IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP 02. Hướng dẫn lấy địa chỉ IP của client bằng PHP

02. Hướng dẫn lấy địa chỉ IP của client bằng PHP

by GokiSoft.com - 01:16 06/11/2021 6,761 Lượt Xem

Cách 1 : Lấy địa chỉ IP thông qua hàm getenv()


// Function to get the client IP address
function get_client_ip() {
	$ipaddress = '';
	if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) {
		$ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
	} else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
		$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
	} else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED')) {
		$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
	} else if (getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')) {
		$ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
	} else if (getenv('HTTP_FORWARDED')) {
		$ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
	} else if (getenv('REMOTE_ADDR')) {
		$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
	} else {

		$ipaddress = 'UNKNOWN';
	}

	return $ipaddress;
}

Cách dùng

echo get_client_ip();

Cách 2 : Hướng dẫn lấy địa chỉ IP thông qua $_SERVER


// Function to get the client IP address
function get_client_ip() {
  $ipaddress = '';
  if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
    $ipaddress = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  else if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
    $ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  else if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']))
    $ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED'];
  else if(isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR']))
    $ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR'];
  else if(isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED']))
    $ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED'];
  else if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
    $ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  else
    $ipaddress = 'UNKNOWN';
  return $ipaddress;
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!