IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 19:48 31/12/2021 17,073 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau
- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- tên mặt hàng
- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:55 27/11/2020create database BT1776
go

use BT1776

create table hanghoa (
	id int primary key identity (1,1),
	name nvarchar(100) not null,
	nhasx nvarchar(50),
	made nvarchar(50),
	price float,
	sell float,
	ngaysx date
)

create table banhang (
	id int primary key identity (1,1),
	id_hanghoa int references hanghoa(id),
	note nvarchar(500),
	ngayban date,
	soluong int
)


insert into hanghoa(name, nhasx, made, price, sell, ngaysx)
values
('Tivi', 'Sony', 'VIET NAM', 10.000, 12.000, '2020-11-27'),
('Tu Lanh', 'Samsung', 'KOREA', 9.000, 10.000, '2020-10-27'),
('May Hut Bui', 'LG', 'VIET NAM', 7.000, 8.000, '2020-11-26'),
('Bep', 'Sony', 'JAPAN', 12.000, 13.000, '2020-11-25'),
('Tivi', 'Samsung', 'KOREA', 10.000, 12.500, '2020-10-25'),
('Dieu Hoa', 'LG', 'VIET NAM', 11.000, 12.000, '2020-10-26'),
('Quat', 'Sony', 'VIET NAM', 4.000, 5.000, '2020-11-23'),
('May Giat', 'Sony', 'JAPAN', 8.900, 9.000, '2020-10-23'),
('Tivi', 'LG', 'VIET NAM', 10.000, 12.500, '2020-11-24'),
('Tvi', 'Samsung', 'JAPAN', 11.000, 12.700, '2020-10-24')


insert into banhang(id_hanghoa, note, ngayban, soluong)
values
(1, '', '2020-10-30', 5),
(2, '', '2020-10-27', 4),
(3, '', '2020-10-28', 3),
(4, '', '2020-10-29', 6),
(5, '', '2020-11-30', 5),
(6, '', '2020-11-28', 5),
(7, '', '2020-11-29', 3),
(8, '', '2020-11-30', 4),
(9, '', '2020-10-30', 2),
(10, '', '2020-11-30', 1)


select * from hanghoa
select * from banhang

---- Liệt kê tất cả đơn hàng được bán ra
select banhang.id_hanghoa, hanghoa.name, hanghoa.sell, banhang.ngayban, banhang.soluong 
into donhang
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang

----- Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ VN
select hanghoa.name, banhang.soluong, hanghoa.sell, hanghoa.ngaysx, hanghoa.nhasx, hanghoa.made
into donhang2
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang2 where made = 'VIET NAM'


----- Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng
select hanghoa.name, banhang.soluong, hanghoa.sell
into donhang3
from hanghoa, banhang
where hanghoa.id = banhang.id_hanghoa

select * from donhang3

alter table donhang3
add total_price float

update donhang3 set total_price = donhang3.soluong * donhang3.sellĐỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 16:42 27/11/2020-- bang quan ly hang hoa
create table commondity(
id int identity(1,1) primary key,
namesp nvarchar (100),
nsx nvarchar (100),
source nvarchar (100),
price_nhap float,
price_ban float,
MFG date,)
-- bang ban hang
create table sale(
id int identity(1,1) primary key,
id_hanghoa int foreign key references commondity(id),
note nvarchar(500),
date_sale date,
soluong nvarchar(100),
)

insert into commondity
values
('can sa','snoopdog','USA','12','40','2020-9-26'),
('may rua bat','snoopdog','japan','12','40','2020-9-26'),
('ngoi nha','snoopdog','uc','12','40','2020-9-26'),
('bna ghe','snoopdog','korea','12','40','2020-9-26'),
('tu lanh','snoopdog','germany','12','40','2020-9-26'),
('ban hoc','snoopdog','vietnam','12','40','2020-9-26'),
('ban an ','snoopdog','vietnam','12','40','2020-9-26'),
('ghe sofa','snoopdog','vietnam','12','40','2020-9-26'),
('dien thoai','snoopdog','vietnam','12','40','2020-9-26'),
('laptop','snoopdog','vietnam','12','40','2020-9-26')

insert into sale
values
('4','da ban may rua bat xuat xu USA','2020-9-26','muoi'),
('5','ban hoc xuat xu VN','2020-11-1','hai muoi'),
('6','ban an xuat xu VN','2020-11-1','hai muoi'),
('7','ghe sofa xuat xu VN','2020-11-1','hai muoi'),
('8','dien thoai xuat xu VN','2020-11-1','hai muoi'),
('9','laptop xuat xu VN','2020-11-1','hai muoi'),
('10','can than hang de vo','2020-9-26','muoi'),
('11','can than hang de vo','2020-9-26','muoi'),
('12','can than hang de vo','2020-9-26','muoi'),
('13','can than hang de vo','2020-9-26','muoi')

select id_hanghoa , soluong , note from sale where date_sale = '2020-11-1'
--Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra

alter table sale 
add nguon nvarchar(100)

alter table sale 
add sumsale float

update sale set nguon = 'vietnam' where id=14 and id=18 

alter table sale 
drop column nguon

alter table sale 
add nguon nvarchar(100)

update sale set nguon ='viet nam' where id=14
update sale set nguon ='viet nam' where id=15
update sale set nguon ='viet nam' where id=16
update sale set nguon ='viet nam' where id=17
update sale set nguon ='viet nam' where id=18

update sale set sumsale = '1000000' where nguon='viet nam'

-- xem select cac bang 
select * fro-m commondity
select * from sale

select id_hanghoa,note,date_sale,soluong,nguon from sale where sumsale = '1000000'
--Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ Việt Nam 

select sumsale,nguon,note from sale where date_sale = '2020-11-01'
-- Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:41 27/11/2020create database Quan_Li
use Quan_Li
create table hang_hoa(
	id int primary key identity(1,1),
	name_item nvarchar(50),
	producer nvarchar(50),
	origin nvarchar(30),
	import_price int,
	price int,
	date_production date
)
insert into hang_hoa(name_item,producer,origin,import_price,price,date_production)
values
('Cam','CTY ASS','Japan','3000','4000','2020-10-11'),
('Quyt','CTY PRO','Viet Nam','1000','1500','2020-10-11'),
('Buoi','CTY CR7','Viet Nam','2000','5000','2020-10-11'),
('Gao','CTY ASS','Japan','4000','6000','2020-10-11'),
('Sau Rieng','CTY ASS','Japan','5000','7500','2020-10-11'),
('Du Du','CTY ASS','Japan','7000','8500','2020-10-11'),
('Le','CTY ASS','Japan','6000','8000','2020-10-11'),
('Nhan','CTY KOBE','USA','2500','5000','2020-10-11'),
('Man','CTY ASS','Japan','8000','9000','2020-10-11'),
('Dua Leo','CTY M10','Viet Nam','9000','10000','2020-10-11')
select * from hang_hoa
create table ban_hang(
	id int primary key identity(1,1),
	id_hanghoa int,
	constraint fk_id_hanghoa foreign key (id_hanghoa) references hang_hoa(id),
	note text,
	date_price date,
	num int
)
insert into ban_hang(id_hanghoa,note,date_price,num)
values
(2,'abcxyz','2020-11-11','2'),
(3,'abcxyz','2020-11-11','3'),
(5,'abcxyz','2020-11-11','4'),
(6,'abcxyz','2020-11-11','5'),
(7,'abcxyz','2020-11-11','3'),
(3,'abcxyz','2020-11-11','1'),
(2,'abcxyz','2020-11-11','3'),
(10,'abcxyz','2020-11-11','2'),
(7,'abcxyz','2020-11-11','1'),
(3,'abcxyz','2020-11-11','6')
select * from ban_hang
select ban_hang.id_hanghoa,hang_hoa.name_item,hang_hoa.producer,hang_hoa.origin,hang_hoa.import_price,hang_hoa.price,hang_hoa.date_production
from hang_hoa,ban_hang
where ban_hang.id_hanghoa=hang_hoa.id

select ban_hang.id_hanghoa,hang_hoa.name_item,hang_hoa.producer,hang_hoa.origin,hang_hoa.import_price,hang_hoa.price,hang_hoa.date_production
from hang_hoa,ban_hang
where ban_hang.id_hanghoa=hang_hoa.id and origin='Viet Nam'
select hang_hoa.name_item,hang_hoa.price,ban_hang.num,sum(price) as sum_price
from hang_hoa,ban_hang
group by hang_hoa.name_item,hang_hoa.price,ban_hang.num


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:35 27/11/2020create database quanlybanhang1776
use quanlybanhang1776
create table hanghoa (
	id int primary key identity(1,1),
	tenmathang nvarchar(50),
	tennhasanxuat nvarchar(50),
	xuatxu nvarchar(20),
	gianhap float,
	giaban float,
	ngaysx date
)

create table banhang (
	id int primary key identity(1,1),
	id_hoanghoa int references hanghoa(id),
	note nvarchar(500),
	ngayban date,
	soluong int
)

select * from hanghoa
select * from banhang


insert into hanghoa (tenmathang, tennhasanxuat, xuatxu, gianhap, giaban, ngaysx)
values 
('Iphone 12', 'Apple', 'USA', 22000000, 23000000, '2020-08-12'),
('Iphone 11', 'Apple', 'USA', 18000000, 23000000, '2019-08-12'),
('Samsung S8', 'Samsung', 'VN', 26000000, 27000000, '2020-05-11'),
('Samsung Note10', 'Samsung', 'VN', 34000000, 45000000, '2020-04-22'),
('Iphone 8', 'Apple', 'USA', 22000000, 23000000, '2020-08-12'),
('Iphone 7', 'Apple', 'USA', 22000000, 23000000, '2020-08-12'),
('Iphone 6 Plus', 'Apple', 'USA', 22000000, 23000000, '2020-08-12'),
('Samsung S8', 'Samsung', 'VN', 26000000, 27000000, '2020-05-11'),
('Iphone XS', 'Apple', 'USA', 22000000, 23000000, '2020-08-12'),
('Iphone 12 Pro Max', 'Apple', 'USA', 32000000, 33000000, '2020-08-12')

insert into banhang (id_hoanghoa, note, ngayban, soluong)
values 
(1, 'Iphone cao cap', '2020-09-22', 2),
(1, 'Iphone cao cap', '2020-09-22', 1),
(3, 'Dien thoai', '2020-09-22', 12),
(3, 'Co camera', '2020-09-22', 22),
(5, 'Smartphone', '2020-09-22', 662),
(5, 'Iphone cao cap', '2020-09-22', 4),
(7, 'Iphone cao cap 2', '2020-09-22', 55),
(6, 'Iphone cao cap 3', '2020-09-22', 76),
(9, 'Iphone cao cap 5', '2020-09-22', 29)


-- Liet ke don hang gom id_hoanghoa(banhang), tenmathang(hanghoa), ten nha SX, note, ngayban, gia ban, so luong

select banhang.id_hoanghoa, hanghoa.tenmathang, hanghoa.tennhasanxuat, banhang.note, hanghoa.xuatxu, banhang.ngayban, banhang.soluong, hanghoa.giaban
into donhang
from banhang, hanghoa
where hanghoa.id = banhang.id_hoanghoa

select * from donhang-- Liet ke don hang co xuat xu VN
select * from donhang 
where donhang.xuatxu = 'VN'

-- Tong gia ban cho tung mat hang:
alter table donhang
add tonggiaban float

update donhang set tonggiaban = donhang.soluong*donhang.giaban

select id_hoanghoa, tenmathang, sum(tonggiaban) as sum_mathang
from donhang
group by id_hoanghoa, tenmathang
having sum(tonggiaban) > 0
order by sum_mathang asc


Đã sao chép!!!