IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Superglobal - $_SERVER

PHP Superglobal - $_SERVER

by GokiSoft.Com - 20:38 11/06/2020 2,239 Lượt Xem

PHP $_SERVER

$_SERVER là biến super global của PHP chứa thông tin về các tiêu đề, đường dẫn và vị trí tập lệnh.

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng một số yếu tố trong $_SERVER:

Ví dụ

<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>

Bảng sau liệt kê các yếu tố quan trọng trong $_SERVER:

Element/CodeDescription
$_SERVER['PHP_SELF']Trả về tên tệp của tập lệnh được thực thi
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']Trả về phiên bản Common Gateway Interface (CGI) mà máy chủ đang sử dụng
$_SERVER['SERVER_ADDR']Trả về địa chỉ IP của máy chủ
$_SERVER['SERVER_NAME']Trả về tên của máy chủ lưu trữ
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']Trả về chuỗi nhận dạng máy chủ (như Apache/2.2.24)
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']Trả về tên và xem giao thức thông tin (như HTTP/1.1)
$_SERVER['REQUEST_METHOD']Trả về request method được sử dụng để truy cập trang (như POST)
$_SERVER['REQUEST_TIME']Trả về timestamp bắt đầu của request (chẳng hạn như 1377687496)
$_SERVER['QUERY_STRING']Trả về chuỗi truy vấn nếu trang được truy cập thông qua chuỗi truy vấn
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']Trả về Accept header từ current request
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']Trả về Accept_Charset header từ current request (vd như utf-8,ISO-8859-1)
$_SERVER['HTTP_HOST']Trả về Host header từ current request
$_SERVER['HTTP_REFERER']Trả về URL đầy đủ của trang hiện tại (không đáng tin cậy vì không phải tất cả user-agents đều hỗ trợ nó)
$_SERVER['HTTPS']Tập lệnh có được truy vấn thông qua giao thức HTTP an toàn không
$_SERVER['REMOTE_ADDR']Trả về địa chỉ IP từ nơi người dùng đang xem trang hiện tại
$_SERVER['REMOTE_HOST']Trả về Host name từ nơi người dùng đang xem trang hiện tại
$_SERVER['REMOTE_PORT']Trả về cổng đang được sử dụng trên máy của người dùng để liên lạc với máy chủ web
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']Trả về tên đường dẫn tuyệt đối của tập lệnh hiện đang thực thi
$_SERVER['SERVER_ADMIN']Trả về giá trị được cung cấp cho SERVER_ADMIN trong tệp cấu hình máy chủ (nếu tập lệnh của bạn chạy trên máy ảo, nó sẽ là giá trị được xác định cho máy ảo đó)
$_SERVER['SERVER_PORT']Trả về cổng trên máy chủ đang được máy chủ web sử dụng để liên lạc (chẳng hạn như 80)
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']Trả về phiên bản máy chủ và tên máy ảo được thêm vào các trang do máy chủ tạo
$_SERVER['PATH_TRANSLATED']Trả về hệ thống file dựa trên đường dẫn
$_SERVER['SCRIPT_NAME']Trả về đường dẫn của tập lệnh hiện tại
$_SERVER['SCRIPT_URI']Trả về URI của trang hiện tại

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!