2008'),
('T2004', 'T2008A', 'TH2008'),
('T2003', 'T2008A', 'TH2008'),
('T2002', 'T2008A', 'TH2008'),
('T2001', 'T2008A', 'TH2008')


create table PhongHoc (
	Tenphonghoc nvarchar(50),
	Maphong nvarchar(20) primary key,
	Soban int,
	Soghe int,
	Diachi nvarchar(100)
)
select * from PhongHoc

insert into PhongHoc(Tenphonghoc, Maphong, Soban, Soghe, Diachi)
values
('T2008A', 'T2008', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2002', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2003', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2004', '15', '15', 'Ha noi'),
('T2008A', 'T2005', '15', '15', 'Ha noi')


create table Giogiay (
	Malop nvarchar(10) primary key,
	GioGiay Nvarchar(20),
	Giotra nvarchar(20),
	Maphong nvarchar(20)
)
select * from Giogiay

insert into Giogiay(Malop, GioGiay, Giotra, Maphong)
values
('T11', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T12', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T13', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T14', '1:30', '5:00', 'T2008A'),
('T15', '1:30', '5:00', 'T2008A')


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:15 20/11/2020create table Student (
rollno nvarchar(20) primary key ,
fullname nvarchar(100),
age int,
address nvarchar(200),
email nvarchar(150),
phoneNumber nvarchar(15),
gender nvarchar(20)
)
select * from Student
insert into Student( rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender)
values
('1001','A','19','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1002','B','20','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1003','C','19','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1004','D','20','18','[email protected]','123456789','nam'),
('1005','E','19','18','[email protected]','123456789','nam')

create table Diem (
point float,
class nvarchar (10),
rollNo nvarchar (20) primary key
)
select * from Diem
insert into Diem(point,class,rollNo)
values
('1','t1','001'),
('9','t3','002'),
('5','t4','003'),
('10','t7','004'),
('7','t1','005')

create table monhoc (
ma_mon_hoc nvarchar (10) primary key,
ten_mon_hoc nvarchar (30)
)
insert into monhoc(ma_mon_hoc ,ten_mon_hoc )
values
('q111','toan'),
('q112','vat li'),
('q113','hoa hoc'),
('q114','sinh hoc'),
('q115','đia li')
select * from  monhoc

create table class (
ma_lop_hoc nvarchar (20),
name nvarchar (30),
rollno nvarchar (20) primary key
)
insert into class(ma_lop_hoc,name,rollno)
values
('e111','qqq','123'),
('e113','ttt','114'),
('e111','eee','125'),
('e113','uuu','116'),
('e111','ooo','127')
select * from  class

create table room (
name nvarchar (30),
rollno nvarchar (20) primary key,
table_room int,
chair int,
address nvarchar (200)
)
insert into room (name,rollno,table_room,chair,address)
values
('A','001','10','20','ha noi'),
('B','002','10','20','ha noi'),
('C','003','10','20','ha noi'),
('D','004','10','20','ha noi'),
('E','005','10','20','ha noi')
select * from room

create table book (
rollno nvarchar (20) primary key ,
start_ time,
end_ time,
room nvarchar (20),
)
insert into book(rollno,start_,end_,room)
values
('001','14:00:00','18:00:00','0123'),
('002','15:00:00','19:00:00','0124'),
('003','16:00:00','20:00:00','0125'),
('004','17:00:00','21:00:00','0126'),
('005','18:00:00','22:00:00','0127')
select * from book


Đã sao chép!!!