IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Form Validation

PHP Form Validation

by GokiSoft.Com - 15:30 21/06/2020 3,680 Lượt Xem

Bài này và các bài tiếp theo sẽ sử dụng PHP để xác thực dữ liệu biểu mẫu (form validation).


PHP Form Validation

Bạn cần quan tâm đến vấn đề bảo mật khi xử lý PHP form!

Xác thực hợp lệ dữ liệu biểu mẫu là rất quan trọng để bảo vệ biểu mẫu của bạn khỏi tin tặc (hackers) và kẻ gửi thư rác (spammers)!

Biểu mẫu HTML mà chúng ta sẽ xử lý trong các bài này chứa các trường input khác nhau: các trường input bắt buộc (required) và tùy chọn, radio button và submit button:


Các validation rules cho form bên trên như sau:

TrườngValidation Rules
NameRequired. + Chỉ chứa chữ cái và khoảng trắng
E-mailRequired. + Phải chứa email hợp lệ (có @ và.)
WebsiteKhông bắt buộc. Nếu có, nó phải chứa URL hợp lệ
CommentKhông bắt buộc. Trường nhập nhiều dòng (textarea)
GenderRequired. Phải chọn một

Text Fields - Các trường input type="text"

Các trường name, email, và website đều có type="text", và trường comment là textarea. Code HTML sẽ như sau:

Name: <input type="text" name="name">
E-mail: <input type="text" name="email">
Website: <input type="text" name="website">
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>

Radio Buttons

Trường gender là các radio button và code HTML sẽ như sau:

Gender:
<input type="radio" name="gender" value="female">Female
<input type="radio" name="gender" value="male">Male
<input type="radio" name="gender" value="other">Other

The Form Element (Thẻ form)

Code HTML cho thẻ form sẽ như sau:

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">

Khi biểu mẫu được gửi, dữ liệu biểu mẫu được gửi với method="post".

Biến $_SERVER["PHP_SELF"] là biến gì?

Biến $_SERVER["PHP_SELF"] là biến super global trả về tên tệp của tập lệnh hiện đang thực thi.

Vì vậy, biến $_SERVER["PHP_SELF"] gửi dữ liệu biểu mẫu đến chính trang đó, thay vì đến một trang khác. Bằng cách này, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi trên cùng một trang với biểu mẫu.

Hàm htmlspecialchars() là hàm gì?

Hàm htmlspecialchars() chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các thực thể HTML. Điều này có nghĩa là nó sẽ thay thế các ký tự HTML như < và > thành &lt; và &gt;. Điều này ngăn kẻ tấn công khai thác bằng cách chích code HTML hoặc Javascript (Cross-site Scripting attacks) trong các biểu mẫu.


Lưu ý về bảo mật biểu mẫu PHP

Biến $_SERVER["PHP_SELF"] có thể được sử dụng bởi hackers!

Nếu PHP_SELF được sử dụng trong trang của bạn thì người dùng có thể nhập dấu gạch chéo (/) và sau đó một số lệnh Cross Site Scripting (XSS) để thực thi.

Cross-site-scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật máy tính thường được tìm thấy trong các ứng dụng Web. XSS cho phép kẻ tấn công chích tập lệnh phía máy khách vào trang Web được xem bởi người dùng khác.

Giả sử chúng ta có biểu mẫu sau trong một trang có tên "test_form.php":

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">

Bây giờ, nếu người dùng nhập URL bình thường vào thanh địa chỉ như "http://www.example.com/test_form.php", đoạn code trên sẽ trở thành:

<form method="post" action="test_form.php">

Mọi thứ vẫn tốt.

Tuy nhiên, hãy xem xét rằng người dùng nhập URL sau vào thanh địa chỉ:

http://www.example.com/test_form.php/%22%3E%3Cscript%3Ealert('hacked')%3C/script%3E

Trong trường hợp này, đoạn code trên sẽ thành:

<form method="post" action="test_form.php/"><script>alert('hacked')</script>

Code này thêm thẻ script và lệnh alert. Và khi tải trang, code JavaScript sẽ được thực thi (người dùng sẽ thấy một hộp alert). Đây chỉ là một ví dụ đơn giản và vô hại về cách biến PHP_SELF có thể được khai thác.

Lưu ý rằng bất kỳ mã JavaScript nào cũng có thể được thêm vào bên trong thẻ <script>! Một hacker có thể redirect người dùng đến một tệp trên máy chủ khác mà tệp đó chứa mã độc có thể thay đổi các biến toàn cục hoặc gửi biểu mẫu đến địa chỉ khác để lưu dữ liệu người dùng.


Làm cách nào để tránh khai thác $ _SERVER ["PHP_SELF"]?

$_SERVER["PHP_SELF"] có thể tránh được bằng cách sử dụng hàm htmlspecialchars().

Code nên viết như sau:

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">

Hàm htmlspecialchars() chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các thực thể HTML. Bây giờ nếu người dùng cố gắng khai thác biến PHP_SELF, nó sẽ dẫn đến đầu ra sau:

<form method="post" action="test_form.php/&quot;&gt;&lt;script&gt;alert('hacked')&lt;/script&gt;">

Nỗ lực khai thác thất bại, và sẽ không có tác hại nào!


Validate biểu mẫu với PHP

Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là truyền tất cả các biến thông qua hàm htmlspecialchars() của PHP.

Khi chúng ta sử dụng hàm htmlspecialchars(); sau đó nếu người dùng cố gắng gửi nội dung sau:

<script>location.href('http://www.hacked.com')</script>

- điều này sẽ không được thực thi, bởi vì nó sẽ được lưu dưới dạng mã HTML như sau:

&lt;script&gt;location.href('http://www.hacked.com')&lt;/script&gt;

Code hiện giờ an toàn để được hiển thị trên một trang hoặc bên trong e-mail.

Chúng ta cần làm thêm hai điều nữa khi người dùng gửi biểu mẫu:

 1. Strip (loại bỏ) các ký tự không cần thiết (extra space, tab, newline) khỏi input data (với phương thức trim() của PHP)
 2. Loại bỏ dấu xổ ngược (\) khỏi input data (với phương thức stripslashes())

Bước tiếp theo là tạo một hàm sẽ thực hiện việc kiểm tra (thuận tiện hơn nhiều so với việc viết cùng một đoạn code nhiều lần).

Chúng ta sẽ đặt tên hàm là test_input().

Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra từng biến $ _POST bằng hàm test_input() và tập lệnh trông như sau:

Ví dụ

<?php
// define variables and set to empty values
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $name = test_input($_POST["name"]);
 $email = test_input($_POST["email"]);
 $website = test_input($_POST["website"]);
 $comment = test_input($_POST["comment"]);
 $gender = test_input($_POST["gender"]);
}

function test_input($data) {
 $data = trim($data);
 $data = stripslashes($data);
 $data = htmlspecialchars($data);
 return $data;
}
?>

Lưu ý rằng khi bắt đầu tập lệnh, chúng ta kiểm tra xem biểu mẫu đã được gửi bằng $ _SERVER ["REQUEST_METHOD"] nào. Nếu REQUEST_METHOD là POST, thì biểu mẫu đã được gửi - và nó phải được validate. Nếu nó chưa được gửi, bỏ qua validate và hiển thị một biểu mẫu trống.

Tuy nhiên, trong ví dụ trên, tất cả các trường input đều là tùy chọn (không required). Tập lệnh vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi người dùng không nhập bất kỳ ký tự nào vào các trường.

Bước tiếp theo là tạo các trường required input và tạo thông báo nếu cần.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!