IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP 03.Hướng dẫn tạo dự án quản lý thông tin sinh viên PHP & MySQL

03.Hướng dẫn tạo dự án quản lý thông tin sinh viên PHP & MySQL

by GokiSoft.com - 01:16 06/11/2021 8,502 Lượt Xem

Chào các bạn! Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tạo dự án quản lý thông tin sinh viên bằng PHP & MySQL

Bước 1 : Các bạn cần phân tích dự án các bạn cần phát triển

- Yêu cầu : Tôi sẽ tạo ra 1 trang quản lý thông tin sinh viên có trong CSDL & thực hiện thêm thông tin vào CSDL

- Bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ đơn giản như trên. Các bạn có thể vận dụng để làm các dự án phức tạp hơn.

Bước 2 : Thiết kế CSDL

- Các bạn vào http://localhost/phpmyadmin/

Thực hiện tạo CSDL đặt tên là test

- Thực hiện phân tích bảng quản lý thông tin sinh viên : Ví dụ trong bài này tôi sẽ quản lý thông tin sinh viên gồm các trường (id, username, email và password)

- Chúng ta có câu lệnh tạo bảng CSDL trong trang http://localhost/phpmyadmin/

create table student (
	id int primary key auto_increment,
	username varchar(150) not null,
	email varchar(150) not null,
	password varchar(100) not null
)
Bước 3 : Thực hiện tạo file config.php chứa thông tin cấu hình CSDL

<?php
const HOST     = 'localhost';
const USERNAME = 'root';
const PASSWORD = '';
const DATABASE = 'test';

Bước 4 : Thực hiện tạo database.php chứa mã nguồn dùng chung cho phần kết nối CSDL


<?php
require_once ('config.php');

function query($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//insert, update, delete
	// $conn->query($query);
	mysqli_query($conn, $query);

	//dong ket noi
	$conn->close();
}

function select($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'test');
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//select
	// $cusor = $conn->query($query);
	$cusor  = mysqli_query($conn, $query);
	$result = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($cusor, 1)) {
		$result[] = $row;
	}
	//dong ket noi
	$conn->close();
	return $result;
}


Bước 5 : Tạo 1 file vidu.php thực hiện kết nối PHP với CSDL và thực hiện các chức năng của dự án


<?php
require_once ('database.php');
if (!empty($_POST)) {
	$username = $_POST['username'];
	$email    = $_POST['email'];
	$password = $_POST['password'];
	// insert, update, delete & select
	if ($username != "" && $password != "") {
		$query = 'insert into student(username, email, password) values("'.$username.'", "'.$email.'", "'.$password.'")';
		query($query);
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>PHP tutorial</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			User List
		</div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>User Name</th>
					<th>Email</th>
					<th>Password</th>
				</tr>
<?php
$query  = 'select * from student';
$result = select($query);

for ($i = 0; $i < count($result); $i++) {
	echo '<tr>
				<td>'.($i+1).'</td>
				<td>'.$result[$i]['username'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['email'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['password'].'</td>
			</tr>';
}
?>
			</table>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-body">
			<form method="post">
				<div class="form-group">
					<label>User Name</label>
					<input type="text" name="username" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Password</label>
					<input type="password" name="password" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Email</label>
					<input type="email" name="email" class="form-control">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>
</div>
</body>
</html>

Kết quả chạy chương trình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!