IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,807 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:18 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
//Bai 5	
	
	float i,n,tong;
	tong = 0;
	printf("Nhap n = ");
	scanf("%f", &n);
	for(i=0;i<=n;i++) {
		tong = tong + 1/(2*i+1);
	}
	printf("Sn = %f", tong);
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:11 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
//Bai 4
	
	float i,n,tong;
	printf("Nhap n= ");
	scanf("%f", &n);
	i = 1;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		tong = tong + 1/(2*i);
		}
		printf("Sn = %f", tong);
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:46 15/09/2020//Baitap2:
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int i=1;
	int n;
	int s=0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%d", &n);
		//dung while
	while(i<=n){
		s=s+(i*i);
		i++;
	}
	//dung do...while
	do{
		s=s+i*i;
		i++;
	}
	while(i<=n);
	//dung for
	for(int i=1;i<=n;i++){
		s=s+i*i;
	}
	printf("\nTong S(n)=%d", s);
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:38 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

 int main(int argc, char *argv[]) {
  //S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
 
  //cach 1 for
	int n,i;
	float t;
	t=0 ;
	i=1;
	printf(" nhap so n = ");
	scanf("%d",&n);
	
	for (i=1;i<=n;i++) {
   t=t+1.0/2*i;
	printf("\n so n la: %f",t);	
	}
	
		//cach 2 while
  int n,i;
float t;
t=0;
i=1;
printf (" nhap so n ");
scanf("%d",&n);

while (i<=n){
	t=t+1,0/2*i;
	i++;
	printf("\n so n la %f",t);
}
	
	//cach 3 do while

int n,i;
float t;
i=1;
t=0;
printf (" nhap so n ");
scanf("%d",&n);

do{
	t=t+1.0/2*i;
	i++;
	} while (i<=n);
  printf("\n so n la %f",t);
  
	return 0;	
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:13 15/09/2020#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int i=1;
	int n;
	int s=0;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%d", &n);
		//dung while
	while(i<=n){
		s=s+i;
		i++;
	}
	//dung do...while
	do{
		s=s+i;
		i++;
	}
	while(i<=n);
	//dung for
	for(int i=1;i<=n;i++){
		s=s+i;
	}
	printf("\nTong S(n)=%d", s);
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!