IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Data Types - Các kiểu dữ liệu

PHP Data Types - Các kiểu dữ liệu

by GokiSoft.Com - 20:46 05/06/2020 2,109 Lượt Xem

PHP Data Types - Các kiểu dữ liệu

Các biến có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

PHP có các kiểu dữ liệu sau:

 • String
 • Integer
 • Float (hoặc Double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

PHP String

String là một chuỗi các ký tự, ví dụ "Hello world!".

Một chuỗi được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc kép.

Ví dụ

<?php
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>


PHP Integer

Kiểu dữ liệu Integer là một số nguyên trong khoảng -2,147,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân
 • Một số nguyên có thể là dương hoặc âm
 • Số nguyên có thể ở các dạng: decimal (hệ 10), hexadecimal (hệ 16), octal (hệ 8), hoặc binary (hệ 2).

Ở ví dụ dưới đây $x là integer. Hàm var_dump() trả về kiểu dữ liệu (data type) và giá trị (value):

Ví dụ

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>


PHP Float

Float là một số bao gồm cả số có dấu thập phân.

Ở ví dụ dưới đây $x là float. Hàm var_dump() trả về kiểu dữ liệu (data type) và giá trị (value):

Ví dụ

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>


PHP Boolean

Boolean đại diện cho hai trạng thái: TRUE và FALSE.

$x = true;
$y = false;


PHP Array

Một array (mảng) lưu trữ nhiều giá trị trong một biến.

Ở ví dụ dưới đây $cars là array. Hàm var_dump() trả về kiểu dữ liệu (data type) và giá trị (value):

Ví dụ

<?php
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>


PHP Object

Một object (đối tượng) là kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng. Chúng ta sử dụng từ khóa lớp - class. Một class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính (attributes) và phương thức (methods):

Ví dụ

<?php
class Car {
 function Car() {
  $this->model = "VW";
 }
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>


PHP NULL

Null là một loại dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL.

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến chưa có giá trị được gán cho nó (Hiểu nôm na là biến đó đang trống).

Tip: Nếu một biến được tạo mà không có giá trị, nó sẽ tự động được gán một giá trị NULL.

Các biến cũng có thể được làm trống bằng cách đặt giá trị thành NULL:

Ví dụ

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>


PHP Resource

Kiểu dữ liệu đặc biệt resource không phải là kiểu dữ liệu trong thực tế. Đó là việc lưu trữ một tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài PHP.

Một ví dụ phổ biến về việc sử dụng kiểu dữ liệu resource là gọi tới database.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!