IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,701 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 22:54 14/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	//BAI 3

	float n; scanf("%f", &n);
	float n2 = n, n3 = n;
	
	if (n <= 0) printf("MATH ERROR!"), exit(0);
	
	//Cach 1:
	float s1 = 0;
	for (float i = 1; i <= n; i++) s1 += (1 / i);
	printf("S1 = %.3f\n", s1);
	
	//Cach 2:
	float s2 = 0; 
	while (n2 > 0) s2 += (1 / n2), n2--;
	printf("S2 = %.3f\n", s2);
	
	//Cach 3:
	float s3 = 0;
	do s3 += (1 / n3), n3--;
	while (n3 > 0);
	printf("S3 = %.3f\n", s3);
	
	return 0;

}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 22:38 14/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {
	
	//BAI 2

	int n; scanf("%d", &n);
	int n2 = n, n3 = n;
	
	//Cach 1:
	int s1 = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) s1 += pow(i, 2);
	printf("S1 = %d\n", s1);
	
	//Cach 2:
	int s2 = 0; 
	while (n2 > 0) s2 += pow(n2, 2), n2--;
	printf("S2 = %d\n", s2);
	
	//Cach 3:
	int s3 = 0;
	do s3 += pow(n3, 2);
	while (n3--);
	printf("S3 = %d\n", s3);

}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:16 14/09/2020


Bai tap so 4
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
//Cach for
{
	int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0)
	printf("Khong tinh duoc");
	else{
		float tong=0;
		for (int i=1;i<=n;++i)
		tong= tong + (1.0/(2*i));
		printf("Tong day so do la %f",tong);
	}
	return 0;	
}
//Cach while
{
	{
	int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0)
	printf("Khong tinh duoc");
	else{
		float tong=0;
		int i=1;
		while(i<=n){
		tong= tong + (1.0/(2*i));
		i++;
	    }
		printf("Tong day so do la %f",tong);
	}
	return 0;	
}
}
//Cach do..while
{
	int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0)
	printf("Khong tinh duoc");
	else{
		float tong=0;
		int i=1;
		do{
		tong= tong + (1.0/(2*i));
		i++;
	    }while(i<=n);
		printf("Tong day so do la %f",tong);
	}
	return 0;	
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:06 14/09/2020


Bai tap so 2
#include<stdio.h>
int main()
//Cach while
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong tinh duoc");
	}
	else{
		int i=1, tong=0;
		while(i<=n){
			tong=tong + i*i;
			i++;
		}
		printf("\nTong day so bang %d",tong);
	}
}
//Cach do..while
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong tinh duoc");
	}
	else{
		int i=1, tong=0;
		do{
			tong=tong + i*i;
			i++;	
		}while(i<=n);
		printf("\nTong day so bang %d",tong);
	}
	
}
//Cach for
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Khong tinh duoc");
	}
	else{
		int i,tong=0;
	    for(i=1;i<=n;i++)
	    tong=tong + i*i;
		printf("\nTong day so bang %d",tong);
	}
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 17:17 14/09/2020


Bai tap so 1
#include<stdio.h>
int main()
//Cach for
{
	int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Ban da lam sai");
	}
	else{
		int tong=0;
		for(int i=0;i<=n;++i)
		tong = tong + i;
		printf("Tong n so la %d",tong);
	}
	getch();
	return 0;
}
//Cach while
{
		int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Ban da lam sai");
	}
	else{
		int i=1,tong=0;
		while(i<=n){
			tong=tong + i;
			i++;
		}
		printf("\nTong day so = %d ",tong);
	}
	
}
//Cach do...while
{
		int n;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Ban da lam sai");
	}
	else{
		int i=1,tong=0;
		do{
			tong=tong+i;
			i++;
		}while(i<=n);
		printf("\nTong day so = %d",tong);
	}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!